รายชื่อนักศึกษาเอกเทศ
แสดง 20 รายการ
รหัส - ชื่อ - สกุลสาขาวิชาชื่อเรื่องสำเร็จการศึกษา
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
รหัส - ชื่อ - สกุลสาขาวิชาชื่อเรื่องสำเร็จการศึกษา
494249210 นางสาวพนมวัลย์ แสงพรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบนิเวศ  
494249114 นางสาวรัตนาภรณ์ โสกชาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบงานพัสดุขนส่ง จ.มหาสารคาม  
494249103 นางสาวกิตติยาภรณ์ ภูชื่นชม เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด  
494249112 นางสาวแพรวพรรณ ไวมงคุณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบจัดการบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลบัวค้อ  
494249313 นางสาวรัชนี ถิตย์สรรพ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องระบบโครงร่าง  
49429348 นายคุณากร ตุ้มมี เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสมาชิกฟิตเนส คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
494249312 นางสาวยุพา วินทะไชย เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องโลกและการเปลี่ยนแปลง  
494249101 น.ส.กนกกร พลโยธา เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบเช่า-ขายซีดีและดีวีดีร้านโคกสีซีดีและดีวีดี  
516248209 นางสาวอภิรดี นันสถิตย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม รถเข็นผู้ป่วยอัตโนมัติ  
516248206 นางสาววิมลรัตน์ ทองอินทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม  เตาปิ้ง-ย่าง ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
516248107 นางสาวอนุธิดา อิ่มแผ้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม เครื่องระบุข้อมูลผลิตภํณฑ์ด้วย RFID  
516248105 นางสาวสุภาวดี ชาววาปี  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิน้ำ กรณีศึกษาฟาร์มกุ้ง  
516248207 นางสาวสุธาสินี จารัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม การพัฒนาโปรแกรมระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อ.เรณูนคร จ.นครพนม  
516248101 นางสาวจียาพัตร วรนาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิโดยไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับโรงเห็ดบ้านกุดหว้า  
516248215 นายทศพร สอนกลาง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม เตาปิ้ง-ย่าง ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์  
516248134 นางสาวอนงค์รัก จำพล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม ระบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิโดยไมโครคอนโทรเลอร์สำหรับโรงเห็ดบ้านกุดหว้า  
516248103 นางสาววรรณนิภา อิ่มเจือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม รถเข็นผ้ป่วยอัตโนมัติ  
516248108 นางสาวอภัสรา ภูจอมผา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม เครื่องวัดและควบคุมอุณหภูมิน้ำ กรณีศึกษาฟาร์มกุ้ง  
516248128 นายสุวัฒน์ จันโท เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม เครื่องระบุข้อมูลผลิตภํณฑ์ด้วย RFID  
516248234 นายศิริวัฒน์ รูปคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหรรม การพัฒนาโปรแกรมระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  
แสดง 20 รายการ