แนวการสอน


รหัสวิชา : 5653613
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน อุตสาหกรรม
หน่วยกิต : 3(2-2)
 
(Information Technology in Industrial Management
 
ภาคเรียนที่ : 1/2548
อาจารย์ผู้สอน : เฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
โปรแกรมวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา :

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศกับการบริหาร ระบบสำนักงานอัตโนมัติ การนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์กับการบริหารงานอุตสาหกรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 
จุดประสงค์ :
1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงานในสาขาวิชาของตัวเอง
3. มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานในสาขาวิชาของตัวเอง
4. สามารถใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรมได้
5. สารมารถสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรมได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล
บรรยาย สาธิต นักศึกษาปฏิบัติ

2-3
ความรู้ทั่วไปของงานระบบฐานข้อมูล
บรรยาย สาธิต นักศึกษาปฏิบัติ

4-5
การออกแบบระบบงานฐานข้อมูล
บรรยาย สาธิต นักศึกษาปฏิบัติ

6-7
จัดทำระบบงานฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Access for windows
บรรยาย สาธิต นักศึกษาปฏิบัติ

8
การรายงานผลระบบฐานข้อมูล
บรรยาย สาธิต นักศึกษาปฏิบัติ

9-13
การสร้างเว็บเพจจาก Access for windows
บรรยาย สาธิต นักศึกษาปฏิบัติ

14
การบำรุงรักษา
บรรยาย สาธิต นักศึกษาปฏิบัติ

15-16
ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ
บรรยาย สาธิต นักศึกษาปฏิบัติ

17
สอบปลายภาคเรียน
ทดสอบ


การวัดผล :
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 60 %
- จิตพิสัย (มาเรียน) 10 %
- สอบย่อย 20 %
- แบบฝึกหัดและงานมอบ 30 %
2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 40 %
 


การประเมินผล :

86 – 100 % A
80 – 85 % B+
74 – 79 % B
68 – 73 % C+
62- 67 % C
56 – 61 % D+
50 – 55 % D
49 % ลงมา E
 
ตำราเรียนหลัก :
1. Access ล่าสุด โดยสุภาวดี หอพัฒนโศภิษฐ์
 


เอกสารประกอบการเรียน :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
Comments