แนวการสอน

รหัสวิชา : 5503101
คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
หน่วยกิต : 3 (2-1)
 
Technology Computer industiral
 
ภาคเรียนที่ : 2/2548
อาจารย์ผู้สอน : เฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
โปรแกรมวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
คณะ : วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลข้อมูลการนำโปรแกรมมาใช้กับการจัดการอุตสาหกรรม การออกแบบต่างๆ ตลอดจนการนำข้อมูลจากระบบ Internet มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจนสามารถพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมในแผนงานที่เกี่ยว ข้อง
 
จุดประสงค์ :
1. สามารถใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นได้
2. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad เพิ่อการออกแบบงาน 2 มิติได้
4. สามารถใช้งานโปรแกรม Autocad เพื่อการออกแบบงาน 3 มิติได้
5. สามารถใช้โปรแกรม Autocad เพื่อเขียนแบบสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
กล่าวเปิดวิชาเรียน หาข้อสรุปในการเรียน พื้นฐานของคอมพิวเตอร์
บรรยายประกอบแผ่นใส/VCD

2-4
โปรแกรม อินเตอร์เน็ต
บรรยายสาธิตการใช้งาน
นักศึกษาปฏิบัติงาน

5
สอบย่อย
แบบทดสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์

6-8
Autocad เพิ่อการออกแบบงาน 2 มิติ
บรรยายสาธิตการใช้งาน
นักศึกษาปฏิบัติงาน

9-13
Autocad เพื่อการออกแบบงาน 3 มิติ
บรรยายสาธิตการใช้งาน
นักศึกษาปฏิบัติงาน

14-16
Autocad เพื่อเขียนแบบสั่งงาน
บรรยายสาธิตการใช้งาน
นักศึกษาปฏิบัติงาน

17
สอบปลายภาค
แบบทดสอบในเครื่องคอมพิวเตอร์


การวัดผล :
1. คะแนนระหว่างภาคเรียน 70 %
- จิตพิสัย 10 %
- สอบย่อย 20%
- แบบฝึกหัด 20%
- สอบกลางภาคเรียน 20%
2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน 30 %
 


การประเมินผล :

86 – 100 % A
80 – 85 % B+
74 – 79 % B
68 – 73 % C+
62- 67 % C
56 – 61 % D+
50 – 55 % D
49 % ลงมา E
 
ตำราเรียนหลัก :
1. Internet เบื้องต้น
2. Autocad ระดับกลาง
 


เอกสารประกอบการเรียน :
งานออกแบบเพื่อการผลิต
 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
Autocad
 
Comments