แนวการสอน

รหัสวิชา : 4123622
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
หน่วยกิต : 3 (2-2)
 
Computer in Education
 
ภาคเรียนที่ : 1/2553
อาจารย์ผู้สอน : เฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
โปรแกรมวิชา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาองค์ประกอบ การทำงาน ข้อจำกัดและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ วิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ในลักษณะต่างๆ ตลอดจนบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีผลกระทบต่อการศึกษา
 
จุดประสงค์ :
เมื่อผู้เรียนเรียนวิชานี้จบแล้ว จะสามารถ
1 อธิบายคุณสมบัติข้อดีและข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาได้
2 อธิบายหลักการทำงานของโปรแกรม Ms.Word ได้
3 สามารถจัดทำเอกสารโดยใช้โปรแกรม Ms.Word ได้
4 สามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในโปรแกรม Ms.Word ได้
5 อธิบายหลักการทำงานของโปรแกรม Ms.Powerpoint ได้
6 สามารถจัดทำเอกสารโดยใช้โปรแกรม Ms.Powerpoint ได้
7 สามารถใช้เครื่องมือต่างๆที่อยู่ในโปรแกรม Ms.Powerpoint ได้
 

 

แผนการสอน :
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ความหมายของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประโยชน์ ข้อดี ข้อจำกัดของการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษา
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

2
การใช้โปรแกรม Ms. Word
แนะนำโปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด การเปิดใช้งาน การบันทึกเอกสาร การปิดเอกสาร การออกจากโปรแกรม การเปิดเอกสารที่บันทึกไว้มาใช้งาน เมนูต่างต่างที่อยู่บนหน้าต่าง

ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

3
การใช้โปรแกรม Ms. Word
การจัดรูปแบบข้อความ การตั้งกั้นหน้า - หลัง การกำหนดตำแหน่งแท็บ การปรับแต่งการจัดวางข้อความในย่อหน้า การจัดคอลัมน์ในงานเอกสาร การใส่เลขลำดับและเครื่องหมาย Bullet
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

4
การใช้โปรแกรม Ms. Word
การใช้คำสั่ง Redo และ Undo การเรียกดูเอกสารในหน้าอื่น การย้ายข้อความ การคัดลอกข้อความ การแบ่งหน้าจอเพื่อเรียกดูเอกสารที่มีความยาวมาก การเปิดเอกสารหลายฉบับพร้อมกัน

ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

5
การใช้โปรแกรม Ms. Word
การตกแต่งเอกสาร การเลือกฟอนต์ การเปลี่ยนฟอนต์ การทำตัวหนา ตัวเอน ขีดเส้นใต้ การตีกรอบเอกสาร การกำหนดระยะห่างของตัวอักษร
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

6
การใช้โปรแกรม Ms. Word
การสร้างกราฟ อักษรศิลป์ การเขียนสมการคณิตศาสตร์ การแทรกภาพประกอบเอกสาร
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

7
การใช้โปรแกรม Ms. Word
การสร้างตารางอย่างง่าย การเลือกเซลล์ แถว คอลัมน์ การเพิ่ม – ลบแถว เซลล์ คอลัมน์ การปรับขนาด ตำแหน่งของตาราง
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

8
สอบเก็บคะแนนกลางภาค
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

9
การใช้โปรแกรม Ms. PowerPoint
แนะนำโปรแกรม Ms. PowerPoint การเปิดใช้งาน การบันทึกเอกสาร การปิดเอกสาร การออกจากโปรแกรม การเปิดเอกสารที่บันทึกไว้มาใช้งาน เมนูต่างต่างที่อยู่บนหน้าต่าง
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

10
การใช้โปรแกรม Ms. PowerPoint
การสร้างงานนำเสนอโดยใช้ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ ตัวช่วยแบบ Template สร้างงานนำเสนอด้วย Wizard
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

11
การใช้โปรแกรม Ms. PowerPoint
มุมมองและการเปลี่ยนมุมมอง การสร้างและแสดงแท็บในมุมมองปกติ การแสดงและซ่อนแถบเครื่องมือ การย้ายตำแหน่ง Toolbar วิธีสลับการทำงานเมื่อเปิดหลายหน้าต่าง

ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

12
การใช้โปรแกรม Ms. PowerPoint
การสร้างสไลด์จาก Design Template การสร้างงานนำเสนอจากสไลด์เปล่า การสำเนาสไลด์ การเลือก – ลบสไลด์ การใช้ Undo และ Repeat
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

13
การใช้โปรแกรม Ms. PowerPoint
การแทรกรูปลงในสไลด์ การใช้ Clip Art และ Clip Organizer การแก้ไข Clip Art การปรับเปลี่ยนสีภาพ การซ่อนภาพ การเปลี่ยนพื้นหลัง
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

14
การใช้โปรแกรม Ms. PowerPoint
การวาดรูปทรงเลขาคณิต การวาดเส้นตรง ลูกศร การเคลื่อนย้ายตำแหน่งรูป การเลือกรูป การลบรูป การปรับขนาดรูป เครื่องมือในการปรับแต่งรูป การเปลี่ยนพื้นสีรูป การจัดกลุ่มรูปการเขียนเส้นโค้ง เส้นอิสระ การปรับแต่งเส้น
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

15
การใช้โปรแกรม Ms. PowerPoint
การใส่ข้อความในสไลด์ การกรอกข้อความจาก Placeholder และ Textbox วิธีการขยายกรอบข้อความ การย้ายตำแหน่งกรอบข้อความ การเปลี่ยนสีกรอบข้อความ การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร การทำอักษรยก อักษรนูน การเพิ่มเงาตัวอักษร การใช้ Word Art
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม

16
การใช้โปรแกรม Ms. PowerPoint
การตกแต่งสไลด์ในแบบต่างๆ การเปลี่ยนสี การไล่ระดับสี การกำหนดพื้นผิว การเปลี่ยนสไลด์ในการนำเสนอ การเพิ่มตาราง กราฟ ผังองค์กรในการนำเสนอ
ปฏิบัติหน้าเครื่องคอม


การวัดผล :
1. พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน 10 คะแนน
2. พิจารณาความสามารถในการผลิตชิ้นงาน 20 คะแนน
3. พิจารณาความสามารถในการจัดทำรายงาน 20 คะแนน
4. การสอบเก็บคะแนน 20 คะแนน
5. การสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน
 


การประเมินผล :

A = 80 - 100
B+ = 75 - 79
B = 70 – 74
C+ = 65 - 69
C = 60 - 64
D+ = 55 - 59
D = 50 - 54
E = 0 - 49
 
ตำราเรียนหลัก :

 


เอกสารประกอบการเรียน :

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง :
http://www.nectec.or.th/courseware/program/word/
http://www.nectec.or.th/courseware/program/ppt/
http://www.baycongroup.com/
Comments