4122602

แนวการสอน (Course Syllabus)

โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 3(2-2)

1. ข้อมูลทั่วไ

                1.1 รหัสวิชา:   4122602   ชื่อวิชา: โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ

                1.2 จำนวนหน่วยกิจ ชั่วโมงสอน              :                 3 (2-2)

                1.3 ประเภทวิชา                                            :   ทฤษฎี และปฎิบัติ

                1.4 ผู้สอน                                                       : .......................................................................

2. คำอธิบายรายวิช

ศึกษาการทำงานและระบบงานในสำนักงาน ฝึกเขียนโปรแกรมและการนำโปรแกรมโปรแกรมสำเร็จรูป มาใช้ใน การจัดสำนักงานอัตโนมัติ เช่น การเก็บเอกสาร งานธุรการ และการทำเอกสารด้วยเวิร์ดโปรเซสเซอร์

 3. วัตถุประสงค์รายวิช

1. นักศึกษาสามารถอธิบายระบบสำนักงานอัตโนมัติได้

2. นักศึกษาสามารถฝึกทักษะในการพัฒนาและใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดสำนักงานอัตโนมัติได้

3. นักศึกษาสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับจัดการงานในสำนักงานได้

4. กิกรรมการเรียนการสอ

4.1. บรรยาย / ฝึกเขียนโปรแกรม

4.2. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอ

4.3. แบบฝึกหัด

6. สื่อการเรียนการสอน

6.1. สื่อ presentation ด้วย MS-power point

6.2. โปรแกรม ms-access, ms-project, ms-excel, Appserve

6.3. เครื่องคอมพิวเตอร์


7. ลำดับเนื้อหาวิช

สัปดาห์

หัวเรื่อ

กิจกรรมการเรียนการสอ

1

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานอัตโนมัติ

 

อธิบาย / บรรยาย / อภิปรา

2

ขั้นตอนการสร้างระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัตโนมัติ

- จัดทำแผนโครงการของระบ

 

ธิบาย / บรรยาย / อภิปราย / ฝึกปฏับัติโปรแกรม MS-Project ,แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ

3-4

ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ของระบบ

วิเคราะห์ระบบ

อธิบาย / บรรยาย / อภิปรา

ฝึกปฎิบัติ

5-6

ออกแบบระบบ

-      ออกแบบฐานข้อมูล

-      ออกแบบฟอร์ม

อธิบาย / บรรยาย/ อภิปราย

แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ

7-11

พัฒนาระบบ

- แนะนำโปรแกรม Appserv , PHP , MySQL

- การสร้างฐานข้อมูลด้วยMySQL

- สร้างฟอร์มด้วยโปรแกรม Dreamwaver

- Coding ด้วย ภาษา PHP

- ทดสอบระบบ

- ติดตั้งระบบ

- บำรุงรักษา

อธิบาย/บรรยาย

ฝึกปฎิบัติ

 

 

12-14

ศึกษาด้วยตนเอง

 พัฒนาโปรแกรม

15

นำเสนอผลงานกลุ่ม / สรุปทบทวน

บรรยาย / นำเสนอผลงานกลุ่ม

16

สอบปลายภาค

 


8. การประเมินผ

8.1       จิตพิสัย                                                         20          คะแนน

-                   การแต่งกายและบุคลิกภา

-                   ารเข้าชั้นเรีย

-                   ารส่งงานและการตรงต่อเวล

8.2       สอบ Midterm                                            20           คะแน

8.3       Project                                                          20           คะแน

- ระบบงา

 - รูปเล่มเอกสา

8.4       สอบ Final                                                    20           คะแนน

8.5       อบเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP       20           คะแนน

การประเมินผลอาศัยหลักอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม โดยการประเมินผลแบบอิงเกณฑ์อ้างอิงกับระดับคะแนนตามตารางต่อไปนี้

ระดับคะแน

กด

             

ระดับคะแนน

เกรด

90 -100

A

 

50 – 59

C

8089

  B+

 

40 – 49

   D +

70 – 79

B

 

30 – 39

D

60 – 69

   C +

 

0 – 29

E

 

9. หนังสืออ้างอิง

อาจารย์สุรัสวดี ราชกุลชัย ชื่อหนังสือ การบริหารสำนักงาน.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2542

สมคิด บางโม องค์การและการจัดการ.กรุงเทพฯ:บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด,2538

 

หนังสือที่เกี่ยวข้องกับ PHP ที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล

 

Comments