4121701

แนวการสอน

 

รหัสวิชา 4121701 ชื่อวิชา ดิจิตอลเบื้องต้น (Introduction to Digital Concept)   3(2-2)              

ผู้สอน    .เฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1. คำอธิบายรายวิชา (Course Outline)

ทบทวนเกี่ยวกับระบบตัวเลข เลขฐานต่าง ๆ การเปลี่ยนเลขฐาน ทฤษฎีลอจิก วงจรพื้นฐานลอจิก วงจรลำดับ วงจรลอจิกต่าง ๆ วงจรฟลิบฟลอบ ระบบดิจิตอล พื้นฐานไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาเครื่องและการนำไมโครโปรเซสเซอร์มาใช้งาน   

 

2. แนวคิดและมโนทัศน์ (Concepts)

      2.1 สามารถอธิบายความหมายของดิจิตอล และวิวัฒนาการ องค์ประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้

                2.2 สามารถอธิบายการแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้

                2.3 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้

                2.4 สามารถอธิบายการออกแบบวงจรดิจิตอลได้

 

3หัวข้อเนื้อหาและเวลา

หน่วยที่

หัวข้อเนื้อหาวิชา

Homeworks

1

บทนำ

-

2

ระบบจำนวน รหัสแทนข้อมูล

Hw1

3

ลอจิกเกต และการทำงาน

Hw2

4

พีชคณิตของบูลีน

hw3

5

ผังคาร์นอ

Hw4

6

วงจร Adder, Subtracter

Hw5

7

วงจร Comparator

Hw6

8

วงจร Multiplexer, Demultiplexer

Hw7

9

วงจร Encoder, Decoder

Hw8

10

วงจร FlipFlop

Hw9

11

วงจร Counter

Hw10

12

หน่วยความจำ

Hw11

4. การวัดผลและประเมินผล

1) แบบฝึกหัด                                        10           %

2) ใบงานการทดลอง                                10           %

3) จิตพิสัย                                           10           %

4) สอบกลางปฎิบัติ                                  20           %

5) สอบกลางภาค                                    20           %

6) สอบปลายภาค                                    30           %

รวม                              100           %

 

5. หนังสืออ้างอิง

          -  น.อ. ธวัชชัย เลื่อนฉวี และ พ.ต.อนุรักษ์ เถื่อนศิริ. ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 1, 2543

-  ธีรวัฒน์ ประกอบผล, ”ดิจิตอลลอจิก” , 2546

-  สุชาย ธนวเสถียร และชัยยงค์ วงค์ชัยสุวัฒน์ ,หลักการออกแบบวงจรลอจิก,2521

-  นภัทร วัจนเทพินทร์,วงจรดิจิตอล (ลอจิกเชิงลำดับ),2541

-  นภัทร วัจนเทพินทร์,วงจรดิจิตอล (ภาคปฏิบัติ),2537

-  กฤษดา วิศวธีรานนท์,เรียน/เล่น/ใช้ ไอซีดิจิตอล,2531

-  ประทีป บัญญัตินพรัตน์,ทฤษฏีและการใช้งานวงจรดิจิตอล,2535

 

6. อ้างอิง

                - http://yalor.yru.ac.th/~nipon/Digital/Digital-4121701.html

                - http://netapp.nbk.rmutp.ac.th/division/wtc/digital/

                - http://www.utc.ac.th/%7Ebanyat/digital/

 

 


 

Comments