เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4100108
คำอธิบายรายวิชา                                  
ค้นคว้าในหัวข้อเกี่ยวกับภาพรวมของระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับองค์การและพื้น ฐานความรู้ทางด้านเทคนิค เช่น โอกาสและความท้าทายของระบบสารสนเทศ บทบาททางยุทธวิธีของระบบสารสนเทศ รูปแบบองค์การและกระบวนการทางธุรกิจ ข้อสนเทศการจัดการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารแยกตามระดับ แบบ สถานะ รูปแบบการตัดสินใจของบุคคลและองค์การ ระบบคอมพิวเตอร์และการประมวลข้อมูล ซอฟต์แวร์ทางด้านสารสนเทศ การจัดการแหล่งข้อมูล ระบบโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย สารสนเทศภายในองค์การ การสอนเน้นทางด้านการวางแผนและวิธีประยุกต์ระบบสารสนเทศในยุคปัจจุบันเพื่อ เพิ่มคุณภาพและผลผลิตขององค์การ การแบ่งชั้นระบบ ทฤษฎีข้อสนเทศและกระบวนการตัดสินใจ การออกแบบองค์การใหม่ด้วยระบบสารสนเทศ ทางเลือกสำหรับวิธีการสร้างระบบแบบต่าง ๆ การเลือกและประเมินผลระบบสารสนเทศ การประกันคุณภาพด้วยระบบสารสนเทศ ความสำเร็จและล้มเหลวของการนำระบบสารสนเทศมาใช้งาน

 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความ สามารถเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
วิธีการเรียน การสอน
บรรยาย ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และปฏิบัติ
 
แผนการสอนราย สัปดาห์ 

 Week

 Topics/Activity

 Powerpoint/Document  Assignment

 1

 IT Support of Organizational Performance
 -Doing Business in the Digital Economy
 -Business Pressures, Organizational Performance and Responses, and IT Support
 -Information Systems and Information Technoloty
 -The Adaptive, Agile, Real-Time Enterprise
 -Information Technology Developments and Trends
 -Why Should You Learn About Information Technology?
  -Managerial Issues

 View  Download

 

 2

 Information Technologies: Concepts and Management
 -Information Systems: Concepts and Definitions
 -Classification and Types of Information System
 -How IT Supports People and Organizational Activities
 -How IT Supports Supply Chains and Enterprise Systems
 -Information Systems Infrastructure and Architecture
 -Emerging Computing Environments: SaaS, SOA, and More
 -Managerial Issues

 View  Download

 

 3

 Managing Data: Databases and Warehousing
 -Data Management: A Critical Success Factor
 -File Management
 -Databases and Database Management System
 -Creating Databases
 -Marketing Databases in Action
 -Web-Based Data Management System
 -Managerial Issues

 View  Download

 

 4

 Network Computing for Collaboration
 -Network Computing-Overview and Drivers
 -Discovery, Search, and Customized Delivery
 -Communication
 -Messaging and Collaboration
 -Social and Ethical Issues
 -Managerial Issues

 View  Download

 

 5

 E-Commerce and E-Business
 -Overview of E-Business and E-Commerce
 -Major EC Mechanisms
 -Business-to-Consumer Applications
 -B2B Applications
 -Major Models of E-Business: From E-Goverment to C2C
 -E-Commerce Support Services: Advertising, Payment, and Order FulfilMent
 -Ethical and Legal Issues in E-Business

 View  Download

 View

 6

 Wireless Devices and their Applications
 -Mobile Computing and Commerce: Overview, Benefits, and Drivers
 -Mobile Applications in Financial Services
 -Mobile Shopping, Advertising, and content Providing
 -Mobile Enterprise and interbusiness Applications
 -Mobil Consumer Services and Entertainment
 -Location-Based Services and Commerce
 -Pervasive Computing
 -Managerial Issues

 View  Download

 

 7

 IT Compliance Functional Applications and, Transaction   processing
 -Funtional Information Systems
 -Transaction Pricessing Information Systems
 -Managing Production/Opertions and Logistics
 -Managing Marketing and Sales System
 -Managing the Accounting and Finance Systems
 -Managing Human Resources Systems
 -Integrating Functional Information Systems
 -How IT Supports Compliance
 -Managerial Issues

 View  Download

 

 8

 Midterm Examination    

9-15

 Trainnig (ฝึกอบรมที่ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)    

 16

 Final Examination    
 
การประเมินผล
 เกณฑ์    
 คะแนน
Assignments
10 
Class Attendance
 5
Midterm Examination  
 25
Lab
 30
Final Examination
 30

ตำราอ้างอิง
1. “Information Technology for Management,”6th Edition, E. Turban, E. McLean and J. Wetherbe, John Wiley & Sons, Inc.,  2008.
2. “Information Technology for Organization: Improving Quality and Productivity,” E. Turban, E. McLean and J. Wetherbe, John Wiley & Sons, Inc.,  1996.
3. “Management Information Systems: New Approaches to Organization & Technology,” K.C. Laudon and J.P. Laudon, Prentice Hall, Inc.,  1998.
4. “The 7-Habits of Highly Effective People,” Stephen R. Covey, Simon & Schuster, Inc., 1989.
Comments