เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
(Technology Information for Life)

คำอธิบายรายวิชา :
ศึกษาความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) และระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและแสวงหาความรู้ในสังคมไอที (IT Society) ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษารวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและใช้งานฐานข้อมูลสนเทศ (Database Management) การสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลสนเทศบนระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer and Networking ) เช่น LAN, WAN, Internet, Intranet ฯลฯ การใช้มัลติมีเดีย ระบบ Video On Demand การสร้างสารนิเทศและสารสนเทศ การควบคุมและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสนเทศ เพื่อการพัฒนาวิชาชีพและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 • Chapter 1: เทคโนโลยสารสนเทศกับมนุษย์และสังคมปัจจุบันและสังคมการใช้ปัญญา
  • ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บทบาทและหน้าที่ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้งานให้ประสบความสำเร็จ
 • Chapter 2: ระบบคอมพิวเตอร์และหน้าที่การใช้งาน
  • ความหมายของคอมพิวเตอร์
  • ประเภทของคอมพิวเตอร์
  • วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
  • เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์
   • อุปกรณ์รับข้อมูล
   • หน่วยประมวลผลกลาง
   • หน่วยความจำหลัก
   • อุปกรณ์แสดงผล
   • อุปกรณ์เก็บข้อมูลสำรอง
  • เทคโนโลยีซอฟต์แวร์
   • ระบบปฏิบัติการ
   • โปรแกรมประยุกต์
  • ภาษาโปรแกรม
  • ประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์
  • บุคลากรทางคอมพิวเตอร์
 • Chapter 3: การประมวลผลข้อมูลและข้อสนเทศและการใช้งานเบื้องต้น
  • คำจำกัดความของสารสนเทศ
  • ระบบประมวลผลข้อมูล
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • งานประยุกต์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและงานประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานส่วนตัว
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นใช้ในหน่วยงาน
 • Chapter 4: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลพื้นฐาน
  • ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
  • ประเภทของระบบเครือข่าย
  • ฮาร์ดแวร์ของระบบเครือข่าย
  • ซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่าย
  • รูปแบบของการเชื่อมโยงเครือข่ายหรือโทโปโลยี
  • รูปแบบการสื่อสารภายในระบบเครือข่าย
 • Chapter 5: เครือข่ายข้อมูล การสื่อสารและสืบค้นข้อมูลสนเทศ
  • อินเทอร์เน็ต
  • อินทราเน็ต
  • ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต
  • อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
  • ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
  • เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
  • การสืบค้นสารสนเทศในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต