คำชี้แจง :
เว็บไซต์นี้จัดตั้งขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นหลัก


รายวิชาที่สอน 2/2552
รายวิชาที่สอน 3/2552
  • รหัสวิชา : 4124902     ชื่อวิชา : การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์    (กศปป)
รายวิชาที่สอน 1/2553
รายวิชาที่สอน 2/2553
 รายวิชาที่สอน 3/2553
            -
 รายวิชาที่สอน 1/2554   

© 2011 Copyright,Chalermgiat  Theeasana, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Mahasarakham University