คำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์

คําอธิบายรายวิชา
ค 22102 คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่2 ภาคเรียนที่2 เวลา 60 ชั่วโมง จํานวน 1.5 หนวยกิต
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ศึกษาความรูเกี่ยวกับเรื่องเศษสวนและทศนิยม จํานวนตรรกยะและจํานวนอตรรกยะการหารากที่
สองและรากทสามของจ ี่ านวนจร ํ ิง การแยกตัวประกอบใชในการหารากที่สองและรากที่สามของจํานวนจริง
โจทยปญหาเกี่ยวกับการหาคารากที่สองและรากที่สามของจํานวนเต็ม ความสมเหตุสมผล ความสัมพันธของ
การยกกําลังกับการหารากของจํานวนจริง ความสัมพันธของจํานวนจริง ตรรกยะและอตรรกยะ สมบัติของ
เสนขนาน การใหเหตุผลและการแกปญหา ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และการนําไปใชแกโจทยปญหา สมการ
เชิงเสนตัวแปรเดียวและการแกปญหา ความนาจะเปนโอกาสของเหต  ุการณ
 โดยจัดประสบการณ กิจกรรม หรือโจทยปญหาที่สงเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรในการคิดคํานวณ การใหเหตุผล การวิเคราะห การแกปญหา การสื่อสาร การสื่อความหมาย
และการนําเสนอ
 เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ความคิดรวบยอด ใฝรูใฝเรียน มีระเบียบวินัยมุงมั่นในการ
ทํางานอยางมระบบ ี ประหยัด ซื่อสัตย มีวิจารณญาณ รูจักนําความรูไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตได
อยางพอเพียง รวมทั้งมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร
รหัสตัวชี้วัด
 ค 1.1 ม 2 / 1 , ม 2 / 2, ม 2 / 3
 ค 1.2 ม 2 / 1 , ม 2 / 2
 ค 1.3 ม 2 / 1
 ค 1.4 ม 2 / 1
 ค 3.2 ม 2 / 1, ม 2 / 2
 ค 4.2 ม 2 / 1
 ค 5.2 ม 2 / 1
 ค 6.1 ม 2 / 1 , ม 2 / 2 , ม 2 / 3
 ค 6.1 ม 2 / 4 , ม 2 / 5 , ม 2 / 6
รวม 17 ตัวชี้วัด