วิสัยทัศน์ (Vision)

     โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม  เป็นโรงเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มุ่งเน้นคุณภาพทางวิชาการบนพื้นฐานความเป็นไทย

 

            พันธกิจ (Mission)

    1)  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการ
    2)
  ส่งเสริมความเป็นไทย

 

          เป้าประสงค์ (Goal)

1)  ผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการ

2)   ผู้เรียนเป็นผู้สืบสานความเป็นไทย


                   ค่านิยม

" รู้งาน รู้หน้าที่ จัดการสอนดี นักเรียนมีสุข "            วัฒนธรรมของโรงเรียน

" รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความมุ่งมั่นสู่การพัฒนา "