นางกุลิสรา  หิรัญเขตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

นางปนัดดา  สีวะรม


นายจักรพันธ์  จันทศรนายคมสัน  ยงยืน

นางสาวศิริพร  อยู่พุ่ม


นายยุทธนา จันจันทร์