นางสาวศิริลักษณ์  นาประสิทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมศักดิ์  ศาลางาม

นางระเบียบ  เศรษฐชุ่ม

นางสาววาสุชล  กุลชะโล
นายไพโรจน์  สมสุข