ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

ชั้น

นักเรียนชาย

นักเรียนหญิง

รวม

จำนวนห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1

77

62

139

5

มัธยมศึกษาปีที่ 2

81

83

164

5

มัธยมศึกษาปีที่ 3

81

85

166

5

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

239

230

469

15

มัธยมศึกษาปีที่ 4

42

57

99

4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

41

47

88

4

มัธยมศึกษาปีที่ 6

32

65

97

4

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

115

169

284

12

รวม

354

399

753

27

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562