คำขวัญและสัญลักษณ์โรงเรียน

คำขวัญโรงเรียน

ประพฤติชอบ     รอบรู้    สู้งาน     ประสานสามัคคี

สัญลักษณ์โรงเรียน

 

 คบเพลิง          หมายถึง      ปัญญา

ธรรมจักร        หมายถึง    คุณธรรม


คติพจน์โรงเรียน

“อต  ตานํ   ทมยน   ติ    สุ  พ  พตาผู้ประพฤติดีย่อมฝึกตน

สีประจำโรงเรียน  สีกรมท่า-ชมพู

สีกรมท่า        หมายถึง      ความเข้มแข็ง    อดทน

สีชมพู           หมายถึง       ความสุภาพอ่อนโยน


พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระพุทธชัยบาดาลมงคล

อักษรย่อ  :   ช.พ.

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   :  ต้นสะเดา