Programa

(Veure triptic per una versió més resumida)
PROGRAMA ELECTORAL DE LA CANDIDATURA PER AL COMITÈ D’EMPRESA CELLS 2009

 

 

1.- PRESENTACIÓ

 

Qui som?

La nostra candidatura està integrada per afiliats a la secció sindical CGT-CELLS i per independents.

 

Per què una Secció? Per què un Sindicat?

La secció sindical és una eina d'acció col·lectiva formada pel conjunt d’afiliats i que té plena autonomia. El sindicat CGT, amb experiència en moltes institucions i empreses, ens proporciona suport, assessorament i infraestructura.

 

Creiem que l'afiliació dels treballadors a un sindicat és molt important perquè trenca l'immobilisme i la sensació d'aïllament quan es pateixen abusos, i dóna possibilitats de defensar els propis interessos de forma col·lectiva. També es disposa d'assessoria jurídica i experiències externes en situacions similars, que ajuden a decidir què es vol fer davant les situacions concretes. Per totes aquestes raons, valorem positivament que els treballadors de CELLS decideixin afiliar-se a un sindicat, no solament al nostre, sinó a qualsevol altre; i busquem el màxim de col·laboració amb les altres seccions sindicals existents al consorci.

 

Com funciona la Secció?

El centre de decisió es situa en l'assemblea d'afiliats. Som un grup sòlid que ja ens reunim amb regularitat per debatre qüestions i casos concrets de la realitat laboral del sincrotró, i prendre decisions sobre les formes d'intervenció que ens semblen més adequades. Així doncs, els representants al comitè d'empresa que surtin d'aquesta llista tindran un espai per a debatre i decidir col·lectivament quina serà la seva posició davant els diferents temes que vagin sortint en el sí del comitè.

 

Què ens plantegem a l'entrar al Comitè?

Creiem que una major organització des treballadors és necessària per a poder defensar en millors condicions els nostres interessos. Veiem la necessitat de reforçar el comitè d'empresa per a afrontar el període de transició instal·lació-commissioning-explotació, que implicarà canvis afectant funcions, horaris i dimensió de la plantilla.


En la primera fase caldrà seguir la implementació del nou conveni, vetllar perquè es respecti allò que s'ha aconseguit i buscar acords concrets en aquells temes que han quedat desregulats.

 

Tenim molt present que d'aquí a uns dos anys tocarà negociar el tercer conveni col·lectiu i entenem que un comitè ferm i amb energia serà bàsic per a dur a terme un procés de negociació que beneficiï als treballadors.

 


2.- PRIORITATS I PROPOSTES

 

Comunicació i debat amb els treballadors

El comitè haurà d’informar a la plantilla abans de prendre decisions importants amb temps i claredat. Per exemple, mai s'aprovarà un conveni sense fer un referèndum amb tota la plantilla.

 

Pretenem iniciar una nova forma de relació entre el comitè i els treballadors, proporcionant mitjans per a la participació en els debats. Començarem promovent assemblees dels treballadors periòdiques (de 2 a 4 a l'any) i utilitzant el taulell sindical i els  mitjans necessaris per a establir canals de comunicació fluids (i bidireccionals) amb els nostres companys.

 

Contractes d’Obra o Servei

A CELLS un 30% de la plantilla té aquest tipus de contracte i 2/3 d'aquest són llocs estructurals (veure presentacions de la direcció al Machine Advisory Commitee): en aquests casos s’està fent servir el contracte d’obra per allargar el període de prova més enllà dels 6 mesos previstos per la llei.

 

En molts casos, a l’entrevista de treball es planteja que la posició és estructural però que necessiten provar-te, motiu pel qual et fan el contracte d’obra amb una descripció ben genèrica. I afegeixen "si al cap d’un any ho tenim clar, et farem indefinit, si no, esperarem un altre any i tornarem a valorar..."

 

Sabem que la precarietat de la pròpia feina afecta la vida personal del treballador, que viu sota l’amenaça de perdre el seu lloc de treball i no pot planejar el seu futur (intenteu demanar una hipoteca...). A més, l’ús extens de contractes temporals té conseqüències negatives sobre l’ambient de treball, fomenta la competència entre treballadors precaris, incapacita al treballador a demanar que els seus drets siguin respectats (negueu-vos a fer un torn voluntari...) i a la plantilla a prendre accions col·lectives.

 

Treballarem per buscar acords amb el consorci, tan globals com puntuals, per a què:

un cop identificats els llocs de treball estructurals que actualment estan coberts amb contractes d'obra, es converteixin en llocs indefinits; els contractes temporals que siguin necessaris tinguin l'obra i la durada ben definides, i s’estableixi una certa praxi sobre la finalització del contracte (preavís, liquidació del complement de productivitat...).

 

Tant com a secció sindical CGT, com des del comitè d’empresa, defensarem i donarem suport a tots els companys que tinguin necessitats derivades d’aquest tipus de contractació.

 

Categories i salaris

Actualment, a la taula salarial de CELLS  hi ha exactament 100 caselles amb sou base diferent per a uns 150 treballadors. És a dir, que existeix una casella per cada treballador i mig.

 

A més, la definició de les categories professionals és molt abstracta i no inclou elements objectivables, per tant la classificació de la plantilla és força arbitrària. Respecte al nivell que s'ha d'ocupar dins d'un determinat grup -cosa que determina significativament el sou- no hi ha cap indicació al conveni col·lectiu vigent.

 

Per exemple, dos científics o tecnòlegs amb la mateixa titulació poden estar classificats en 48 nivells diferents i amb un salari que oscil·la entre 21873 i 84881 € bruts anuals. I un tècnic de suport en 16 nivells, entre 15623 i 32480 € bruts anuals.

 

La situació actual d'indefinició permet que el salari d'un treballador quedi determinat per la seva capacitat negociadora, més que per la seva adequació al lloc de treball i les funcions que haurà de desenvolupar.  A més, permet que entre dues persones que realitzen les mateixes funcions existeixin diferències substancials en els seus salaris, cosa que pot generar tensions i malestar entre companys.

 

Entenem que negociant col·lectivament els treballadors podem aconseguir millors condicions i més justes que mitjançant pactes individuals.

 

S'ha de reduir l’actual dispersió de sous per a les posicions on es desenvolupen les mateixes funcions, baixant el número de nivells i objectivitzant els criteris d’assignació en el moment de la incorporació.

 

També és prioritari augmentar el salari mínim que actualment és de 14879 € i només està previst que pugi a 16404€ al 2012 (quan ja no sigui vigent el 2n conveni?!...).

 

Referents per al proper conveni

Ja que el pressupost de CELLS és totalment públic, i que ara el nostre sou s’actualitza anualment d’acord amb el que la Llei de pressupostos de l’Estat estableix per als funcionaris i personal laboral de les administracions públiques, els nostres referents per a properes negociacions seran els convenis del personal laboral de la Generalitat i de l’Estat.

 

Horari, torns, on-call

Seguirem l’organització dels torns i l'on-call en les properes fases.

 

En referència a l'actual conveni, caldria definir les compensacions econòmiques de les hores extres, on-call i torns en referència al salari base més els complements de promoció.

 

En fase d’explotació, el vigent conveni preveu que es negociïn l’horari de treball i les contraprestacions per torns i on-call.

 

Llavors s’haurà de pressionar per aconseguir una retribució digna per estar disponible (i a menys d’una hora del sincrotró) fora de la jornada laboral ordinària. O per treballar en règim de torns, tenint en compte les dificultats personals  que suposa, així com els efectes per a la salut dels treballadors.

 

També caldrà insistir per a aconseguir un horari de 37.5 hores setmanals, la qual cosa es tradueix en pactar 1647 hores anuals, en lloc de les 1752 actuals.


Mobbing: CELLS no és una excepció, aquí també existeix...

En aquest assumpte és necessari el compromís del consorci amb una declaració explícita de no tolerància del mobbing. Demanem la col·laboració dels treballadors amb el comitè per a què aquestes conductes no trobin cobertura en el nostre entorn de treball.

 

Així mateix, proposarem a la direcció un procediment de prevenció i actuació pels casos en que un treballador consideri que és víctima d’assetjament laboral o discriminacions.


Promoció professional

Caldrà definir el salari incloent la promoció laboral com un tot, no un salari base més un complement de promoció. No té cap avantatge pel treballador i només afegeix complicació i confusions a l'hora de conèixer el salari.

 

Si les coses no canvien, després d'estar 10 anys treballant al consorci es mantindrà el salari base del primer any més uns complements de promoció que no computen per al càlcul de les compensacions per on-call i torns.

 

Conciliació vida laboral-familiar

No baixar el compromís econòmic de CELLS en aquest capítol: un avenç important que sol·licitem al consorci és afegir 4 setmanes de permís de maternitat a les 16 setmanes establertes per l'Estatut dels Treballadors. Això serà possible sense cap augment de pressupost quan els 8 dies per als pares del conveni vigent siguin absorbits per la seguretat social (la qual cosa ja s’ha publicat al BOE i, per tant, és oficial).

 

Serveis i ajudes socials

Ajudes per fills: Actualment, es diu que es valora la situació familiar a l’hora d’establir el sou d’un treballador. Nosaltres creiem que és molt més just establir unes quantitats fixes i objectives en concepte d’ajuda per fill, de forma que sigui un complement al sou que es pugui reclamar de forma automàtica i per tothom.

 

Menjador: demanarem un preu concertat adequat als nivells salarials del sincrotró, la majoria de la plantilla no es pot permetre pagar els 173.8 € mensuals que costa el menú de la nova cafeteria.

 

Posició general de CGT-CELLS

Com a secció sindical i com a representants al comitè, tenim molt clara quina és la nostra tasca: defensar els interessos dels treballadors i actuar de contrapès front els interessos de la direcció. No només en els processos col·lectius, sinó també en els individuals (per exemple, en casos d’acomiadaments).

 

Volem que, en aquesta nova etapa, el comitè d’empresa esdevingui una eina a la qual es pot recórrer i de la qual s’obté recolzament.

 

Òbviament, hi ha moltes més qüestions que cal treballar, però hem volgut comentar les més importants i explicar una petita mostra del nostre projecte.

 

Ara us toca a vosaltres decidir.

 

 

DEFENSA ELS TEUS DRETS,

 

VOTA CGT!