CICLE INSTRUMENTAL

El currículum del cicle de formació instrumental de la formació bàsica per a les persones adultes s’organitza en tres nivells:

 

a) Primer nivell, en què l’aprenentatge s’ha de centrar en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i natural.

 

b) Segon nivell, en què l’objectiu central és consolidar aquests mecanismes i adquirir els elements essencials dels coneixements que expliquen l’entorn.

 

c) Tercer nivell, en el qual s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle. Adquisició i consolidació de la comprensió de qualsevol missatge oral. Lectura de textos de tipologia i registre diversos i comprendre les informacions que aporten.

 

 

Cada nivell inclou tres àrees de coneixement: àrea de llengua, àrea de matemàtiques i àrea de ciències socials i naturals. Aquestes àrees és convenient treballar-les de manera global.

 

El currículum del cicle de formació instrumental té una durada equivalent a 1.100 hores d’aprenentatge. Això no obstant, segons els coneixements previs, les necessitats formatives, i els ritmes d’aprenentatge de cada alumne o alumna, la durada pot ser més llarga o menys.