การอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced Biostatistics : Regression Analysis

บรรยายโดย ด.ร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี หน่วยระบาดวิทยาคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโดยสำนักงานระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 18 อาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อนุสรณ์ (อาคาร สว.1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:30 - 16:30 น.

วันที่ 14
ช่วงเช้า หัวข้อ Linear regression
ช่วงบ่าย หัวข้อ Logistic regression
วันที่ 15
ช่วงเช้า หัวข้อ Poisson regression
ช่วงบ่าย หัวข้อ Cox's regression

โทร. 66573