Inclusió i TIC / Inclusión y TIC

3 de juny de 2009 3 de junio de 2009
Inscripció tancada Inscripción cerrada

El dimecres 3 de juny de 18 a 21 hores a la sala F de CETEI
Programa de la jornada Programa de la jornada

18 a 18’15

Presentació Àrea Funcional d'Espiral: Inclusió i TIC

http://sites.google.com/site/espiralinclusioitic/

 

18’15 a 18’30

Treball de recerca “Eines informàtiques per afavorir processos inclusius”. Llicència d’estudis retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

http://www.bernat-orellana.org/inclusio/

 

18’30 a 18’45

Noves línies d’investigació: INTEGRAMATIC, un microcosmos d’aplicacions informàtiques per l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques amb recursos digitals.

http://www.bernat-orellana.org/integramatic/intro1.htm

http://www.bernat-orellana.org/integramatic/intro6.htm

http://www.congresointernetenelaula.es/virtual/?q=node/783

http://www.congresointernetenelaula.es/virtual/archivosexperiencias/20080525040013integramatic.pdf

http://www.bernat-orellana.org/inclusio/

 

18’45 a 19

Presentació de “Mira.els.meus.cucs”

“Llegir i escriure són activitats complexes que requereixen uns coneixements prèvies als que d'una forma genèrica anomenen "habilitats bàsiques". A partir del joc i de les diferents activitats realitzades en les etapes de formació inicials, els nens i les nenes d'una forma autònoma van interioritzant aquest processos necessaris per a assentar els seus aprenentatges. Altres nens i nenes no poden assolir aquests coneixements tal i com ho fan els seus companys i requereixen activitats de reforç complementaries. L'ordinador és un medi excel·lent per a treballar aquestes habilitats i en aquest sentit ha estat creat el programa "Mira.els.meus.cucs"”.

http://sites.google.com/site/miracucs/

http://www.bernat-orellana.org/inclusio/mis-webs/cucs/a1.html

http://www.bernat-orellana.org/videocuc/

 

19 a 21

Taller “Mira.els.meus.cucs”

1)      Instal·lació.

2)      Crear un projecte (informació)

3)      Treballar:

·         Treball inicial. Atenció.

·         Discriminació i diferències.

·         Grafismes.

·         Ordenació i seqüenciació. Memòria.

·         Comencem a llegir.

·         Iniciar l’escriptura.


Formador:
Bernat Orellana
18 a 18'15
Presentación Área Funcional de Espiral: Inclusión y TIC
http://sites.google.com/site/espiralinclusioitic/

18'15 a 18'30
Trabajo de búsqueda "Herramientas informáticas para favorecer procesos inclusivos". Licencia de estudios retribuïda concedida por el Departament d'Educación de la Generalitat de Catalunya.
http://www.bernat-orellana.org/inclusio/

18'30 a 18'45
Nuevas líneas de investigación: INTEGRAMATIC, un microcosmos de aplicaciones informáticas para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas con recursos digitales.

http://www.bernat-orellana.org/integramatic/intro1.htm

http://www.bernat-orellana.org/integramatic/intro6.htm

http://www.congresointernetenelaula.es/virtual/?q=node/783

http://www.congresointernetenelaula.es/virtual/archivosexperiencias/20080525040013integramatic.pdf

http://www.bernat-orellana.org/inclusio/

18'45 a 19
Presentación de “Mira.els.meus.cucs”
"Leer y escribir son actividades complejas que requieren unos conocimientos previas a los que de una forma genérica denominan "habilidades básicas". A partir del juego y de las diferentes actividades realizadas en las etapas de formación iniciales, los niños y las niñas de una forma autónoma van interiorizando estos procesos necesarios para asentar sus aprendizajes. Otros niños y niñas no pueden lograr estos conocimientos tal y como lo hacen sus compañeros y requieren actividades de refuerzo complementarías. El ordenador es un medi excelente para trabajar estas habilidades y en este sentido ha sido creado el programa “Mira.els.meus.cucs”

http://sites.google.com/site/miracucs/

http://www.bernat-orellana.org/inclusio/mis-webs/cucs/a1.html

http://www.bernat-orellana.org/videocuc/

19 a 21
Taller “Mira.els.meus.cucs”
1) Instalación.
2) Crear un proyecto (información)
3) Trabajar:
  • Trabajo inicial. Atención.
  • Discriminación y diferencias.
  • Grafismes.
  • Ordenación y seqüenciació. Memoria.
  • Empezamos a leer.
  • Iniciar la escritura.

Formador: Bernat Orellana
Comments