2.1.RĪCĪBA – Vides kvalitātes nodrošināšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana.

Mērķis: 

Lauku vides kvalitātes attīstība un teritoriju sakopšana un labiekārtošana, nodrošinot vides aizsardzību un padarot tās pievilcīgas dzīvošanai.


Iespējamie risinājumu piemēri: 

  • Apdzīvotu vietu, dabas objektu labiekārtošana, 
  • Transporta infrastruktūras kvalitātes uzlabojumi, auto stāvvietas, norāžu zīmju izgatavošana un uzstādīšana, stāvlaukumi, ietves.
  • WC, norādes zīmes, ietves, parki, veloceliņi
  • Ilggadīgie apstādījumi, informācijas stendi, atkritumu tvertnes, soliņi, ugunskura vietas, apgaismojums. 
  • Dabu saudzējošas infrastruktūras ierīkošana un uzlabošana – celiņi, tiltiņi, caurtekas, norobežojumi, skatu laukumi u.c.
  • Nesakārtotu, piesārņotu teritoriju un lauku ainavu sakārtošana
  • Neizmantotu, pamestu ēku funkcionalitātes pārveidošana, lai veicinātu sakoptu vidi u.c.
  • Citi risinājumi, kas sasniedz rīcības mērķi un nav pretrunā ar MK noteikumu Nr. 33 punktu 35.


Atbalsta saņēmēji un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir:

līdz 90 % – biedrībām un nodibinājumiem;

līdz 100 % – biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai;

līdz 75 % – pašvaldībām;

līdz 60 % – citām juridiskām un fiziskām personām.


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 14 000 LVL


Projekta īstenošanas teritorija: 

Līgatnes novads, Amatas novads, Raunas novads, Vecpiebalgas novads, Jaunpiebalgas novads, Priekuļu novads, Raiskuma pagasts un Vaives pagasts.


Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums:

LAP: 413. pasākums 2. aktivitāte „iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”


Nošķirtība:

Rīcības ietvaros atbalstu nevar saņemt, ja atbalsta pretendents un projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes ir atbilstošas Lauku attīstības programmas 3. ass 313. pasākuma „Tūrismu aktivitāšu veicināšana”, 321. pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” atbalsta saņemšanas nosacījumiem un Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam rīcību ietvaros.


Comments