1.2.RĪCĪBA – Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana

Rīcības mērķis:

Uzņēmējdarbības potenciāla attīstība, nodarbinātības saglabāšana, apdzīvotības un lauku teritoriju pievilcības saglabāšana, veicinot zivsaimniecībā nodarbināto fizisko personu, saimnieciskās darbības veicēju, kā arī esošo un bijušo zivsaimniecības uzņēmumu konkurētspēju ar ekonomiskās darbības virzienu dažādošanu, pārkvalifikāciju.


Atbilstošā Rīcības programmas EZF aktivitāte un apakšaktivitātes:

5.3. aktivitātē “Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”:

1. sīkā uzņēmuma izveidi, kura darbības veids nav saistīts ar zivsaimniecību; 

2. ar zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu zivsaimniecības uzņēmumā; 


Atbalsta pretendenti:

1. apakšaktivitātē „sīkā uzņēmuma izveidi, kura darbības veids nav saistīts ar zivsaimniecību” ir fiziska persona, kura vismaz pēdējos divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas veikusi saimniecisko darbību zivsaimniecībā vai bijusi nodarbināta zivsaimniecības jomā; 

2. apakšaktivitātē „ar zivsaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu zivsaimniecības uzņēmumā” ir komersants, kura komercdarbības joma ir saistīta ar zivsaimniecību; 


Publiskā finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām ir:

komersantam un fiziskai personai – līdz 60 %,


Projekta īstenošanas teritorija: 

Līgatnes novads, Amatas novads, Raunas novads, Vecpiebalgas novads, Jaunpiebalgas novads, Priekuļu novads, Raiskuma pagasts un Vaives pagasts.


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 2007.–2013.gada plānošanas periodā viena projekta īstenošanai nepārsniedz 20000 latu.


Attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu.


Comments