1.1. RĪCĪBA – Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.

Atbilstoši 2008.gada 21.aprīļa Ministru Kabineta noteikumiem Nr.300 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

  • jaunu mikrouzņēmumu radīšana;
  • esošo uzņēmumu attīstība.

Atbalsta saņēmēji un intensitāte no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas ir:

līdz 50 % juridiskām un fiziskām personām.


Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 14 000 LVL


Atbilstošais Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.gadam pasākums:

LAP: 413. pasākums 3. ass 312 (311). pasākums „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošana)”


Projekta īstenošanas teritorija: 

Līgatnes novads, Amatas novads, Raunas novads, Vecpiebalgas novads, Jaunpiebalgas novads, Priekuļu novads, Raiskuma pagasts un Vaives pagasts.


Nošķirtība:

Rīcības ietvaros atbalstu nevar saņemt, ja atbalsta pretendents un projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes ir atbilstošas Rīcības programmas EZF atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam rīcībai „Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana“ un rīcībai „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”.


Comments