Sesiynau Tymor yr Hydref 2019

posted 21 Aug 2019, 10:55 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 21 Aug 2019, 10:56 ]

Dyma fanylion sesiynau'r Gerddorfa Ukulele ar gyfer Tymor yr Hydref 2019: 
Dyddiad: Medi 25ain hyd at Ragfyr 5ed (Ar Nos Fercher, onibai am y sesiwn olaf, fydd ar nos Iau 05-12-19)
Lleoliad: Chapter, Heol y Farchnad, Treganna
Amser: 7:00 pm - 9:00 pm
Cost am y tymor: £72.00
(Manylion wedi eu copio oddi ar wefan Menter Caerdydd)

Edrych ymlaen i'ch gweld yno!

Gigs y Gerddorfa Ukulele ar gyfer Mis Medi

posted 11 Jul 2019, 01:53 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 11 Jul 2019, 02:16 ]

Mis prysur o'n blaenau! Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio mewn tri gig yn ystod mis Medi.
  • Dydd Sadwrn, Medi 7fed - Gŵyl Fwyd Sain Ffagan (Amgueddfa Werin Cymru). Byddant yn perfformio dwy set o ganeuon yno ar Lwyfan Gwalia, un am 11 o'r gloch y bore a'r ail am 2 o'r gloch y prynhawn.
  • Nos Iau, Medi 19eg - Perfformio i Ferched y Wawr Eglwys Newydd. Lleoliad - Eglwys y Methodistiaid Yr Eglwys Newydd, Ffordd Penlline (Eglwys Newydd). Gofynnir i aelodau'r Gerddorfa ymgynnull yno am 7:00.
  • Nos Wener, Medi 27ain - Taith CD newydd Geraint Geraint Lovgreen a’r Enw Da (Mae'r Haul Wedi Dod). Bydd y Gerddorfa Ukulele yn agor y noson yng Nghlwb y Rhyddfrydwyr, Treganna, Caerdydd. Noson yn dechrau am 8:00 (Amser i’w gadarnhau’n derfynnol yn agosach i'r dyddiad).

Gigs Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst (10-08-19)

posted 9 Jul 2019, 23:21 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 6 Aug 2019, 01:30 ]

Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst
  • Dydd Iau, Awst 8fed (12:30) - Stondin Cymdeithas Eisteddfodau Cymru 
  • Dydd Sadwrn, Awst 10fed (12:00) - Pabell Coleg Cymraeg Cenedlaethol 

Gŵyl Fach y Fro, Ynys y Barri (15/06/19)

posted 12 Jun 2019, 02:21 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 13 Jun 2019, 03:39 ]

Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio ar y  Prif Lwyfan yng Ngŵyl Fach y Fro ar Ynys y Barri am 12:45 pm ar Ddydd Sadwrn, Mehefin 15fed. Gofynnir i aelodau'r Gerddorfa ymgynnull wrth y llwyfan am 12:15, os gwelwch yn dda.

Tafwyl 2019, Castell Caerdydd (22/06/19)

posted 26 May 2019, 23:35 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 26 May 2019, 23:59 ]

Bydd y Gerddorfa Ukulele yn perfformio ar y Prif Lwyfan yn Ngŵyl Tafwyl 2019 yng Nghastell Caerdydd ar fore Sadwrn, Mehefin 22ain (11:30-12:00). Hefyd, bydd Mei yn perfformio ar y Prif Lwyfan ar Ddydd Sul, Mehefin 23ain (17:00 hyd at 17:50).

Sesiynau Haf y Gerddorfa Ukulele

posted 27 Apr 2019, 02:37 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 27 Apr 2019, 02:51 ]

Bydd sesiynau'r Gerddorfa Ukulele yn ail gychwyn ar gyfer Tymor yr Haf ar Nos Fercher, Mai 15fed o 7:00 hyd at 9:00, yn ystafell Media Point, yng Nghanolfan Chapter, fel arfer. Bydd y sesiynau wythnosol yn parhau hyd at Orffennaf 24ain gydag un wythnos o doriad yn ystod hanner tymor ysgolion / Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Disgwylir y bydd niferoedd yr aelodau'n chwyddo o hyn 'mlaen gan fod sesiynau nos Lun wedi dod i ben. Dylid cofrestru a thalu am y tymor newydd gyda Menter Caerdydd, ar y ffôn neu ar-lein.

Tafwyl 2019 - Hysbysiad cynnar i'w roi yn eich dyddiaduron

posted 11 Apr 2019, 11:24 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 26 May 2019, 23:28 ]

 ... Dydd Sadwrn (22-06-19) a Dydd Sul (23-06-19) yng Nghastell Caerdydd. Mae Mei Gwynedd a'r Gerddorfa Ukulele ar restr yr artistiaid fydd yn perfformio. Bydd y Gerddorfa Ukulele ar y prif lwyfan o 11:30 hyd at 12:00 ar fore Sadwrn (Mehefin 22ain). Bydd Mei yn perfformio ar y Prif Lwyfan ar Ddydd Sul, Mehefin 23ain (17:00 hyd at 17:50).

Gŵyl Ukulele Caerdydd (Neuadd Dewi Sant - Lefel 3) - Dydd Sadwrn, Ebrill 6ed (1:00 - 5:00)

posted 14 Mar 2019, 02:43 by Cerddorfa Ukulele

Gŵyl Ukulele Flynyddol Caerdydd - Lefel 3 Neuadd Dewi Sant. Bandiau, grwpiau a chlybiau amrywiol yn perfformio dwy gân bob un yn ogystal ag ymuno i mewn gyda'r cyhoedd i gyd-chwarae/canu amrywiol ganeuon. Yn anffodus, ni fydd Mei ar gael, ond bydd Aled Wyn yn dod i'r adwy i'n harwain ar y llwyfan. Mae'r ŵyl yn dechrau am 1 o'r gloch, ond byddwch yno'n gynnar i sicrhau lle cyfforddus i eistedd, gan fod yr ŵyl yma'n boblogaidd iawn fel arfer. Cewch wybod cyn bo hir pa ganeuon fydd y Gerddorfa yn eu perfformio (yn unigol) a pha amser y byddwn yn debygol o fod ar y llwyfan yn ystod yr ŵyl.


Priodas Catrin A Steve (13-04-19)

posted 7 Mar 2019, 22:54 by Cerddorfa Ukulele

Daeth gwahoddiad i'r Gerddorfa Ukulele berfformio ym mharti nos priodas Catrin (merch Wil) a Steve ar Nos Sadwrn, Ebrill 13eg yn O'Callaghan's Caerdydd. Gofynnir i aelodau'r Gerddorfa ymgynnull am 7:00 a pherfformio tua 7:30. Bydd Aled Wyn DJ yn cyflwyno disgo hefyd. Rhagor o fanylion i ddilyn yn agosach i'r dyddiad.

Diddanu Cefnogwyr Rygbi Cymru (Gêm Cymru yn erbyn Lloegr - 23/02/19) - Manylion Pellach

posted 13 Feb 2019, 08:56 by Cerddorfa Ukulele   [ updated 21 Feb 2019, 03:04 ]

Bydd y Gerddorfa Ukulele yn diddanu cefnogwyr rygbi Cymru, cyn y gêm ryngwladol yn erbyn Lloegr, yn yr Hen Lyfrgell, ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 23ain. Gofynnir i'r aelodau ymgynnull yno erbyn tua 3:30. Byddant yn perfformio cyn 4 o'r gloch am 20 munud i hanner awr, yn y cyfnod rhwng y bydd y ddwy gêm ryngwladol yn cael eu darlledu.

1-10 of 35