அரசு/நகரவை/ஆதி.திராவிடர் நலம்/வனத்துறை/அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,


                    - இது மிக மிக அவசரம். 23.07.2016 அன்று நடைபெறவுள்ள இயக்குநர் அவர்களின் ஆய்வுக்கூட்டத்தில் விவரத்தினை ஒப்படைக்கவேண்டியுள்ளதால் இதில் தனிகவனம் செலுத்தி உடனடியாக உள்ளீடு செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
===========================================================================


  
  இறுதி அறிவிப்பு - பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு எம்.பில். ஊக்க ஊதிய உயர்வு பெற்று வழங்கப்பட்ட விவரம் இன்னும் சமர்ப்பிக்காத தலைமையாசிரியர்கள் உடனடியாக நாளை  (22.07.2016) பிற்பகல் 4.00 மணிக்குள் இவ்வலுவலக "A3" பிரிவு எழுத்தரிடம் ஒப்படைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஒப்படைக்கப்படாத தலைமை ஆசிரியர்கள் மீது துறை சார்பான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என திட்டவட்டமாக அறிவிக்கப்படுகிறது.

   23-07-2016 அன்று காலை 09.30  மணி முதல் மதியம் 01.00 மணி வரை காட்பாடி அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட கூட்ட அரங்கில்   நடைபெறுவதாக இருந்த ஆசிரியர் குறை தீர்வு முகாம் நிர்வாக காரணங்களுக்காக வேலூர் மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலகத்திலேயே நடைபெறும் என அறிவிக்கப்படுகிறது. (விடுபட்ட தேர்வுநிலை (BRT TO BT பணிமாறுதல் பெற்றவர்கள் உட்பட)


===========================================================================


அனைத்துவகை அரசு/நகரவை/ஆதி.திரா.நலம்/வனத்துறை/நிதியுதவி/சுயநிதி/மெட்ரிக்  உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு,

              6முதல் 9 ம் வகுப்பு மற்றும் 11ம் வகுப்பு மாணவர்கள் எண்ணிக்கை படிவத்தினை வினாத்தாள் மையத்திலிருந்து பெற்று பூர்த்தி செய்து 30.07.2016க்குள் படிவத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள முகவரிக்கு அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
===========================================================================

18.07.2016===========================================================================
 

அனைத்துவகை அரசு/ நகரவை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ஆசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

ஆசிரியர் பொது மாறுதல் விண்ணப்பம் அளிக்கும்போது புதியதாக இவ்விணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்பத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து பின் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். எக்காரணம் கொண்டும் சென்ற ஆண்டு விண்ணப்பத்தினை சமர்ப்பிக்கக்கூடாது.

===========================================================================

(உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-1 மற்றும் நிலை-2 விண்ணப்பங்களை சத்துவாச்சாரி, அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஒப்படைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்)

 

2015-16ம் கல்வி ஆண்டில் நடைபெற்ற அரசுப்பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி சதவிகிதம் 70க்கும் குறைவாக பெற்ற அனைத்துவகை உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கான மீளாய்வுக்கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களால் 19.07.2016 அன்று காலை 11.00 மணிக்கு 'A' Block 5வது மாடியில் நடத்தப்பட உள்ளது. இக்கூட்டத்தில் இணைப்பில் கண்டுள்ள உயர் மற்றும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் மட்டுமே தவறாமல் கலந்துகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE LIST OF SCHOOLS

=======================================================================================================================================================================

15.07.2016

              இது மிகவும் அவசரம்
              

நினைவூட்டு 2 - பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு எம்.பில். ஊக்க ஊதிய உயர்வு பெற்று வழங்கப்பட்ட விவரம் இன்னும் சமர்ப்பிக்காத தலைமையாசிரியர்கள் உடனடியாக இன்று (15.07.2016) பிற்பகல் 4.00 மணிக்குள் இவ்வலுவலக "A3" பிரிவு எழுத்தரிடம் ஒப்படைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

 2016-17 மண்டல அளவிலான சதுரங்க போட்டிகள்-22.07.2016 அன்று நடத்த கோருதல்


  பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு எம்.பில். ஊக்க ஊதிய உயர்வு பெற்று வழங்கப்பட்ட விவரம் இன்னும் சமர்ப்பிக்காத தலைமையாசிரியர்கள் உடனடியாக இன்று (13.07.2016) பிற்பகல் 4.00 மணிக்குள் இவ்வலுவலக "A3" பிரிவு எழுத்தரிடம் ஒப்படைக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.


 சர்வதேச திறனாளர்களைக் கண்டறியும் திட்டத்தின் கீழ் (World Beaters Talent Spotting Scheme) உடற்தகுதி திறனாய்வுத் தேர்வுகள் (Battery of Tests) அனைத்துப்பள்ளிகளிலும் 201617ம் ஆண்டில் நடத்தி அறிக்கை கோருதல்


 

===============================================================================

09-07-2016 rå¡»Hik m‹W eilbgw ÏUªj MÁça® Fiw ԮΠehŸ j‰fhèfkhf x¤Âit¡f¥gL»wJ.  MÁça® Fiw ԮΠehŸ nj Ëd® m¿é¡f¥gL«.

===============================================================================

g£ljhç MÁça® v«.Ú., C¡f CÂa ca®Î bg‰w étu«

ntYh® kht£l¤Âš muR / efuit ca® k‰W« nkšãiy¥ gŸëfëš gâòçªJ tU«  g£ljhç MÁça®fS¡F v«.Ú C¡f CÂa ca®Î bjhif bg‰W               tH§f¥g£l étu« Ñœ¡F¿¥Ã£l  got¤Âš ó®¤Â brŒJ 12-07-2016 m‹W khiy 05.00 kâ¡FŸ ntYh® Kj‹ik¡ fšé mYtyf¤Â‹  m 3 ÃçÎ vG¤jçl« neçš    x¥gil¡f cl‹ elto¡if vL¡FkhW jiyik MÁça®fŸ nf£L¡bfhŸs¥gL»wh®fŸ. j§fŸ gŸëæš v«Ãš go¤j g£ljhç MÁça®fŸ vtU« Ïšiy våš mnj got¤Âš Ï‹ik m¿¡if f£lha« më¡f¥glnt©L«.

got«

g£ljhç MÁça®fS¡F v«Ãš C¡f CÂa ca®Î bg‰W tH§»a étu«

 

x‹¿a¤Â‹ bga®

 

 

gŸëæ‹ bga®

 

jiyik MÁçaç‹ bga®

 

miyngÁ v©

 

 

 

t.

MÁçaç‹ bga®

g£ljhç MÁçauhf gâæš nr®ªj ehŸ

v«Ãš nj®¢Á bg‰w ehŸ

v«Ãš nj®¢Á¡F C¡f CÂa ca®Î mDk¡f¥g£l ehŸ

C¡f CÂa ca®Î mDk¤j jiyik MÁça® bga® k‰W« gŸë  étu« (miyngÁ v©)

Jiw¤  jâ¡if vG¥g¥g£L ÏU¥Ã‹ mj‹ÛJ vL¡f¥g£l elto¡if étu«

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ï¥gŸëæš gâòçÍ«  nk‰F¿¥Ã£LŸs MÁça®fis jéu ntW ahU« v«Ãš C¡f CÂa ca®Î bgw¥gléšiy vd rh‹wë¡»nw‹.

                                                                                                                                                                                                                       jiyik MÁça® ifbah¥g«
==========================================================
 INSPIRE AWARD 2015-16

 அனைத்து வகை பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/ முதல்வர்கள்,
 30.06.2016 நிலவரப்படியான மாணவர்கள் எண்ணிக்கை விவரம் Online-ல் உள்ளீடு செய்ய கோருதல்
       
        (அனைத்து அரசு/நகரவை/ஆதி.திரா நல/நிதியுதவி/சுயநிதி பள்ளிகள் சார்பான  ஆண், பெண்,மொத்தம் -விவரங்களை 30.06.2016 11.00மணிக்குள் Online-ல் உள்ளீடு செய்ய கோரியிருந்தும் இது நாள் வரை சில பள்ளிகளில் உள்ளீடு செய்யாமல்இருப்பது தெரியவருகிறது. பள்ளிக்கல்வி இயக்ககத்திற்கு விவரத்தை சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருப்பதால் உடனடியாக  உள்ளீடு செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

           கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள Linkஐ click செய்து அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள பள்ளிகள் மட்டும் உள்ளீடு செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.


=============================================================================================

 2016-17  கல்வி ஆண்டில் வட்டப்போட்டிகள் (தடகளம் மற்றும்குழுப்போட்டிகள்) திருப்பத்தூர் மற்றும் வேலூர் கல்வி மாவட்டங்கள் சார்பில் நடத்துதல்

======================================================================================================

அனைத்து வகை உயர்/மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

    2016-17 கல்வியாண்டுக்கான வினாத்தாள் தயாரிப்பு பணிமனை காட்பாடி, காந்திநகர், SSA அலுவலக கூட்ட அரங்கில் 05.07.2016 செவ்வாய் கிழமை காலை 09.00 மணியளவில் நடைபெறும். இத்துடன் பட்டியலில் காணும் ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தவறாமல் கலந்துகொள்ள ஏதுவாக சம்பந்தப்பட்ட பள்ளித் தலைமையாசிரியர்கள் ஆசிரியர்களைப் பணியிலிருந்து விடுவித்து அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஆசிரியர்கள் பணிமனைக்கு வரும்போது தயாரிக்கப்பட்ட உரிய வினாத்தாளுடன் வருமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

    மேலும், பணிமனை நடைபெறும் பள்ளியின் தலைமையாசிரியர், ஆசிரியர்கள் அமரும் வகையில், ஒலிபெருக்கியுடன் உரிய இடவசதி செய்யுமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE LIST OF QUESTION PAPER SETTERS & 10std syllabus

====================================================================================================== 
 அரசு/நகரவை/வனத்துறை/ஆதி.திரா.நல/நிதியுதவி பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கான கூட்டம்

        நாள் :  01.07.2016                                நேரம் : காலை 9.30 மணி முதல் 1.00 மணி வரை
                                                                                         பிற்பகல் 2.00 மணி முதல் 6.00 வரை

இடம் : வேலூர் கல்வி மாவட்டம் - ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மேல்நிலைப்பள்ளி, வேலூர்

                திருப்பத்தூர் கல்வி மாவட்டம் - SSA அலுவலக கூட்ட அரங்கம், காந்திநகர், காட்பாடி

தலைமையாசிரியர்கள் இணைப்பில் கண்ட கூட்டப்பொருளை "A 4" தாளில் Landscape-ல் தட்டச்சு செய்து கொண்டுவரும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

 CLICK HERE TO DOWNLOAD THE AGENDA


=======================================================================================


விலையில்லா பேருந்து பயண அட்டைகள் 2016-17ம் ஆண்டிற்கு மாணவ/மாணவியர்களுக்கு பெற்று வழங்கல் விண்ணப்பம் பூர்த்தி செய்து அனுப்ப கோருதல்
        விலையில்லா பேருந்து பயண அட்டைகள் பெற அனைத்து மாணவர்களுக்கும்  புதியதாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
=====================================================================================================================

பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் தேர்வுநிலை சார்பான சிறப்பு முகாம் கூட்டம் அறிவிப்பு

01-06-2016 அன்று தேர்வுநிலைக்கு தகுதியுள்ள கணிதம் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்,  தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் சார்பான தேர்வுநிலை சிறப்பு முகாம்,  கல்வி மாவட்டம் வாரியாக கீழ்க்காணும் நாட்களில் காட்பாடி அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட கூட்ட அரங்கில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்படுகிறது. ( காலை 09.00 மணி முதல் 01.00 மணி வரை )

 

கணிதம்             =    25-06-2016  திருப்பத்துர் கல்வி மாவட்டம்

கணிதம்             =    02-07-2016  வேலுர் கல்வி மாவட்டம்

தமிழ்                =    03-07-2016  இரு கல்வி மாவட்டம்

சிறப்பு ஆசிரியர்கள்    =    03-07-2016  இரு கல்வி மாவட்டம்

======================================================================================================

27.06.2016

======================================================================================================================

 01.01.2016 நிலவரப்படி பட்டதாரி ஆசிரியர் பணியிலிருந்து பணிமாறுதல் மூலம் முதுகலை ஆசிரியராக (தமிழ்,ஆங்கிலம்(ஒரேபாடம் மற்றும் வெவ்வேறுபாடம்), இயற்பியல், தாவரவியல், விலங்கியல். வேதியியல் புவியியல், வணிகவியல், பொருளியல், அரசியல்அறிவியல் மற்றும் உடற்கல்விஇயக்குநர் நிலை-1 )  பதவி உயர்வு வழங்க தகுதிவாய்ந்த நபர்களின் பெயர்ப்பட்டியல் -FINAL

=====================================================================================================================

 25வது தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநாடு வரும் டிசம்பர் 27 முதல்31 வரை நடைபெறுதல்-இந்திய அரசின் குழந்தை விஞ்ஞானி ஆய்வு திட்டத்தில் இரண்டு பிரிவுகளில்-பள்ளி மாணவர்களிடையே அறிவியல் ஆய்வு அறிக்கை தயார் செய்துமாவட்டம்-மாநிலம் மற்றும் தேசிய அளவில் பங்கேற்க செய்தல்-இப்பொருள் சார்ந்து மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி முகாம் நடத்திட அனுமதி வழங்குதல்-அறிவுரை வழங்குதல்

24.06.2016

 வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு/நகராட்சி/ உதவிபெறும் பள்ளிகளில் 2014-15மற்றும் 2015-16ம் கல்வியாண்டுகளில் 11ம் வகுப்புகளில் பயின்ற மாணவ, மாணவியர்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட்டது-ஒன்றியம் வாரியாக விலையில்லா மிதிவண்டிகளுக்கான கட்டணமில்லா பழுதுபார்த்தல் முகாம் நடத்துதல் 


   தமிழாசிரியர், உடற்கல்வி ஆசிரியர், இடைநிலை ஆசிரியர், தையல் ஆசிரியர், இசை ஆசிரியர், ஓவிய ஆசிரியர் காலிப் பணியிட விவரம் கோருதல்

                இன்று (24.06.2016) பிற்பகல் 3.00க்குள் ஒப்படைக்கும்படி அனைத்து தலைமையாசிரியர்களும்.

    

23.06.2016


======================================================================================================

 அனைத்து அரசு/நகரவை/வனத்துறை/ஆதிதிராவிட நல/நிதியுதவி /சுயநிதி பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் கவனத்திற்கு,

அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதிபெறும் பள்ளிகள் சுயநிதியில் செயல்படும் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் விவரம் ஆன்லைனில் பதிவு மேற்கொள்ள கோருதல் - இது மிகவும் அவசரம்- இயக்குநருக்கு உடனடியாக இந்த விவரத்தினை அனுப்ப வேண்டியுள்ளதால் உடனடியாக இன்று மாலை 4.00 மணிக்குள் பதிவு மேற்கொள்ளுமாறு தலைமையாசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PROCEEDINGS

======================================================================================================

பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் தேர்வுநிலை சார்பான சிறப்பு முகாம் கூட்டம் அறிவிப்பு

01-06-2016 அன்று தேர்வுநிலைக்கு தகுதியுள்ள கணிதம் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்,  தமிழ் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் சிறப்பு ஆசிரியர்கள் சார்பான தேர்வுநிலை சிறப்பு முகாம்,  கல்வி மாவட்டம் வாரியாக கீழ்க்காணும் நாட்களில் காட்பாடி அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட கூட்ட அரங்கில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்படுகிறது. ( காலை 09.00 மணி முதல் 01.00 மணி வரை )

 

கணிதம்             =    25-06-2016  திருப்பத்துர் கல்வி மாவட்டம்

கணிதம்             =    02-07-2016  வேலுர் கல்வி மாவட்டம்

தமிழ்                =    09-07-2016  இரு கல்வி மாவட்டம்

சிறப்பு ஆசிரியர்கள்    =    09-07-2016  இரு கல்வி மாவட்டம்

======================================================================================================

22.06.2016

  அரசு/ அரசு நிதிஉதவி/ மெட்ரிக் பள்ளிகள் உட்பட அனைத்துவகை மேல்நிலைப்பள்ளிகளிலும், 2016-17ம் கல்வியாண்டிற்கான, 11-ம் வகுப்பினை நாளை 23.06.2016 (வியாழக்கிழமை) துவக்கிட அறிவிக்கப்படுகிறது. அனைத்து மாணவர்களுக்கும் அன்றே விலையில்லா பாடப்புத்தகங்களை வழங்கிட கோரப்படுகிறது.

21.06.2016


===================================================================================================================================

பள்ளி சார்ந்த விவரங்களை குறுந்தகட்டில் பதிவு செய்து ஒப்படைத்த தலைமையாசிரியர் பெருமக்களுக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும். ஒப்படைக்காதவர்கள் நாளை காலை  10.00 மணிக்கு காட்பாடி, காந்திநகர், SSA திட்ட அலுவலகத்தில் ஒப்படைத்திட அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

20.06.2016

==========================================================================================================================================

 அனைத்துவகை அரசு/நகரவை/ஆதி.திரா.நலம்/வனத்துறை/நிதியுதவி/சுயநிதி மற்றும் மெட்ரிக் உயர்/ மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள்/முதல்வர்கள் கவனத்திற்கு,

2016-17 கல்வியாண்டுக்கான 10 மற்றும்12ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கைப்படிவம் வினாத்தாள் கட்டுக்காப்பு மையத்திலிருந்து பெற்று 2 நகல்களில் 30.06.2016க்குள் வினாத்தாள் ஒருங்கிணைப்பாளர் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. இதன் அடிப்படையிலேயே வினாத்தாட்கள் வழங்கப்படும் எனவும் இதற்கு பின்னர் எவ்வித காரணம் கொண்டும் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் கோரலாகாது எனவும் அறிவிக்கப்படுகிறது.

முதன்மைக்கல்வி அலுவலர், வேலூர்

==========================================================================================================================================

 ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நேரடி நியமனமாகபள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் உள்ள அஉநிப/ மேநி பள்ளிகளில் கணிதப்பாட பட்டதாரி ஆசிரயர்களாக நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டது-நியமனம் பெற்ற பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் நியமனத்தை முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணை வழங்குதல்

மாணவர்கள்சேர்க்கையின்போது மலைஜாதி, தாழ்த்தப்பட்டோர், பிற்படுத்தப்பட்டோர்/ மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆகியவர்கட்குஅரசு நிர்ணயித்துள்ள விகிதாச்சாரத்தின் கீழ் இடஒதுக்கீடு செய்து மாணவர்களை சேர்த்துக்கொள்ளஅரசு ஆணையிடப்பட்டுள்ளது- அரசு ஆணையினை செயல்படுத்த முனைப்பான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளஅறிவுரை வழங்குதல்

 வரவு செலவு திட்டம்-2016-2017ஆம் நிதி ஆண்டிற்குரிய திட்ட மதிப்பீடு (Budget Estimate) 2202-02-109AZ கணக்குத் தலைப்பு நிதி ஒதுக்கீடு பகிர்ந்தளித்தல்

==============================================================================

 அனைத்து அரசு/ நகரவை/ஆதி.திரா.நல/வனத்துறை/அரசுநிதியுதவி பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

       Ï‹W khiy 8.00 kâ¡FŸ r«kªj¥g£l kht£l¡fšé mYtyf¤Âš x¥gil¡f¥glnt©oa étu§fŸ(CD k‰W« ‘A4’jhëš)

(பள்ளி எண். உள்ளீடு செய்யும்போது TTR என்பதற்கு பதிலாக டிடிஆர் என தமிழிலும், VLR என்பதற்கு பதிலாக விஎல்ஆர் எனவும்உள்ளீடு செய்யவும்)

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE DETAILS-PART A

=============================================================================

 அனைத்து அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவிபெறும் மேல்பநிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர்களுக்கு,

muR k‰W« muR ãÂÍjébgW«gŸëfëš2015-16 fšé M©oš éiyæšyh ko¡fâå          tH§f¥g£lJ nkšãiy¡fšé¢ rh‹¿‹ Ëòw« gÂÎfŸnk‰bfhŸsš

=============================================================================

 விலையில்லா மடிக்கணினி 2015-16ம் ஆண்டில் +2 பயின்ற மாணவர்களுக்கு  மடிக்கணினி வழங்கியது-தமிழ் வானவில் படிவத்தில் மாணவர்கள் விவரம் கோரியது சமர்ப்பிக்காத தலைமையாசிரியர்கள் (பட்டியல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது) சமர்ப்பிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். (velloreceo@gmail.com  அல்லது CD மூலம் சமர்ப்பிக்கவும்)

  

01-06-2016 அன்று பத்தாண்டு முடித்த அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் தேர்வுநிலை கருத்துருக்களை வேலூர், காட்பாடி, காந்திநகர், அனைவருக்கும் கல்வி திட்ட அரங்கில் நடைபெறும் சிறப்பு முகாமில் 18-06-2016 அன்று காலை 09.00 மணி முதல் மதியம் 01.00 மணிக்குள்  ஒப்படைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.


 2016-17ம் கல்வி ஆண்டு புதிய மாணவர் சேர்க்கை விவரம்

==============================================================================

18.06.2016  அன்று சனிக்கிழமை மாலை 4.00 மணிக்கு வேலூர், காட்பாடி, காந்திநகர், எஸ்.எஸ்.ஏ. திட்ட அரங்கில் 58வது மாநில அளவிலான குடியரசுதின குழு விளையாட்டு போட்டிகள் நடைபெற்ற மையங்களின் தலைமையாசிரியர்கள், போட்டி பொறுப்பாளர்கள், ஒருங்கிணைத்து நடுவர்களாக பணியாற்றிய உடற்கல்வி இயக்குநர்கள் மற்றும் அனைத்து உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் ஆகியோருக்கான கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. அதில் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

==============================================================================

 RMSA-9TH STD ENROLLMENT DETAILS

========================================================================================================================

 ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நேரடி நியமனமாக 2010-11ம்ஆண்டு பள்ளிக்கல்வி துறையின் கீழ் உள்ள அரசு உயர்/ மேல்நிலைப்பளளிகளில் கணிதம்/ஆங்கில பட்டதாரி ஆசிரியர்களாக நியமன ஆணை வழங்கப்பட்டவர்கள்-நியமனம் பெற்ற பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் நியமனத்தை முறையான நியமனமாக முறைப்படுத்தி ஆணைவழங்குதல்


2016-17ம் கல்வி ஆண்டு-உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கான “யோகா” பயிற்சி அளித்தல்


மார்ச் 2016-பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாமல்-ஜுன் 2016 மேல்நிலை சிறப்பு துணை தேர்விற்கு தேர்வு கட்டணம் செலுத்திய பள்ளி மாணவர்/ தனித் தேர்வர்களுக்கு சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்துதல்


அன்னை மிரா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரி சார்பாக, வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பயின்று மார்ச் 2016 +2 பொதுத்தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்ற அரசுப் பள்ளி மாணவர்களை பாராட்டி பரிசளிக்கும் விழா 18.06.2016 அன்று  அன்னை மிரா பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் நடைபெறவுள்ளதாக  தெரிவித்து தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள மாணவர் விவரங்களை பள்ளிக்கு தெரிவித்திட கடிதம் பெறப்பட்டுள்ளது. அவ்விழாவில்  விருப்பமுள்ள மாணவர்கள் அவர்கள் சொந்த பொறுப்பில் கலந்துகொள்ள தகவல் தெரிவித்திட தலைமையாசிரியர்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE SELECTED STUDENTS

================================================================================================================================

  
வேலூர், ஆபீசர்ஸ் லைன், செயின்ட் ஜான்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளிக்கு வழங்கப்பட்ட தற்காலிக அங்கீகாரம் மெட்ரிக் பள்ளிகளின் இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண் 3213/3/2013, நாள் 26.05.2016ன் மூலம்  நிரந்தரமாக திரும்பப் பெறப்பட்டதால் அப்பள்ளி மாணவர்களை அருகில் உள்ள அரசு/ அரசு நிதியுதவி/மெட்ரிக் பள்ளிகளில் சேர்த்துக்கொள்ளும் பொருட்டு மெட்ரிக் பள்ளிகள் ஆய்வாளரிடமிருந்து பெறப்படும் பரிந்துரைகளை ஏற்று, உடனடியாக அம்மாணவர்களுக்கு சேர்க்கை மேற்கொள்ள அனைத்துவகை உயர்// மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள் கேட்டுக்கப்படுகிறார்கள்.
==================================================================================================================================

 

தேர்வுநிலை / சிறப்பு நிலை கோரும் ஆசிரியர்கள் தங்களது பணிப்பதிவேட்டில் பதியப்பட்டுள்ள 10 ஆண்டுக்கான பணிச்சான்று ( Service Verification Entry ) எந்த எந்த பக்கத்தில் உள்ளது என கீழ்க்காணும் படிவத்தில் பூர்த்தி செய்து கருத்துருவுடன் ஒப்படைக்க வேண்டும் என அறிவிக்கப்படுகிறது.

பணிச்சான்று விவரம் ( Service Verification Entry Details )

வ. எண்

பணிபுரிந்த பள்ளி

கால அளவு

பணிப்பதிவேட்டில் பதியப்பட்டுள்ள பக்கத்தின் எண்

முதல்

வரை

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

தலைமை ஆசிரியர் கையொப்பம்


 அரசு/ நகராட்சி உயர்நிலை/ மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் உடற்கல்வி ஆசிரியர்களுக்கு/ உடற்கல்வி இயக்குநர் நிலை-2 பதவி உயர்வு அளிப்பதற்காக தகுதிவாய்ந்த உடற்கல்வி ஆசிரியர் பெயர் பட்டியல் 2016ம் ஆண்டிற்கு 01.01.2016 நிலவரப்படி தயார் செய்து உரிய கருத்துருக்கள் கோருதல்


 அரசு/அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ/ மாணவியர்கள் முற்றிலும் தவிர்க்க வழங்கப்படும் சிறப்பு ஊக்க தொகை 2016-2017ம் கல்வியாண்டில்-10ம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ/மாணவியர்களுக்கு-வங்கி கணக்கு துவங்கிய (Zero Balance Account) விவரம் கோருதல்

01-06-2016 அன்று முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் தேர்வு நிலை

01-06-2016 அன்று பட்டதாரி ஆசிரியர்களின் தேர்வு நிலை

இணைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அட்டவணையின்படிதேர்வு நிலை கருத்துருக்கள் மட்டும் சமர்பிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு அரசு / நகரவைஉயர் மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

================================================================================================================================

ஜூன்/ஜூலை 2016 பத்தாம் வகுப்பு சிறப்பு துணைப் பொதுத்தேர்விற்கு தேர்வர்கள் தாங்கள் பயின்ற பள்ளி/ தேர்வு மையம் மூலம் விண்ணப்பிக்க மாணவர்கள் நலன் கருதி, பள்ளிகள்/ தேர்வு மையங்களில் தேர்வரின் விண்ணப்பங்களை பதிவேற்றம் செய்திட 07.06.2016 பிற்பகல் 1.00 மணிவரை கால அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது.

================================================================================================================================

 மார்ச் 2016 மேல்நிலைத்தேர்ச்சி முடிவுகள் பகுப்பாய்வு கூட்டம்

        நாள் : 08.06.2016      நேரம் : காலை 9.30 மணி      இடம்: காட்பாடி, காந்திநகர், SSA அலுவலக கூட்ட அரங்கு

70 சதவீதத்திற்கு குறைவாக தேர்ச்சி பெற்ற இணைப்பில் கண்ட பள்ளிகளின் தலைமையாசிரியர்கள்/ மெட்ரிக் பள்ளி முதல்வர்கள். நாளை (08.06.2016)அன்று காலை 9.30 மணிக்கு காட்பாடி, காந்திநகர், SSA அலுவலக கூட்ட அரங்கில் பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநர் (மேல்நிலைக்கல்வி)  அவர்களால் நடத்தப்படும் மேல்நிலைப்பள்ளிகள் தேர்ச்சி முடிவுகள் பகுப்பாய்வுக்கூட்டத்தில் தங்கள் பள்ளிகள் சார்பான மேல்நிலைத்தேர்வுகள் சார்ந்த பகுப்பாய்வுடன் கலந்துகொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். 

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE LIST OF SCHOOLS BELOW 70%

================================================================================================================================