================================================================

05.12.2017 முதல் www.edwizevellore.com என்ற புதிய இணைய தளம்  வாயிலாக முதன்மைக்கல்வி அலுவலக 

சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் செய்திகள் வெளியிடப்படும் எனவும், அது சார்பான விவரங்கள் மற்றும் வழிமுறைகள் தங்களுக்கு 

இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.


    1) DETAILS AND INSTRUCTIONS REGARDING NEW WEBSITE (www.edwizevellore.com) 2) DETAILS REGARDING MESSAGES/CIRCULARS SENT AND  

          HOW TO REPLY


================================================================