06-03-2015 Circular from CEO - HSE INSTRUCTION FOR PACKING THE SCRIPT

                    MOST URGENT                        MOST URGENT

br‹id Kj‹ik¡ fšé mYtç‹brašKiwfŸ br‹id 600 015

e.f.v©.9621/m5/2014 ehŸ.06.03.2015

          bghUŸ.      kh®¢-2015 nkšãiy¤ nj®ÎfŸ bjhl®ghd m¿ÎiufŸ   tH§Fjš rh®ò.

          gh®it.       muR¤ nj®ÎfŸ Ïa¡Feç‹m¿ÎiufŸ ehŸ.05.03.2015

                                                          -----

          gh®itæš fh© muR¤ nj®ÎfŸ Ïa¡Feç‹ foj« ϤJl‹Ïiz¤J mD¥gyh»wJ.  mš 

bjçé¡f¥g£LŸsthW brašgl mid¤J Kj‹ik¡ f©fhâ¥ghs®fŸ nf£L¡ bfhŸs

¥gL»wh®fŸ. 

                                                                   Kj‹ik¡ fšé mYty®,

                                                                             br‹id 15

bgWe®

mid¤J nkšãiy Kj‹ik¡ f©fhâ¥ghs®fŸ, br‹id kht£l«

mid¤J kht£l¡ fšé mYty®fŸ, br‹id kht£l« (j§fŸ MSif¡F£g£l nj®Î

ika§fS¡F bjçé¡f nf£L¡ bfhŸs¥gL»wh®fŸ.)

 

ĉ
CEO CHE,
5 Mar 2015, 20:47
Comments