05-03-2015 Circular from CEO / HSE PRACTICAL INSTRUCTION FOR PRIVATE CANDIDATE / VOCATIONAL TEACHERS PARTICULARS / HS EXAMINATION INSTRUCTIONS

Beloved my students of 12th STD

 

You have prepared well,

You can reach the top…

 

You studied hard,

So leave the rest in God…

 

Just write well and

Give your best in the exam.

Success is ours.

 

My best wishes are with you

All the very best…

Take care…

Be happy...

                                         

                                               CHIEF EDUCATIONAL OFFICER, CHENNAI..

kh®¢ 2015 nkšãiy¤ nj®ÎfŸ bjhl®ghf Kj‹ik¡ fšé mYtyf¤Âš cŸs f£L¥gh£L  miw 

bjhiyngÁ k‰W«  ifngÁ v©fŸ.

t.v©.

bjhl®ò bfhŸs nt©oa

mYty®

 

ifngÁ v©.

 

1

Kj‹ik¡ fšé mYtyf«, br‹id-15

 

24321735

24321745

2

Kj‹ik¡ fšé mYtyç‹ ne®Kf cjéahs® (nkšãiy)

 

7299023047

3

Kj‹ik¡ fšé mYtyç‹ ne®Kf cjéahs® (ca®ãiy)

 

9710262509

4

jiyik MÁça®

br‹id nkšãiy¥gŸë, kLé‹fiu, br‹id-32.

 

9941629635

 

5

jiyik MÁça®

muR khÂç nkšãiy¥gŸë, ÂUtšè¡nfâ, br‹id-5

 

9952643852

 

1.    CSD  got¤Âš miw v© k‰W« miw f©fhâ¥ghs®  bga® M»a Kjš 2 fhy¤Âid vG¤j®  fhiy 9.30 kâ¡F ó®¤Â brŒJ jah® ãiyæš it¤ÂU¡f nt©L«.

2.    nj®Î miw fU«gyifæš  nj®Î neu« k‰W« Seating plan x£l¥g£l étu¤Âid miw f©fhâ¥ghsU¡F¤ bjçé¡f nt©L«.

3.    Absentees  ÏUªjhš k£Lnk   j§fS¡F tH§f¥g£l User ID Passward  ga‹gL¤  gÂÎ brŒa nt©L«. Absentees  Ïšiyba‹whš Wepsite  Open  brŒant©lh« vd bjçé¡fyh»wJ.

 

Kj‹ik¡ fšé mYty®

                      br‹id-15

 DOWNLOAD THE ATTACHMENT.

ĉ
CEO CHE,
5 Mar 2015, 07:40
ĉ
CEO CHE,
5 Mar 2015, 07:40
ĉ
CEO CHE,
5 Mar 2015, 02:16
Comments