Quaderns de Pastoral 227-228. Jul-des 2012

Concili Vaticà II esdeveniment i doctrina. Lectura pastoral en el cinquantè aniversari

Sumari

Pòrtic

I. A 50 anys del Concili Vaticà II: llums, ombres…, esperança!                                                                           per Mn. Joan Torra , rector de Torelló. Profesor de Teologia

II. Presentació de les 4 Constitucions Dogmàtiques del Concili Vaticà II

LUMEN GENTIUM, actualitat                                                                                                                                         per Mn. Cinto Busquet, rector a Puigcerdà. Profesor de Teologia

DEI VERBUM, la seva recepció                                                                                                                                   per Javier Velasco-Arias, cap del Departament d’Animació bíblica de la pastoral del CEP

SACROSANTUM CONCILIUM, sobre la litúrgia                                                                                                            pel P. Ignasi M. Fossas, liturgista i monjo de Montserrat

GAUDIUM ET SPES, una visió pastoral                                                                                                                    per Emili Ferrando, membre de l’equip de Pastoral Obrera de Badalona. Profesor a la UB 

III. Presentació dels 9 Decrets del Concili Vaticà II

CHRISTUS DOMINUS, la figura del bisbe en la perspectiva del Concili Vaticà II                                per Mon. Agustí Cortés, bisbe de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat 

PRESBYTERORUM ORDINIS, valorar el Ministeri a la llum de la vida                                                    per Mn. Pere Dalmau , rector de la Parròquia de Sant Joan Baptista de Reus

OPTATAM TOTIUS, sobre la formació dels candidats al sacerdoci                                                        per Mn J. Jubany, rector de Sant Ildefons (Barcelona). Delegat de Pastoral Social 

PERFECTAE CARITATIS, sobre la vida religiosa                                                                                         per P. Jesús Renau, jesuita. Profesor d’Espiritualitat

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM, laics per a un temps nou: moment actual i perspectives de futur del laïcat                                                                                                                                                        per Cori Casanova, metgessa foniatre. Professora URL i ESMUC

AD GENTES DIVINITUS, la transformació de l’activitat misionera                                                           per Mn. Francesc Pauses, missioner al Camerún. Rector a Sant Quintí de Mediona

ORIENTALIUM ECCLESIARUM, sobre les Esglésies Orientals Catòliques                                          per Mn. Lluís A. Armengol, rector de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú. Delegat diocesà d’Ecumenisme de Sant Feliu de Llobregat 

UNITATIS REDINTEGRATIO, sobre l’Ecumenisme                                                                                      pel P. Antoni Vilarrubias, missioner claretià. Biblista

INTER MIRIFICA, sobre els mitjans de comunicació social: primerenc, prematur i prometedor       per Mn. Josep Casella, rector de Pineda. Teòleg i periodista

IV. Presentació de les 3 Declaracions del Concili Vaticà II

GRAVISSIMUM EDUCATIONIS, reflexions                                                                                                     pel P. Francesc Riu, salesià. Fundador del Secretariat de l’Escola Cristiana 

NOSTRA AETATE, la transformació de la Mirada, declaració sobre les religions no Cristianes    pel P. Jaume Flaquer, jesuïta. Cristianisme i Justícia. Professor de Teologia 

DIGNITATES HUMANAE, políticament correcte                                                                                           per Jordi López, Gerent de Serveis de Cultura. Area de Coneixement i Noves Tecnologies. Diputació de Barcelona

V. Reflexions al voltant del Vaticà II

Condicions i impacte social i eclesial del Concili Vaticà II                                                                         per Mn. Quim Cervera, rector de Santa Maria del Jornal. Sociòleg, col·laborador de l’Equip del CEP 

La cultura i la ciència en la constitució Gaudium et Spes del Concili Vaticà II                                    per Mn. Ricard Casadesús, administrador parroquial de Lliçà d’Amunt, Palaudàries i de Santa Eulàlia de Ronçana 

VI. Lliçó Inaugural                                                                                                                                                                   per Mn. Hortet

VII. Recensions

El reencantament postmodern                                                                                                                             de Josep Otón Catalán. XXII Premi Joan Maragall                                                                                               per Mn. Manel Simón, prevere i periodista

La Bíblia compartida. Bíblia y Pastoral                                                                                                                   de Javier Velasco-Arias (ed.)                                                                                                                                 per Mn. Manel Simón, prevere i periodista

Unas lecciones sobre el Vaticano II y su legado                                                                                           de Santiago Madrigal, sj.                                                                                                                                      per Mn. Josep M. Domingo, professor de Vaticà II a la Facultat de Teologia de Catalunya