Presidents

 

Year

Name

 90-91

Mr. R.P.Srivastava

 91-92

Mr. Prakash Narain Awasthi

 92-93

 Mr. Prakash Narain Awasthi


93-94

Mr. Prakash Narain Awasthi

94-95

Mr. Prakash Narain Awasthi

95-96

Mr. Ramashanker Singh

96-98

Mr. Ramashanker Singh

98-99

Mr. K.K. Bhasin

 99-2000

 Mr. K.K. Bhasin

01-02

Mr. Rajkumar Yadav

 02-03

Mr. Amlesh Kumar Asthana

03-04

 Mr. Shiv Saran Upadhyay

 05-06

 Mr. Shiv Saran Upadhyay

09-10

Mr. Saroj Kumar Shukla


Secretary

 

Year

Name

 90-91

Mr. Bhaswati Saran Srivastav

 91-92

Mr. Mahesh Chandra

 92-93

Mr. Amlesh Kumar Asthana

 93-94

Mr. K.K. Bahsin

 94-95

Mr. K.K.Bhasin

 95-96

Mr. Rakesh Kumar Srivastav

 96-98

Mr. Amlesh Kumar Asthana

 98-99

Mr. Rajesh Kumar Srivastav

 99-2000

Mr. P.N.Srivastav

 01-02

Mr. Sudhir Kumar Chaudhary

 02-03

Mr. Sunil Kumar Divede

 03-04

Mr. Anil Kumar Dixit

 05-06

Mr. Rakesh Singh

09-10

Mohd. Idris