Лектория „ТЕХНОЛОГИЯ НА СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ ТРЕНИНГ”

Хорариум: 45 учебни часа

 

 АНОТАЦИЯ

 

Курсът представя базисна информация за същността, областите на приложение и ползите от социалнопсихологическия тренинг. На основата на най-съвременни теоретични и практически идеи от социалната психология и организационното развитие се дискутират различни интерпретации на тренинга. Акцентира се на приложните измерения на тренинга. Участниците ще развият уменията си да планират работата в тренинг група, да създават свои тренингови програми, като използват разнообразен инструментариум за диагностика на нуждите и оценка на тренинга. В практически план се демонстрират и дискутират много конкретни техники и методи, които се използват широко при различните типове тренинг – ролеви игри, казуси, мозъчна атака, драма-методи,  симулации, проективни методики и др. Лекционните занятия са комбинирани с упражнения от тренингов тип, така че обучаемите да почувстват атмосферата в тренинг-групата и чрез своя опит и преживявания да осмислят най-съществените характеристики на социалнопсихологичния тренинг.

 

 ТЕМАТИЧЕН ПЛАН

 

Тема 1. Същност и обща характеристика на тренинга
История на възникването. Развитие на идеята за тренинг в психологията. Дефиниция на тренинга. Съвременни интерпретации на тренинга. Области на приложение в социалните науки.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да дефинират понятието тренинг в контекста на социалните науки;

-          да дискутират характерните черти на тренинга като модел за личностно развитие и поведенческа промяна;

-          да разбират и описват смисъла на тренинга и областите на неговото приложение.

 

Тема 2. Тренингови модели

Видове тренинги. Влияние на различните психологични школи за развитието на тренинга.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да разграничават типове тренинги

-          да анализират психологични школи, които влияят върху развитието на тренинга като обучителен модел

-          да избират най-подходящия тип тренинг според целта и особеностите на целевата група.

 

Тема 3. Тренингът като форма за развитие на социални умения

Същност на социалните умения. Типове социални умения. Значение на социалните умения за успешното междуличностно общуване и професионалната реализация на съвременния човек.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите:

-          ще знаят същността на социалните умения

-          ще познават различни класификации на социални умения, необходими за личностната и професионална реализация на съвременния човек;

-          ще могат да планират дейности за усъвършенстване на социалните умения.

 

Тема 4. Активното учене като основа на личностната промяна в тренинга

Възникване и развитие на идеята за учене чрез действие. Прагматизъм. Използване на личния опит в обучението в тренинг-групата. Учене чрез преживяване.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да анализират различни идеи за учене, основано на опита;

-          да прилагат цикъла на ученето на Д. Колб в програми за обучение чрез тренинг

-          ще познават предимствата на ученето чрез преживяване в тренинг група.

 

Тема 5. Особености и отличителни черти на тренинг-групата

Регулиране на процесите в Т-групата. Групова динамика и нейното влияние върху протичането на тренинговия процес.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да описват предимствата и ограниченията на тренинга като обучителен модел;

-          да регулират процесите на взаимодействие и междуличностните отношения между участниците в тренинг групата;

-          да се правят с възникнали трудности в разгръщането на процеса на групова динамика.

 

Тема 6. Технологични аспекти на тренинга

Анализ на нуждите от обучение. Методи и техники за диагностика на нуждите. Подбор на участниците. Планиране на тренинга.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да планират и организират тренингов процес;

-          да избират и прилагат подходящи методи и техники за диагностика на потребностите от обучение.

 

Тема 7. Конструиране на тренинговата програма

 Подготовка на съдържанието и на организационните компоненти на тренинга. Разработване на програма.  Подготовка на учебни материали за тренинга.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да създават собствени тренингови програми;

-          да подготвят необходими учебни материали за тренинг (листовки, презентации и др.);

-          да създават подходяща организационна среда за протичане на тренинга.

 

Тема 8. Протичане на тренинга
Етапи на тренинговия процес. Реализация на тренинговата програма.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да диференцират и анализират отделните етапи при развитие на тренинга;

-          да развиват уменията си за успешно реализиране на тренинговата програма;

-          да импровизират и да реагират на непредвидени обстоятелства при протичане на тренинга.

 

Тема 9. Методи за обучение в тренинг-групата

Предимства на интерактивните методи и тяхното приложение в тренинга за развитие на социални умения. Ролева игра, работа по случай (case study), симулация, мозъчна атака, дискусия.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще:

-          могат да правят сполучлив подбор на най-подходящи методи за обучение в тренинг група;

-          познават същността и особеностите на интерактивните методи на обучение;

-          могат да разграничават предимствата и възможностите на отделните методи;

 

Тема 10. Техники за развитие на груповия процес

Методи и техники за взаимно опознаване и въвеждане на участниците. Техники за сплотяване на групата. Техники за повишаване на ефективността на груповия процес и за по-интензивното му протичане.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще:

-          познават различни тренингови техники и специфичното им приложение в отделни типове тренинг-групи;

-          могат да описват тренингови техники;

-          тренират умението си за приложение на тренингови техники в контекста на сензитивен тренинг; тренинг за комуникативни умения и др.

 

Тема 11. Особености на комуникацията при взаимодействието между водещ и участници в тренинга

Характер на общуването в тренинг-групата. Емоционално и рационално равнище на процеса на взаимодействие. Комуникативни техники за изграждане на позитивни взаимоотношения и доверие между участниците по време на тренинга.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще:

-          се запознаят с характеристики на междуличностното общуване;

-          познават особеностите на общуването между участниците и между участниците и водещия в тренинг-групата;

-          могат да дискутират подходи за изграждане на доверителни отношения в групата.

 

Тема 12. Приложни аспекти на тренинга за развитие на социални умения

Сензитивен тренинг. Тренинг за развитие на комуникативни умения. Стимулиране на екипна съвместимост чрез включване в тренинг-група. Тренинг на работното място. Тренинг с откъсване от работната среда.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да организират цялостното протичане на тренинга за нуждите на развитието на служителите на работното място;

-          да правят преценка за най-подходящите подходи за приложение на тренинг на или извън работното място.

 

Тема 13. Роли и функции на водещия (треньора) в социално-психологичния тренинг

Поведение на водещия. Необходими качества и умения. Работа в екип (треньор и ко-треньор) – предимства и ограничения. Обучение на треньори – подходи и добри практики.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да осмислят функциите, ролите и отговорностите на водещия на тренинга;

-          да дискутират влиянието на поведението на водещия за успеха на тренинга;

-          да осъзнаят нуждата от специализирана подготовка за треньори.

 

Тема 14. Справяне с трудни участници в тренинг групата

Преодоляване на критични ситуации в процеса на тренинг. Реакции на водещия при конфликти в тренинг-групата.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да преодоляват трудности във взаимоотношенията с участниците в тренинга;

-          да използват подходи и техники за справяне с трудни ситуации и специфични реакции на участниците.

 

Тема 15. Оценка на ефективността на тренинга

Методи за оценка на тренинга. Инструменти и инструментариум за оценка на ефективността на тренинговата програма. Обратна връзка от и към участниците за протичане на тренинговия процес.

 

Цели: След усвояване на материала по тази тема студентите ще могат:

-          да описват и прилагат диагностични методики за оценка на ефективността на тренинга;

-          осъзнаят по-добре необходимостта от оценка на тренинга и от целенасочено търсене на обратна връзка за своето поведение на треньори;

-          да изградят чувствителност към собственото си поведение при планирането, организирането и протичането на тренинговия процес.

 

 

 Препоръчителна литература

 

 1. Большаков, В. Ю. Психотренинг. Социодинамика, упражнения, игры. Санкт-Петербург, 1996.
 2.  Вачков, И. Основы технологии группового тренинга. М., 1999.
 3. Вълчев, Р. Интерактивни методи  и гражданско образование. С., 2005.
 4. Емельянов, Ю. Н. Обучение в общению в учебно-тренировочной группе. – В: Социальная психология в трудах отечественных психологов. Санкт-Петербург, 2000.
 5. Марасанов, Г. Социально-психологический тренинг. М., 1998.
 6. Методи за работа в малка група. С., 2000.
 7. Петров, П., М. Атанасова. Образователни технологии и стратегии на учене. С., 2001.
 8. Цветанска, С. Тренингов модел за развитие на комуникативни умения – Годишник на СУ, книга Педагогика, том 94/ 2002, с. 159-179
 9. Цветанска, С. Уменията за лидерство и работа в екип – възможности за обучение през целия живот. - Стратегии на образованието и научната политика  4 /2005, с. 423-430.
 10. Цветанска, С. Развитие на комуникативна компетентност в контекста на обучението на възрастни в работна среда. - Стратегии на образованието и научната политика,1-2/2006, с. 1 - 8.
 11. Шулц, Д., С. Шулц. История на модерната психология. С., 2006.
 12. Cook, S. Compendium of Questionaries and Inventories. Gower, 1999.
 13. Handbook of Training and Development. Ed. Anthony Landale. Gower, 1999.
 14. Rae, L. Techniques of Training. Gower, 1998.
 15. Weinstein, K. Action Learning, Gower, 2001.

         

 Допълнителна литература

 

 1. Енциклопедия по психология. Под ред. На Р. Корсини. С., 1998
 2. Игнатов, М. Интензивно общуване и личностна промяна. С., 1990.
 3. Морено, Дж. Основи на психодрамата. С., 1994.
 4. Сидоренко, Е. Мотивационный тренинг. Санкт-Петербург, 2000.
 5. Холл, К., Г. Линдсей Теории личности. М., 1997.
 6. Rogers, C. R. Encounter Groups., 1973.                       
 7. Rogers, C. R. On Becoming a Person. Boston, 1961.

 

Съставил: доц. д-р Силвия Цветанска

Comments