Двугодишна квалификация „Бизнес информатика”

 

Учебни дисциплини

 

І-ва учебна година

Хорариум

(уч.ч.)

ІІ-ра учебна година

Хорариум

(уч.ч.)

 
Задължителни дисциплини

 

 
Задължителни дисциплини

 

І семестър

 

ІІІ семестър

 

1. Основи на информатиката

30

7. Електронни таблици

30

2а. Операционна система Windows или    2б. Операционна система Linux

30

8. Компютърна текстообработка

30

3. Фирмено управление

30

9. Кибер-сигурност

30

 
ІІ семестър

 

 
ІV семестър

 

4. Компютърни мрежи. Интернет

30

10. Web-проектиране

30

5. Бази от данни

30

11. Компютърна реклама и презентация

30

6. Електронен бизнес

30

12. Управление на проекти

30

 

Общо: 180

 

Общо: 180

 
Изборни дисциплини

 

 
Изборни дисциплини

 

- Делова комуникация

30

- Бизнес мрежи и глобална икономика

30

- Компютърни архитектури

30

- Презентация

30

 

Общо: 210

 

Общо: 210

 

Условия за участие в курса

 
1. Записване съгласно чл. 17 от Правилника за устройството и дейността на ЦОУ до 10 октомври на съответната учебна година.

2. Редовно посещаване на занятията.

3. От изборните учебни дисциплини може да се посещава само една в първи и една във втори курс в обявените за провеждането им дни и часове.

4. За записване в изборна дисциплина следва да се подаде молба (образец 7) преди началото на учебните занятия.

 

Допълнителна информация за курса                   

 

·         Всяка учебна дисциплина е с хорариум 30 учебни часа.

·         Общ задължителен хорариум за всеки семестър – 90 учебни часа.

·         Общ задължителен хорариум за успешно приключване на курса – 360 учебни часа.

·         Общ хорариум при избрана една дисциплина – 390 учебни часа.

·         Общ хорариум при избрани две дисциплини – 420 учебни часа.

·         След успешно положени семестриални изпити, всеки курсист се явява на заключителен изпит (по утвърден конспект) или разработва и публично защитава дипломна работа, като темата се съгласува с ръководителя на квалификацията или преподавател. Тема за дипломна работа в някоя от изучаваните дисциплини може да се избере по всяко време в периода на обучение, но преди завършването на ІV семестър.
·          При успешно приключване на курса се получава свидетелство, удостоверяващо названието на учебните дисциплини, съответния хорариум и получената оценка съгласно чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на ЦОУ.
Comments