Textul Proclamaţiei Alba Iulia 1 Dec.1918

_________________SFATUL ŢĂRII 1918 ALBA IULIA: PROIECT DE ŢARĂ _____________________________
CUVÂNT ÎNAINTE
Nădejdea Noastră Sfatul ţării şi tot Neamul  cel născut aici în ţară ;este Dumnezeu în noi şi cu noi prin toate veacurile,viețuire într'u El .Nimic fără Dumnezeu!
DECLARAȚIUNE DE FĂURIRE:
Se instituie la 1 Decembrie SIGURANȚA NAȚIONALĂ care veghează la îndeplinirea tuturor hotărilor Sfatului Ţări,pecetluite de voia NEAMULUI nostru Românesc.

" 1.  Noi Neamul  şi Statul României nu vom construi așezări omenești  în zonele de năpastă şi mare catastrofă de surpări şi viituri şi de cutremure.Ocrotind viaţa şi viitorul Ţării. Şi vom înceta lucrările la toate așezările omenești şi localitățile României Unite,înțelegând să descurajăm norodul ţării să se aşeaza iar în locuri de năpastă şi potop.Vom  interzice locuirea spre a nu primejdui viaţa neamului în locurile aceste.
2.Vom așeza drumuri lucrate trainic care să înlesnească şi să favorizeze  traficul  populației şi trupelor în caz de năpastă,război şi năvălire :şi de  Evacuare a oamenilor ţării în ceas de primejdie,năpastă ori război.Iar în vremuri de pace a  se preumbla  lesne toți românii unii la alții. Spre negoț ,economie cea de folos, ori sărbători şi alte evenimente  potrivite cu viaţa unui neam liber şi suveran. Izolarea comunităților de oameni români şi neamuri înfiate (etnici),prin lipsa căilor ferate şi a drumurile  este închinarea neamului  şi cea mai înaltă trădare nerațională. prin  izolarea comunităților  în așezări blocate  făurite ca niște cuști  şi lagăre de prizonierat a unui neam întreg.
3.Vom așeza fântâni de popas ,cișmele  la 100-200 m  pe drumurile ţării şi în toate aşezările locuite. Spre sațul populației însetate,pentru  cei istoviți şi bolnavii ţării. Şi pentru curățenia şi igiena cea feritoare boalelor ce bântuie lumea şi aduc ravagii.
4.Vom trudi , vom cugeta gândurile cele drepte  şi întărite de credință să ajungem  ca să nu sfârșim ca o populație şi să dăinuim ca o Națiune Suverană acasă la ea. Nădejdea Noastră Sfatul ţării şi tot Neamul  cel născut aici în ţară ;este Dumnezeu în noi şi cu noi prin toate veacurile,viețuire într'u El .Nimic fără Dumnezeu !
5.Astuparea  crevaselor  cu pucioasă şi a asanarea  secătuirea  a toate mlaştinelor şi sfârșitul boalelor şi epidemiilor asta voim! Dărâmarea  până temelia gliei a orice zidire  şi clădire vătămată îndelung de cutremure şi viituri , de puhoaie  şi alunecări de teren. Vaccinare şi educare nației  spre a ţine controlul boalelor şi epidemiilor şi a știi toată știința înțeleaptă a salvării din năpastă a oamenilor ţării. A fi feriți de otrăvire,vătămare ,înec o vâlvătaia focului în anii de secetă.
6. Educațiunea nației este dintâiu  ce ma presus,viaţa şi sănătatea ţării şi a poporului ei. Aceasta voi viaţă prin veacuri fără epidemii şi boale ,știință şi educațiune şi instruitre pentru tinerimea ţării noastre unite. Dascăli şi doctori a se instrui şi a păstra vie viaţa neamului cu sfințenia ,cu care au păstrat-o ostașii noştrii în bătălii pe câmpul de luptă.
7.Făurirea de meșteșuguri şi meserii şi școli de pricepere şi bresle,căci fără de muncă şi pricepere nu este decât  robie,iobăgie,amăgire şi sărăcie......apoi pustiirea Ţării. Aceasta nu voim ! Sfatul Ţării hotăreşte vremea oamenilor şi slobozenia lor fără de bir şi taxe a aduce pe pământurile noastre,progres tehnologic,unele şi mașini şi pricepere  necesară folosirii lor în toate domeniile şi meseriile.Confort şi bleşug. Şi Siguranța  progresului dobândit. Sfatul Ţării hotăreşte : - Se interzice  cu desăvârșire Dumnezeiască : a) Pustiirea Ţării b) Lăsarea ei în paragină şi abandon. Progres voim,confort şi luminare pentru viaţa Neamului Românesc şi pentru toate generațiile. Prosperitatea nației a fi scutită de taxe şi impozitare. Ca a o ferire şi siguranță națională ca ajungând liberi şi suverani să nu sfârșim ca slugi şi robi de bună voie.


Comments