Reguli Cursanţi

Condiții de participare:

          Pentru a putea participa la programele de instruire obligatorii ce se organizează de către CENAFER, solicitanții trebuie să îndeplinească toate condițiile prevazute de OMTCT 2261/2005, în cazul accesului la programele de formare inițială și de condițiileprevăzute de OMTI 815/2010 pentru participarea la formarea profesionalăcontinuă.                                                                                                                         


Obligațiile cursantului:

Să cunoască și să respecte:

  1. legile statului
  2. regulamentul intern CENAFER
  3. normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a incendiilor
  4. normele de protecţie civilă
  5. normele de protecţie a mediului.

    Accesul în incinta spațiilor CENAFER este admis numai în ținută decentă și numai în timpul programului stabilit.

    Să aiba comportament civilizat atât în incinta CENAFER cât şi în afara instituţiei.

    Sa manifeste respect faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar; respect faţă de proprietatea CENAFER: sunt interzise acte de vandalism, distrugere sau deteriorarea mobilierului şcolar, a aparatelor, echipamentelor, machetelor, simulatoarelor, dispozitivelor precum şi a mobilierului şi dotărilor din spaţiile de cazare. Cursanţii vinovaţi de nerespectarea celor de mai sus  vor  suporta cheltuielile necesare, reparaţiilor, completării, repunerii în funcţiune, etc.

    Cursanţii trebuie să păstreze ordinea şi curăţenia, economisirea apei, energiei, etc.

    Să prezinte responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor asumate şi implicare în rezolvarea problemelor exprimate personal sau în numele clasei.

    Sa aiba atitudine sincera și onesta în orice situații conflictuale.


Este interzis (ă):

        Fumatul în incinta spațiilor CENAFER în care se desfășoară programele (excepție: spațiile special amenajate și marcate).

        Prezentarea la programele de instruire în stare de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene.

        Distrugerea documentelor școlare (cataloage, foi matricole etc.)

        Folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, instruire, examene.

        Deteriorarea bunurilor din patrimoniul unității de învățământ.

        Blocarea căilor de acces sau împiedicarea în orice fel a procesului de învățământ.


Sancțiuni:

        Nerespectarea obligațiilor de mai sus atrage exmatricularea persoanelor respective de la programele de formare profesională, examen, evaluare, etc.