Instruire Profesională Teoretică

Organizarea instruirii profesionale teoretice

 Activitatea de instruire profesională teoretică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se programează în tot cursul anului calendaristic.

 Instruirea profesională teoretică se desfăşoară instituţionalizat – în  centre de instruire, prin module de instruire teoretică, pe grupe pentru personalul din aceeaşi funcţie sau funcţii cu activitate asemănătoare.

 Programarea calendaristică a modulelor de instruire profesională teoretică trebuie să conţină locul – centrul de instruire, data şi temele de instruire, având la bază programa de pregătire.


 Desfăşurarea modulelor de instruire profesională teoretică

 Principalul mod de asimilare şi aprofundare a cunoştinţelor teoretice este studiul individual. Acesta se efectuează de către fiecare participant la desfăşurarea modulelor de instruire pe baza recomandărilor date de personalul cu atribuţii de instruire privind titlul şi conţinutul temei, precum şi a materialului bibliografic necesar.

 Instruirea profesională teoretică instituţionalizată este constituită în aşa fel încât să abordeze menţinerea şi dezvoltarea competenţelor. În cadrul instruirii profesionale teoretice se desfăşoară obligatoriu, în ordinea  prezentată, activităţile:

a) verificarea curentă şi aprecierea cunoştinţelor din tematica modulului de instruire;

b) reîmprospătarea şi aprofundarea unor probleme insuficient reţinute de către participanţii la desfăşurarea modulului de instruire;

c) prezentarea şi dezbaterea temelor prevăzute în planul de lecţie;

d) evaluarea curentă a nivelului de cunoştinţe şi deprinderi corespunzătoare competenţelor ce rezultă din tematica modulului de instruire;

e) analiza cauzelor neconformităţilor care au afectat cerinţele obligatorii de siguranţă feroviară petrecute pe infrastructura feroviară naţională şi comunitară, prin utilizarea metodelor de instruire interactive de grup;

f) recomandări cu privire la studiul individual ce urmează a fi executat de către participanţii la desfăşurarea modulului de instruire.

 Verificarea curentă şi aprecierea cunoştinţelor teoretice a participanţilor prezenţi la desfăşurarea modulului de instruire se pot realiza prin conversaţie, lucrare scrisă sau test grilă.

 Reîmprospătarea şi aprofundarea unor probleme insuficient reţinute de către participanţii la desfăşurarea modulului de instruire se realizează prin studiu individual.

 Prezentarea şi dezbaterea temelor prevăzute în planul de lecţie se organizează şi se realizează prin metode utilizate în educaţia adulţilor, astfel:

- metode pasive de instruire:

- metode interogative;

- metode expozitive;

- metode active de instruire:

- metode simulative;

- metode demonstrative;

- metode interactive de grup;

- metode de instruire în sistem e

- e-learning sau asistată de calculator.

 Evaluarea curentă a nivelului de cunoştinţe şi deprinderi corespunzătoare unei competenţe profesionale, care rezultă din tematica de desfăşurare a modulului de instruire, se realizează pe parcursul activităţilor desfăşurate , în cadrul desfăşurării modulului de instruire.

Evaluarea nivelului de cunoştinţe corespunzătoare unei competenţe profesionale se defineşte, sub formă de calificativ, astfel:

- calificativul A = competenţă maximă;

- calificativul B = competenţă medie;

- calificativul C = competenţă minimă;

- calificativul D = competenţă deficitară.

 Această evaluare se înscrie de către personalul cu atribuţii de instruire care a efectuat instruirea, pentru fiecare competenţă în parte, în fişa individuală de instruire profesională teoretică a fiecărui participant la modulul de instruire.  

 Instruirea profesională teoretică poate fi efectuată şi prin alte metode de instruire moderne, respectiv  instruirea în poligoane de instruire şi/sau simulatoare.

 Instruirea în poligoane de instruire şi/sau pe simulatoare oferă posibilitatea evaluării complexe şi cuprinzătoare a riscurilor, fără presiunea timpului şi a condiţiilor din teren, pentru angajaţii neexperimentaţi şi poate să garanteze învăţarea corectă a limitării ori eliminării acestora.

 Instruirea în poligoane de instruire şi/sau pe simulatoare oferă posibilitatea evaluării întregului personal, în cazul situaţiilor limită, deosebite sau foarte rar întâlnite în exploatare, dar deosebit de periculoase şi/sau care duc la incidente sau accidente feroviare.

           Simulatoarele şi poligoanele de instruire, de diverse tipuri, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- realizează obiectivele stabilite pentru instruire şi evaluare;

- simulează posibilităţile de funcţionare a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei la un nivel de realism fizic corespunzător obiectivelor de instruire şi evaluare;

- asigură un realism comportamental suficient pentru a permite personalului instruit sau evaluat să îşi demonstreze priceperile şi deprinderile corespunzătoare obiectivelor;

- dispune de o interfaţă care permite personalului instruit sau evaluat să interacţioneze cu instalaţia şi cu mediul simulat;

- asigură un mediu de funcţionare controlat capabil să simuleze o varietate de condiţii, în care se pot include  situaţii de urgenţă, de risc sau neobişnuite, relevante pentru obiective stabilite;

- permite celui care face evalua rea să ţină sub control, să monitorizeze şi să înregistreze exerciţiile în vederea evaluării efective a performanţei personalului instruit.


    Doriţi efectuarea activităţii de instruire profesională teoretică a angajaților unităţii / societăţii / firmei dumneavoastră de către personalul Centrului Național de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER?

    Transmiteți o solicitare scrisă în acest sens până la data de 01 februarie pentru încheierea unui contract de prestări servicii în vederea desfăşurării acestei activități.

  

                                 Model solicitare instruire profesională teoretică - aici