Instruire Practică de Serviciu

 Organizarea şi desfăşurarea instruirii practice de serviciu

 Instruirea practică de serviciu este o modalitate de instruire a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei legată în mod nemijlocit de locul de muncă, cu eficienţă imediată asupra nivelului de cunoştinţe şi deprinderi necesare fiecărei competenţe profesionale dobândite.

 Scopul instruirii practice de serviciu este depistarea şi eliminarea deprinderilor greşite de lucru, respectiv menţinerea şi aprofundarea celor însuşite corect, dezvoltarea abilităţilor, determinând, în final, obiectivele principale ale instruirii practice de serviciu.

 Obiectivele principale se referă la menţinerea, respectiv îmbunătăţirea performanţelor pentru realizarea cu eficienţă a unor sarcini complexe şi reprezintă:

- executarea corectă şi completă a unei operaţii;

- aplicarea metodelor şi procedeelor de lucru;

- manevrarea de maşini, utilaje, instalaţii şi dispozitive;

- aplicarea metodelor de intervenţie în caz de defecţiune, funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor, dispozitivelor, incendii, avarii, conform ghidurilor/manualelor de  depanare sau procedurilor specifice.

 Programarea calendaristică de desfăşurare a instruirii practice de serviciu se întocmeşte de către personalul cu atribuţii de instruire cu respectarea duratei şi periodicităţii de instruire practică specifică fiecărei funcţii cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.

 

Desfăşurarea instruirii practice de serviciu

           Instruirea practică de serviciu a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se desfăşoară individual sau în grupe mici şi constă în acţiuni şi operaţii specifice, desfăşurate prin monitorizarea acestuia de către personalul cu atribuţii de instruire. Acţiunile şi operaţiile desfăşurate de către personalul monitorizat sunt

cele specifice proceselor tehnologice de lucru.

 Personalul cu atribuţii de instruire consemnează sub semnătură în documentele postului sau locului de muncă data, ora începerii/terminării instruirii practice de serviciu, precum şi numele, prenumele personalului instruit.

 Pentru atingerea scopului şi obiectivelor în cadrul instruirii practice de serviciu, personalul cu atribuţii de instruire desfăşoară în ordinea prezentată următoarele activităţi:

- subliniază activităţile executate corect;

- solicită personalului monitorizat să evidenţieze operaţiile executate greşit şi consecinţele acestora în exploatare;

- evidenţiază operaţiile executate greşit, nearătate de salariat şi consecinţele lor;

- demonstrează în faţa personalului monitorizat modul corect de executare a operaţiilor;

- solicită personalului monitorizat să repete operaţiile demonstrate de către personalul de instruire, până la însuşirea modului corect de lucru.

 Evaluarea curentă a nivelului deprinderilor şi abilităţilor necesare fiecărei competenţe profesionale în parte se realizează pe parcursul activităţilor desfăşurate prin acordare de calificative, astfel:

- calificativul A = competenţă maximă;

- calificativul B = competenţă medie;

- calificativul C = competenţă minimă;

- calificativul D = competenţă deficitară.

             Aprecierea cu D în urma evaluării la instruirea practică de serviciu duce la încetarea temporară a valabilităţii documentelor prevăzute la art. 4alin. (1) lit. c) a OMTI815/2010, deţinute de personalul în cauză, până la dobândirea abilităţilor practice specifice competenţei profesionale respective.
    Doriţi efectuarea activităţii de instruire practică de serviciu a angajaţilor unităţii/societăţii/firmei dumneavoastră de către personalul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER?

    Transmiteţi o solicitare scrisă în acest sens până la data de 01 februarie pentru încheierea unui contract de prestări servicii în vederea deasfăşurării acestei activităţi.

  

                                  Model solicitare instruire practică de serviciu - aici