Evaluare Competențe ProfesionaleANUNŢ  privind Evaluarea pentru confirmarea periodică a competențelor profesionale generale pentru funcții cu responsabilități în siguranța circulației pentru anul 2018 [detalii]

      

 Prezentare:

Evaluarea pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale în cadrul programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei urmăreşte 3 obiective principale:

- scopul administrativ - îndeplinirea cerinţelor referitoare la personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei privind calificarea, instruirea, autorizarea, menţinerea în funcţie;

- scopul motivaţional - identificarea nevoilor în instruirea şi dezvoltarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei;

- scopul informaţional - informarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei privind rezultatele evaluării lor şi căile posibile de îmbunătăţire a acestor rezultate.

    Evaluarea trebuie concepută astfel încât să fie respectate principii fundamentale precum: validitate, credibilitate, corectitudine şi imparţialitate. Aceasta are un caracter complex, de continuitate, orientată pe îmbunătăţirea performanţelor, iar rezultatele evaluării trebuie să fie analizate cu acurateţe şi comunicate tuturor celor implicaţi.

Derularea şi finalizarea evaluării, pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate,  revin organismului de certificare a competenţelor profesionale, pentru setul de competenţe profesionale generale, corespunzătoare funcţiei personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei pe căile ferate,

 Toţi operatorii economici au obligaţia de a lua toate măsurile organizatorice pentru prezentarea personalului propriu cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, la data scadentă, în vederea susţinerii evaluării.

Evaluarea nivelului de cunoştinţe necesar fiecărei competenţe profesionale generale se realizează prin calificative acordate pentru fiecare competenţă în parte, astfel:

- calificativ A = competenţă maximă;

- calificativ B = competenţă medie;

- calificativ C = competenţă minimă;

- calificativ D = competenţă deficitară

    În baza catalogului de evaluare, cu rezultatele evaluării competenţelor profesionale generale, organismul de certificare a competenţelor profesionale eliberează un certificat pentru confirmarea periodică a  competenţelor profesionale generale, corespunzătoare funcţiilor personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei.


Organizare şi desfăşurare:CALENDARUL întâlnirilor pentru elaborarea planurilor cadru de instruire pe anul 2018.  [descarcă]

FIŞA DE EVIDENŢĂ A AUTOINSTRUIRII {Fişa se completează de către personalul  cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei trenurilor, cuprins în programul de formare profesională continuă prin activităţi de autoinstruire profesională continuă, conform planului cadru.Pentru participarea la examenul de verificare profesională continuă, fiecare participant va completa fişa de evidenţă a autoinstruirii, cu activităţile desfăşurate şi  metodele de autoinstruire folosite}.[descarcă]
DECIZIA 103 a Directorului General al CENAFER  (procedură bareme 2014) [descarcă]
ANUNŢ afişare întrebări [descarcă]

OMTI 815/12.10.2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la
CENAFER  [descarcă]

CATALOGUL competenţelor profesionale pentru funcţiile deţinute de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei (2018) [descarcă]

METODOLOGIE comună CENAFER-ASFR (avizare proceduri specifice proprii - art.4 OMTI 815/2010) [descarcă]

TARIFE  pentru activităţile specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER (OMTI 1522/2012) [descarcă]


Evaluarea competenţelor profesionale generale ale personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se face de către Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER folosind softul de evaluare SOLOMON XXIBAZA DE ÎNTREBĂRI

În scopul autoinstruirii puteţi consulta aici baza de date cu întrebări
ACCESAŢI PORTALUL    

   SOLOMON XXI


Subpagini (1): Programare evaluare