Menținerea Compețentelor Profesionale

Respectarea cerințelor obligatorii de siguranța feroviară pe căile ferate din România, în concordanță cu legislația europeană, au impus implementarea și dezvoltarea unui sistem de menținere a competentelor profesionale pentru personalul care desfășoară activități specifice în operațiunile de transport pe căile ferate.

Centrul Național de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER este organismul de certificare a competentelor profesionale desemnat de autoritatea de stat în scopul organizării și derulării programelor de Instruire Profesională a personalului care efectuează activități specifice transportului feroviar, actualizarea și reîmprospătarea cunoștințelor profesionale, dobândirea de noi cunoștințe profesionale în situația apariției de noi instalații, material rulant, tehnici sau tehnologii.

Sistemul de menţinerea competenţelor profesionale este elementul de bază al sistemului de management al siguranţei.

Pentru menţinerea şi dezvoltarea competenţelor profesionale la un nivel calitativ ridicat se impune ca personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să fie cuprins într-un sistem de menţinere a competenţelor profesionale.

Acesta reprezintă cadrul minim necesar pentru realizarea obiectivelor siguranţei circulaţiei pe căile ferate şi cuprinde totalitatea programelor de formare profesională continuă din domeniul feroviar.

Cadrul European al Calificărilor (EQF) este un Cadru de Referința care facilitează învățarea pe tot parcursul vieții. În contextul Cadrului European al calificărilor se definesc următoarele:

    • Competența Profesională reprezintă capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale, sociale şi / sau metodologice în situații de muncă ori de studiu;
    • Cunoștințele reprezintă rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Acestea sunt ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. Cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice;  
    • Abilitățile reprezintă capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a duce la îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. Abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente).

Programele de Formare Profesională Continuă din domeniul feroviar se efectuează prin:

    • Instruirea Profesională:

- instruirea profesională teoretică;

- instruirea practică de serviciu;

- autoinstruirea profesională continuă;

    • Verificarea Profesională Periodică realizată prin evaluarea pentru confirmarea periodică a competenţelor profesionale.
Reglementări privind  sistemul de menţinere a competenţelor profesionale:


OMTI 815/12.10.2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la
CENAFER  [descarcă]


CATALOGUL competenţelor profesionale pentru funcţiile deţinute de personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei  pentru anii:

- 2010 [descarcă]

- 2018 [descarcă]


METODOLOGIE comună CENAFER-ASFR (avizare proceduri specifice proprii - art.4 OMTI 815/2010) [descarcă]TARIFE  pentru activităţile specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER (OMTI 1522/2012) [descarcă]