Home‎ > ‎CENAFER‎ > ‎

Legislație


legis

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER este organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor care asigură formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei în transportul feroviar, securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor feroviare, precum şi participarea la comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, respectiv pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă şi funcţionează ca instituţie publică, finanţată de la bugetul de stat.


În această secţiune găsiţi actele normative care reglementează activitatea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER precum  şi alte acte normative în legătură cu activităţile derulate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER.

Consultarea actelor normative o puteţi face accesând varianta publicată în portalul http://legislatie.just.ro/ sau varianta editabilă (acualizată periodic)
1. Înființare, Organizare și Funcționare - CENAFER

2. Formare Profesională

Ordonanța de Guvern 58 din 29 iulie 2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER.
                              
- Legea 408 din 11 octombrie 2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER.

- Hotărârea de Guvern 1.663  din  7 octombrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER.- Legea 329 din  5 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional  Anexe legea 329.
- Hotărârea de Guvern   nr. 1399 din 18 noiembrie 2009 privind reorganizarea unor unităţi aflate în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar.
Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.261 din 29 decembrie 2005 și Anexa 1 (Metodologie) privind aprobarea metodologiilor de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar.- Ordonanţa de Guvern nr. 129 din 31 august 2000   Republicată privind formarea profesională a adulţilor. - Hotărârea de Guvern 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.- Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale.
HG 918 din 20 noiembrie 2013 privind Cadrul Naţional al Calificării. (Text în vigoare începând cu data de 30 iulie 2015)  
- ORDIN nr. 3973 din 28 iulie 2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor.


3. Autorizarea personalului cu responsabilităţi în SC

4. Menținerea Competenţelor Profesionale

Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.262 din 29 decembrie 2005 privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar.- Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 815 din 12 octombrie 2010 pentru aprobarea Normelor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de menţinere a competenţelor profesionale pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei şi pentru alte categorii de personal care desfăşoară activităţi specifice în operaţiunile de transport pe căile ferate din România şi pentru actualizarea Listei funcţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care se formează-califică, perfecţionează şi verifică profesional periodic la CENAFER.


- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1649 din 11 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 815/2010.5. Tarifele practicate de CENAFER

6. Prelucrare Date cu Caracter Personal

- Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.522 din 11 octombrie 2012 privind aprobarea de tarife pentru activităţi specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER.
- Legea 677din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
7. Legislaţie - medical şi psihologic

8. Directive Europene

-    Ordinul ministruluii transporturilor nr. 1256/2013 pentru aprobarea funcţiilor din siguranţa transporturilor pentru care sunt necesare avize de aptitudine medicală şi/sau psihologică. 

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1257/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.
-    Ordinul ministrului transporturilor nr. 1258/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei centrale medicale şi psihologice în siguranţa transporturilor din cadrul Spitalului Clinic CăiFerate nr. 1 Witting Bucureşti.

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1259/2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii. 

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1260/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării.

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1262/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul.

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1263/2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sancţiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, în cazul constatării nerespectării criteriilor şi condiţiilor privind acordarea acestuia.- Ordinul ministrului transporturilor nr. 504/556 din 29 aprilie 2014 pentru completarea art. 6 din Normele metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului sănătăţii nr. 1.260/1.390/2013.


- DIRECTIVA 2004/49/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (Directiva privind siguranța feroviară).- DIRECTIVA 2005/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale.

- DIRECTIVA 2007/59/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în
sistemul feroviar comunitar. - DIRECTIVA 2014/82/UE A COMISIEI din 24 iunie 2014 de modificare a Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cunoștințele profesionale generale și cerințele medicale și cele referitoare la permis.9. Certificarea mecanicilor de locomotivă

 

Hotărârea de Guvern 1611 din 16 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România. (modificată prin HG 467/2015).                              
Hotărârea de Guvern 467 din 24 iunie 2015 pentru modificarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive şi trenuri în sistemul feroviar din România, aprobate prin Hotărârea  Guvernului 1611/2009.                              
Ordinul ministrului tranporturilor nr.615 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Procedurii pentru obţinerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaştere a persoanelor şi organismelor