Home‎ > ‎

CENAFER

Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER s-a înfiinţat prin Ordonanţa Guvernului României nr. 58/2004, aprobată prin Legea nr. 408/2004, cu modificări in Legea nr. 329/2009 (forma consolidata 03/04/2012). Este organizat şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor.

CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor să asigure Formarea - Calificarea, Perfecţionarea şi Verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.
        Pe lângă activităţile principale precizate mai sus, Centrul Național de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER efectuează analize şi elaborează studii privind îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare.

Asigură consultanţă de specialitate, pe bază de contract, prin acordarea de asistenţa tehnică şi consultanţă metodologică, respectiv punerea la dispozitţe de metodologii, documentaţii, aplicaţii, tematici, programe, planuri de lecţii şi materiale de instruire tipărite, pe suport magnetic sau audiovizual. CENAFER duce la îndeplinire unele obligaţii ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale, referitoare la formarea-calificarea şi perfecţionarea personalului care efectuează operaţiuni feroviare, la care România este parte. CENAFER colaborează cu alte instituţii ale statului în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, precum şi pentru completarea/actualizarea Registrului Naţional al Calificărilor profesionale din România, în domeniul său de activitate.

        În temeiul acestor atribuţii CENAFER desfăşoară activităţile menţionate în Bucureşti, la sediul central, precum şi în subunităţile sale teritoriale din structura organizatorică, care funcţionează în municipiile: Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa.

 Istoric

        Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara - CENAFER are o experienţa de peste 4 DECENII în materie de Calificare, Perfecţionare si Specializare deoarece în anul 2004 instituţia s-a format prin preluarea Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi Centrele de Calificare a personalului CFR din Craiova, Timişoara, Cluj, Braşov, Iaşi, Galaţi, Constanţa. Centrele de Calificare a Personalului CFR funcţionau încă de la începutul secolului XX sub aceeași formă de organizare. Activitatea de perfecţionare se derula din anul 1971 la Centrul de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti în baza Legii 2/1971.
        Calificarea şi perfecţionarea personalului din transporturile feroviare datează încă din perioada interbelică, acest lucru s-a efectuat într-un mod organizat după apariţia Legii nr. 2/1971 înfiinţându-se astfel la Bucureşti primul Centru de perfecţionare şi documentare a personalului din transporturile feroviare. De atunci, tradiţia ne recomandă. În cele patru decenii de activitate, am acumulat o bogată experienţă, graţie mentorilor care s-au dedicat procesului de formare, consolidând cunoştinţele, competenţele şi, de ce nu, caracterul discipolilor. Am asimilat cele mai bune practici, am stilizat metodele şi tehnicile de instruire, am coordonat compartimente editoriale, acoperind toate sectoarele de interes care au contribuit la prestigiul centrului de perfecţionare.

          Formarea profesională este pilonul de activitate. Caracterul marcant al acestui domeniu ne responsabilizează în fiecare zi şi ne impulsionează să descoperim răspunsurile cele mai apropiate de cerinţele cotidianului. Transformăm boom-ul informaţional în curricule aplicate, relaţionate cu segmente de practică pe simulator, pentru ca nivelul cunoştinţelor asimilate să fie maxim.

CENAFER_prezentare

Atribuții Principale

   Pentru realizarea obiectului său de activitate, Centrul Naţional de Calificare şi Instruire feroviară - CENAFER are următoarele atribuţii principale, pe care le realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare:

a) organizarea şi derularea programelor de Formare Profesională – cursuri de calificare a personalului care urmează să efectueze operaţiuni feroviare, pentru funcţii şi meserii specifice transportului feroviar, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu;

b) organizarea şi derularea programelor de Perfecţionare Profesională, obligatorii pentru confirmarea competenţei personalului care efectuează operaţiuni feroviare, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu;

c) organizarea şi derularea programelor de Verificare Profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

d) asigurarea condiţiilor pentru derularea programelor de Autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei efectuate de către Autoritatea Feroviară Română – AFER, precum şi participarea în comisiile de autorizare a acestui personal;

e) organizarea şi derularea de programe de Instruire Profesională a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar-actualizarea/reîmprospătarea cunoştinţelor profesionale, dobândirea de noi cunoştinţe profesionale în situaţia apariţiei de noi instalaţii, material rulant, tehnici sau tehnologii;

f) elaborarea de Metodologii, Programe, Tematici, materiale Documentare etc., necesare activităţii de formare-calificare, perfecţionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

g) efectuarea de Analize şi elaborarea de Studii privind îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

h) documentarea şi Cercetarea Științifica, efectuarea de lucrări, proiecte, studii, expertize, prognoze, baze de date, în domeniul său de activitate, pentru necesităţi proprii sau pentru terţi, pe bază de contract;

i) Consultanţă de Specialitate, pe bază de contract, prin acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă metodologică, respectiv punerea la dispoziţie de metodologii, documentaţii, aplicaţii, tematici, programe, planuri de lecţii şi materiale de instruire tipărite, pe suport magnetic sau audiovizuale;

j) organizarea şi derularea de Cursuri, Seminarii, Simpozioane, Reuniuni, Schimburi de Experienta, Expoziții sau alte acţiuni pe teme de specialitate, inclusiv pentru introducerea unor noi tehnici, metodologii, programe etc., de formare-calificare, perfecţionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

k) participarea, în nume propriu sau prin delegare de competente date de Ministerul Transporturilor, la lucrările Organismelor Internaționale sau Regionale din domeniul transporturilor feroviare, la care România este parte, pe probleme de formare-calificare, perfecționare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operațiuni feroviare;

l) ducerea la îndeplinire a unor Obligaţii ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale, referitoare la formarea-calificarea şi perfecţionarea personalului care efectuează operaţiuni feroviare, la care România este parte;

m) propunerea de Norme, Normative, Reglementări specifice privind formarea-calificarea, perfecţionarea sau verificarea profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare şi introducerea acestora în circuitul de avizare/aprobare, conform reglementărilor specifice în vigoare;

n) Colaborarea cu alte instituţii ale statului în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, precum şi la completarea/actualizarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, în domeniul său de activitate;

o) organizarea Controlului Propriu privind modul de realizare a activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

p) realizarea şi Perfecționarea permanentă a Mijloacelor Tehnico-Didactice necesare formării-calificării, perfecţionării şi verificării profesionale periodice a personalului care efectuează operaţiuni feroviare;

r) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tipărirea, difuzarea de materiale şi comercializarea de publicaţii şi Lucrări Proprii, specifice transportului feroviar;

s) eliberarea de Documente Specifice care să ateste absolvirea cursului de calificare, perfecţionare sau a examenului de verificare profesională periodică;

t) organizarea Evidentelor privind personalul care a fost format-calificat, perfecționat şi verificat profesional periodic;

u) gestionarea şi conservarea Fondului de Carte şi de Revistă din biblioteca de specialitate, precum şi a fondului documentar al bibliotecii tehnice şi a patrimoniului audiovizual, preluate de la C.F.R.;

v) administrarea Terenurilor şi a altor Bunuri proprietate privată a statului, care i-au fost încredinţate spre administrare;

x) urmărirea realizării obiectivelor de Investiții, aprobate cu finanţare de la bugetul de stat, al căror beneficiar este CENAFER; întocmirea de rapoarte pe care le transmite ordonatorului de credite;

y) editarea unei Reviste de Specialitate şi a Buletinului de Informare Tehnică ("Material de Informare Documentară – Cale Ferată" – MID).

CENAFER poate exercita şi alte Activități Specifice domeniului său de activitate, în condiţiile legii.Regulamentul de organizare şi funcţionare:


Codul etic:

Rapoarte de activitate pe anii:

2014

 

    2015

  2016

         2017