Autorizare


Decizia nr.145 / 15.12.2017 privind condițiile și duratele minime de instruire practică și de stagiu în vederea autorizării

Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei

Prezentare:

          Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar de organizare, de conducere şi de efectuare a circulaţiei trenurilor şi/sau a operaţiunilor de manevră, de conducere şi de deservire a vehiculelor feroviare motoare, de manipulare a instalaţiilor de siguranţă a circulaţiei, de verificare, de întreţinere şi/sau de revizie tehnică a elementelor infrastructurii feroviare şi a vehiculelor feroviare trebuie să fie autorizat în conformitate cu prevederile OMTCT 2262/2005.

Autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar, se efectuează de Autoritatea Feroviară Română – AFER,  la solicitarea unităţilor feroviare sau a persoanelor fizice, în condiţiile prevăzute de  OMTCT 2262/2005.

 Condiţiile pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului  feroviar se asigură de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară – CENAFER.

Organizare şi programare:

 ------> Pentru autorizarea personalului propriu, unităţile feroviare vor depune la CENAFER dosarul individual al fiecărui candidat.

------> CENAFER va verifica dosarele şi va transmite în scris AFER,  lista persoanelor care îndeplinesc condiţiile pentru examinare.

------> AFER, după verificarea documentelor   va transmite la CENAFER,  aprobarea componenţei comisiei de examinare,  locul şi a data desfăşurării examinării,  lista cu persoanele admise pentru examinare şi, după caz, motivarea cauzelor eventualelor respingeri.

------> CENAFER va comunica unităţii feroviare lista cu persoanele admise pentru examinare şi, după caz, motivarea cauzelor eventualelor respingeri, componenţa comisiei de examinare, locul şi data desfăşurării examinării, tarifele de examinare, respectiv cele de eliberare a autorizaţiilor, precum şi conturile AFER şi CENAFER în care se achită aceste tarife.


Desfăşurare:

------> Desfăşurarea examenului constă într-o  probă de evaluare a cunoştinţelor teoretice şi o probă de evaluare a deprinderilor practice.

------> Evaluarea cunoştinţelor teoretice se face prin lucrare scrisă sau prin test tip grilă, iar în cazul probei practice evaluarea se face prin aprecierea în timpul probei a aptitudinilor şi a deprinderilor, precum şi a modului de aplicare a cunoştinţelor teoretice.
------> După susţinerea examenului în vederea autorizării se întocmeşte un proces verbal de examinare.

------> Autorizaţiile sau permisele de conducere se eliberează, sub semnătură, reprezentantului unităţii feroviare sau, după caz, persoanei fizice, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor examenului de autorizare.

------> Eliberarea permiselor de conducere, a autorizaţiilor şi a duplicatelor, precum şi gestionarea acestora se asigură de AFER.


 Conţinutul dosarului individual:

Dosarul individual al fiecărui candidat  trebuie să conţină următoarele:

documente din care să reiasă calificarea de bază,

pregătirea profesională a candidatului,

stagiile efectuate,

- rezultatul ultimei verificări periodice profesionale (dacă este cazul),

dovada că este “apt” medical şi psihologic pentru funcţia pentru care solicita autorizarea,   şi

personalul propriu nominalizat pentru participarea în comisia de examinare.

- precum şi o solicitare în vederea autorizării.


Documentele din dosarele individuale trebuie să fie certificate pentru conformitate cu originalul de compartimentul resurse umane al unității feroviare solicitante sau în cazul persoanelor fizice de salariatul Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER care verifică dosarul de autorizare în baza prezentării de către solicitant a documentelor în original (O.U.G. 41/2016 art. 2 alin. 3).

 

Tematicile si bibliografiile cadru de autorizare a personalului cu responsabilităţi in siguranţa circulaţiei, sunt publicate pe site-ul Autorităţii Feroviare Române, www.afer.rowww.autorizare.cenafer.ro

 Reglementări privind  autorizarea :

OMTCT 2262/2005
privind autorizarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei care urmează să desfăşoare pe propria răspundere activităţi specifice transportului feroviar [descarcă]
METODOLOGIE privind desfăşurarea activităţii de examinare şi autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei [descarcă]


CONDIŢIILE şi DURATELE minime de instruire practică și de stagiu în vederea autorizării.
    Decizia 2  D.G. CENAFER/12.01.2017
Decizia D.G. CENAFER nr.145/15.12.2017


TARIFE pentru activităţile specifice efectuate de Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER.
OMTI 1522/2012 [descarcă]

FORMULARE:

SOLICITARE  în vederea autorizării  Anexa 1  (format editabil)   [descarcă]

(durata estimată de completare 5 minute)