Úvod

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave spolu s partnermi – Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Ústavom materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach realizuje projekt pod názvom:


Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály

Miesto realizácie:                                             Trenčiansky a Košický samosprávny kraj

Termín realizácie:                                             9/2010 – 8/2013

Výška nenávratného finančného príspevku:        3 976 900,20 EUR

 

Vybudovanie centra významne prispeje k vytvoreniu podmienok na reálnu prevádzku centra medzinárodného rozmeru s orientáciou na výskum chémie materiálov. Aby takéto centrum malo európske parametre, je nevyhnutná investícia nielen do prístrojov, ale aj do najmodernejších informačných technológií, ktoré umožnia spracovanie, zálohovanie a ochranu získaných údajov v reálnom čase, ktoré budú dostupné pre všetkých členov konzorcia, zabezpečenie prístupu do svetových databáz, ako aj zefektívnenie komunikácie členov konzorcia. 

Zámerom projektu je podporovať koncentráciu najlepších (excelentných) výskumno-vzdelávacích kolektívov do monotematických centier s definovanými zámermi na realizáciu výskumných aktivít v danom vednom odbore.  Spojenie tímov do Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály nie je samoúčelné, predpokladá významný synergický efekt spolupráce. Synergia by mala viesť nielen k vyššej kvalite výskumu, ale predovšetkým k výskumu a vývoju nových materiálov v oblastiach, ktoré sú v medzinárodnom meradle prioritizované.