Riešitelia

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Prijímateľ: Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied

Ústav anorganickej chémie pôvodne vznikol ako pracovisko Slovenskej akadémie vied v roku 1953. Uznesením Predsedníctva Slovenskej akadémie vied v roku 1959 s účinnosťou od 1.1.1960 bol premenovaný na Ústav anorganickej chémie SAV. Uznesením Predsedníctva SAV č. 509 z 21.11.1980 bol ústav začlenený do Centra chemického výskumu SAV s účinnosťou od 1.1.1981. Uznesením Predsedníctva SAV č. 16 z 22.2. 1990 bol opätovne zriadený Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied ako samostatný ústav s účinnosťou od 1.3.1990.

Ústav je zameraný na základný výskum v oblasti anorganických a bioanorganických systémov so zameraním na optimalizáciu a vývoj nových materiálov a technologických procesov vo vedných odboroch:

 • Anorganická chémia 
 • Fyzikálna chémia 
 • Materiálová chémia 
 • Anorganická technológia a materiály 
 • Teoretická a počítačová chémia 
 • Nanotechnológie

Predmetom výskumu sú najmä:

 • vzťahy medzi zložením, vlastnosťami a štruktúrou anorganických látok, predovšetkým progresívnych keramických materiálov, taveninových sústav, skla a hydrosilikátov,
 • termodynamika viaczložkových sústav, 
 • javy a chemické reakcie v anorganických sústavách, vrátane fázových rozhraní, 
 • vývoj a aplikácia teoretických a experimentálnych metód pre určovanie štruktúry a vlastností látok.

Vedeckí pracovníci s titulom PhD. alebo DrSc. tvoria 53% z celkového počtu zamestnancov (k 31.12.2007). V poslednom období ústav pristupuje s mimoriadnou vážnosťou k vytváraniu podmienok pre rovnosť šancí. Výsledkom tejto snahy je takmer vyrovnaný pomer mužov a žien takmer vo všetkých sledovaných kategóriách (celkový počet zamestnancov, vedeckí pracovníci, odborní pracovníci VŠ ako aj doktorandi) vo veku do 35 rokov.

Vedecká výkonnosť organizácie

Ústav sa dlhodobo snaží o zvyšovanie vedeckej výkonnosti. Cieľom je dosiahnuť vedeckú výkonnosť na úrovni výskumných organizácií podobného typu v Európskom výskumnom priestore. Týka sa to predovšetkým počtu CC publikácií v renomovaných časopisoch, ktoré spätne vyvolajú vysoký ohlas vo vedeckej komunite. Počet publikácií je stabilizovaný na úrovni cca 59 publikácií za rok, čo reprezentuje 1,8 publikácie na vedeckého pracovníka (prepočítaný stav) za rok. Vysoká publikačná aktivita a s ňou spojené renomé ústavu sa odráža aj v narastajúcom trende získaných grantových prostriedkov v domácich i zahraničných dostupných grantových agentúrach ako aj v spolupráci s priemyslom. Získané prostriedky sú výsledkom dlhodobej stratégie a dlhodobého zámeru ústavu, ktorá vyústila do integrácie Ústavu anorganickej chémie (ďalej len ÚACH) do medzinárodných štruktúr. Úspešnosť tejto aktivity je podmienená aj výsledkami v oblasti publikačnej a predovšetkým vysokým ohlasom publikačnej činnosti pracovníkov ústavu. Počet citácií vyšší ako 800 predstavuje priemer na vedeckého pracovníka 26,5 (prepočítaný stav), ktorý zodpovedá vyspelým zahraničným výskumným pracoviskám v Európe a vo svete.

Partner č. 1: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) bola zriadená zákonom č. 155/1997 Z.z. z 15. mája 1997 (názov bol pozmenený zákonom č. 209/2002 Z.z. 1.7.1997) rozhodnutím Národnej rady SR Zákonom o zriadení Trenčianskej univerzity ako štátna vysoká škola. Patrí medzi najmladšie univerzity v Slovenskej republike. TnUAD sa zaoberá vedecko-výskumnou a pedagogickou činnosťou vo viacerých vedných odboroch a rôznych študijných programoch technického, ekonomického, humanitného a spoločensko–vedného zamerania.

TnUAD je etablovanou vzdelávacou a vedeckou inštitúciou na Slovensku s vybudovanou kvalitnou ľudskou a technickou základňou, s vyspelým pedagogickým zborom, so systematicky budovanou vedecko-výskumnou sieťou.

TnUAD má tieto súčasti:

 1. Fakulty TnUAD: Fakulta špeciálnej techniky (FŠT), Fakulta priemyselných technológií (FPT), Fakulta mechatroniky (FM), Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov (FSEV), Fakulta zdravotníctva (FZ)
 2. iné hospodársko-správne a informačné a VaV pracoviská TnUAD: Rektorát  (REK), Univerzitná knižnica (UK), Centrum informačných technológií (CIT)
 3. Účelové zariadenia TnUAD: Študentská jedáleň TnUAD, Študentský domov 

Technicky zamerané fakulty vychovávajú odborníkov pre odvetvia špeciálnej strojárskej techniky, výrobnej techniky v spracovateľskom priemysle, mechatroniky a manažérstva kvality produkcie. Ďalej je to materiálové inžinierstvo, spracovanie skla, gumy a polymérov vôbec, textilu a vlákien, kovových, keramických a kompozitných materiálov.

TnUAD je etablovaná v európskom vzdelávacom a výskumnom priestore – jej pracovníci sa zapájajú do riešenia medzinárodných vedeckých projektov, organizujú medzinárodné vedecké konferencia, sú členmi v mnohých akademických a profesijných medzinárodných organizáciách.

Partner č.2: Ústav materiálového výskumu SAV

Ústav materiálového výskumu SAV vznikol v roku 1955 ako Laboratórium strojníckej a hutníckej technológie SAV. V roku 1963 bol pričlenený k Hutníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach ako Laboratórium hutníckej technológie. V roku 1970 sa opäť stal samostatným ústavom Slovenskej akadémie vied ako Ústav experimentálnej metalurgie. Pôvodne sa na ústave riešili úlohy výskumu a vývoja v oblasti práškovej metalurgie a valcovaných nízkolegovaných ocelí. Postupne sa začal orientovať na výskum a vývoj moderných progresívnych materiálov. Odrazom tohto vývoja bola aj zmena názvu ústavu v roku 1992 na Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied (ÚMV SAV).
V súčasnosti Ústav materiálového výskumu SAV Košice patrí do 1. oddelenia vied o neživej prírode Slovenskej akadémie vied so sídlom v Bratislave. Je popredným pracoviskom v oblasti výskumu nových materiálov a technológií s bohatou medzinárodnou spoluprácou.

Hlavnou úlohou ústavu je cieľové orientovanie na vývoj nových materiálov v oblasti nanotechnológií, práškových technológií, fyzikálnej metalurgie a materiálového inžinierstva. Vedecky sa profiluje na fyzikálny výskum dejov transformačnej a transportnej povahy, ktoré sa odohrávajú v štruktúre materiálov rôznej chemickej povahy (kovy, keramika, biomateriály, plasty a pod.) a vnútornej stavby (kryštalická, amorfná, kompozitná a pod.) Ďalej je to výskum mechanických a fyzikálnych vlastností týchto materiálov na základe poznania zákonitostí ich vnútornej konštitúcie a odozvy na externé podmienky vo vzťahu k ich funkčnej spoľahlivosti a životnosti. Výskum je prierezový od základného výskumu až po vývoj nových materiálov a aplikáciu technologických postupov, vrátane prototypovej výroby konkrétnych súčiastok práškovými technológiami.

ÚMV SAV pozostáva z Centra Excelentnosti SAV, z 3 oddelení laboratórií, jedného oddelenia informatiky, výpočtovej techniky a aplikovanej matematiky

a zo 7 vedeckých oddelení:

 • Vedecké oddelenie mikroštruktúry a mechanických vlastností ocelí 
 • Vedecké oddelenie mikroštruktúrneho inžinierstva ocelí 
 • Vedecké oddelenie difúznych a transformačných procesov v kovových systémoch 
 • Vedecké oddelenie práškovej metalurgie železa 
 • Vedecké oddelenie nanoštruktúrnych materiálov 
 • Vedecké oddelenie elektrokeramiky 
 • Vedecké oddelenie konštrukčnej keramiky
Comments