Prístroje‎ > ‎

Zariadenie na mikrovlnný rozklad vzoriek

Funkcia:

 

Mikrovlnný rozkladný systém umožňuje prípravu vzoriek pre chemickú analýzu k  atómovej absorpčnej spektroskopii AAS a optickej emisnej spektroskopii s indukčne viazanou plazmou ICP OES, a to rozkladom keramických materiálov a skiel v tlakových celách za použitia zmesi kyselín pri definovanom tlaku a teplote

Technická špecifikácia:

  • rozsah teplôt 80-300°C s presnosťou minimálne ± 1°C pri 200°C
  • rozsah tlakov 0 - 150 bar s presnosťou minimálne ± 5 barov
  • vysokotlakové vložky pre maximálnu teplotu 300°C a maximálny tlak 190 barov
  • modul zabezpečujúci kontrolu mikrovlnného ohrevu, t.j. teploty a tlaku- rozkladné nádoby s minimálnym objemom 100 ml
  • rozkladné nádobky vykazujúce mechanickú odolnosť a dlhodobú stabilitu pri styku s rôznymi kyselinami (vrátane kyseliny fluorovodíkovej (HF)) a jej parami.

Model: 

Berghof Speedwave 4

Umiestnenie prístroja:

TnU AD Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Dagmar Galusková, PhD., dagmar.galuskova@tnuni.sk , 032 74 00 540

Operátori:  

Ing. Petra Gaalová, Ing. Katarína Faturíková, PhD., Ing. Hana Kaňková, PhD., Ing. Anna Prnová, PhD.