Prístroje‎ > ‎

Röntgenový difraktometer

Funkcia:

 

kvalitatívna a semikvantitatívna analýza fázového zloženia materiálov, vrátane vstupných surovín pre prípravu skiel a keramiky, fázového zloženia keramických materiálov a kompozitov, fázového zloženia koróznych produktov na povrchu skiel a keramík, štúdium kinetiky kryštalizácie skiel pri vysokých teplotách a štúdium kryštalických defektov v sklách, analýza tenkých vrstiev a reflektometria, analýza napätí v tenkých vrstvách

Technická špecifikácia:

  • goniometer s Θ-2Θ geometriou a priemerom 240 mm
  • RTG lampa s Cu anódou
  • Možnosť merania v reflexnom aj transmisnom mode
  • Programovateľná divergenčná clona
  • Gutmanovo zrkadlo na konverziu rozbiehavého RTG lúča na kvázi-paralelný
  • 3D Pixcel® detector
  • Vysokoteplotná cela Anton Paar s maximálnou pracovnou teplotou 1600 °C a automatickou kompenzáciou výšky a s možnosťou merania vo vákuu resp. pri bežných atmosférických podmienkach
  • Kryogénna a vlhkostná cela Anton Paar s pracovnou teplotou od -180 do 400 °C, automatickou kompenzáciou výšky a s možnosťou regulácie relatívnej vlhkosti v rozmedzí od 0 do 95 %.
  • SAXS

Model: 

Panalytical Empyrean DY1098

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc., dusan.galusek@tnuni.sk, 032 74 00 590

Operátori:  

Ing. Dagmar Galusková, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., Mgr. Peter Švančárek, PhD., Ing. Milan Parchovianský, PhD.