Prístroje‎ > ‎

Potenciostat s frekvenčným analyzátorom

  


Funkcia:

 

Modulárny elektrochemický systém pre meranie elektrochemických charakteristík materiálov a látok. Potenciostat umožňuje elektrochemické merania (potenciostatické/galvanostatické) v taveninách solí, sklotvorných taveninách a vo vodných ako aj nevodných roztokoch látok (roztokoch s vysokým odporom). Frekvenčný analyzátor umožňuje meranie impedančných charakteristík materiálov (sklených, keramických a sklokeramických) a látok v širokom rozsahu impedancií, frekvencií a teplôt.

Umožňuje vykonávať nasledovné merania:

 • všetky bežné potenciostatické/galvanostatické meracie techniky (linear sweep voltametria, cyklická voltametria, staircase linear sweep voltametria, staircase cyklická voltametria, pulzná a diferenciálna pulzná voltametria, square wave voltametria, chronoampérometria, chronocoulometria, linear sweep potenciometria, cyklická potenciometria, staircase linear sweep potenciometria, staircase cyklická potenciometria, chronopotenciometria, kombinované DC techniky a.p.) aplikovateľné na taveniny solí, sklotvorné taveniny, ďalej vodné a nevodné roztoky látok.
 • multisine/FFT (FTT–Fast Fourier Transform) analýzu pre rýchlejšie meranie pri nižších frekvenciách, techniky v časovej doméne – I-V (prúd vs. napätie) charakteristiky, konštantné, pulzné (sweep pulz, diferenciálny pulz, square wave), rampové charakteristiky (linear sweep I-V charakteristiky, triangular sweep I-V charakteristiky, staircase linear sweep, staircase triangular sweep), ďalej techniky vo frekvenčnej doméne (AC techniky) – impedancia, kapacitancia, permitivita, C-V charakteristiky, Mott-Schottky charakteristiky. Umožňuje aj merania impedančných charakteristík tuhých vzoriek nielen pri laboratórnej teplote ale aj pri vysokých teplotách do 1500 °C.

Technická špecifikácia:

Potenciostat:

 • Modulárny systém s možnosťou meniť konfiguráciu prístroja pridávaním modulov v budúcnosti podľa potreby.
 • Zapojenie: 2-, 3- alebo 4- elektródové všetky s možnosťou plávajúceho (floating) zapojenia.
 • Rýchlosť zmeny napätia na elektródach (potenciostaticky): 1 µV/s – 10 MV/s
 • Rýchlosť zmeny prúdu na elektródach (galvanostaticky): 200 µA/s – 400 kA/s
 • IR kompenzácia (elektronická kompenzácia potencialového spádu medzi pracovnou a referenčnou elektródou v dôsledku odporu roztoku vo všeobecnosti média)
 • Rozsah polarizácie elektród: ± 100 V
 • Rozlíšenie napätia (referenčná elektróda): 1 µV
 • Presnosť merania napätia (referenčná elektróda) definovaná spôsobom odčítaný údaj + použitý rozsah + ofset: 0,1% + 0,05% + 100 µV
 • Najmenší prúdový rozsah (pracovná elektróda): 3pA
 • Vstupná impedancia viac ako 100 GΩ
 • Prúdový rozsah: ± 2 A
 • Prúdové rozlíšenie (pracovná elektróda): 0.15 fA
 • Presnosť merania prúdu (pracovná elektróda) definovaná spôsobom odčítaný údaj + použitý rozsah + ofset: 0,1% + 0,05% + 30 fA

Frekvenčný analyzátor:

 • Modulárny systém s možnosťou meniť konfiguráciu prístroja pridávaním modulov v budúcnosti podľa potreby.
 • Zapojenie: 2- a 4- elektródové
 • Analyzátor umožňuje multisine/FFT (FTT–Fast Fourier Transform) analýzu pre rýchlejšie meranie pri nižších frekvenciách.
 • Analyzátor umožňuje meracie techniky v časovej doméne – I-V, konštantné, pulzné, rampové charakteristiky a techniky vo frekvenčnej doméne (AC techniky) – impedancia, kapacitancia, permitivita, C-V charakteristiky, Mott-Schottky charakteristiky.
 • Aplikovateľné napätie na vzorku: ±8 V
 • Rýchlosť zmeny napätia: 1 µV/s – 1.6 MV/s
 • Presnosť merania napätia definovaná spôsobom odčítaný údaj + použitý rozsah + ofset: 0,1% + 0,05% + 100 µV
 • Maximálny prúdový rozsah: ±100 mA
 • Presnosť merania prúdu (pracovná elektróda) definovaná spôsobom odčítaný údaj + použitý rozsah + ofset: 0,1% + 0,05% + 100 fA
 • Najmenší prúdový rozsah: 3 pA
 • Prúdové rozlíšenie: 0.15 fA
 • Frekvenčný rozsah impedančného analyzátora: 10 µHz – 1 MHz
 • Vysokoteplotná kalibračná pec (Lenton LTF15/50/450) na vyhrievanie vzorky materiálu (skleného, keramického alebo sklokeramického) až do teploty 1500 °C, s maximálnou dlhodobou teplotou do 1400 °C, krátkodobo do 1500 °C. Držiak vzoriek a kalibračná pec sú vzájomne kompatibilné. Kalibračná pec je riadená digitálnou teplotnou riadiacou jednotkou slúžiacou na ovládanie teploty ohrevu
 • Držiak vzoriek pre vysokoteplotné merania impedančných charakteristík pevných vzoriek (Probostat). Držiak slúžiť na meranie impedančných charakteristík materiálov v pevnom skupenstve pri vysokých teplotách a umožňuje meranie diskových vzoriek s priemerom od 10 do 24 mm, meranie s 2, 3 a 4-elektródovým zapojením, dlhodobé merania pri teplotách do teploty 1400 °C, a krátkodobé merania pri teplotách do 1500 °C. Držiak vzoriek je plne kompatibilný s frekvenčným impedančným analyzátorom.

Model: 

Modulab ESC-MTS (Solartron Analytical)

Umiestnenie prístroja:

ÚACh SAV Trenčín

Zodpovedný pracovník:

Ing. Róbert Klement, PhD., robert.klement@tnuni.sk, 032/74 00 540

Operátori:  

Ing. Milan Parchovianský, PhD., Ing. Jozef Kraxner, PhD., prof. Ing. Marek Liška,DrSc., doc. Ing. Alfonz Plško, CSc.

Comments