Cieľ

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Strategický cieľ projektu znie:

Podpora excelentného výskumu v oblasti keramiky, skla a silikátových materiálov s dôrazom na rozvoj potrebnej infraštruktúry a medzinárodnej spolupráce.


Strategický cieľ predkladaného projektu súvisí s globálnym cieľom OP VaV nasledovným spôsobom:

-  vznik centra excelentnosti umožní postupne stať sa prostredníctvom výstupov v oblasti výskumu jedným z hybných motorov rozvoja Trenčianskeho a Košického kraja,

- výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu technickej infraštruktúry špičkových výskumných pracovísk v ich prioritnej výskumnej oblasti,

- výrazným spôsobom zlepší podmienky vzdelávacieho procesu a prípravy novej generácie vedeckých pracovníkov, ako aj vysokokvalifikovaných pracovníkov pre priemyselné odvetvia v oblasti predmetu výskumu centra,

- lepšia kooperácia s praxou prispeje  k zvýšeniu konkurencieschopnosti regiónu, vytvorí nové pracovné príležitosti a zvýši kvalitu ľudského potenciálu,

- prostredníctvom vzniku centra excelentnosti vytvorí priaznivé podmienky na bezprostrednú spoluprácu výskumu so spoločenskou a hospodárskou praxou, čo umožní efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe,

- výrazným spôsobom skvalitní a uľahčí už prebiehajúci výskum buď pre potreby praxe, alebo už prebiehajúcich medziná-rodných projektov,

- umožní vstup výskumných tímov centra excelentnosti do medzinárodných sietí a zvýši ich konkurenciechopnosť pri súťaži o zdroje 7. Rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj ako aj ďalších medzinárodných zdrojov.

- umožní zapojenie centra do aktivít v rámci regionálnej inovačnej stratégie a jeho priame zapojenie do štruktúr Regionálneho inovačného centra Trenčianskeho VÚC.

 

Špecifické ciele projektu:

- vybudovanie formálnej štruktúry Centra excelentnosti a zabezpečenie jeho dlhodobej udržateľnosti

- vybavenie Centra excelentnosti špičkovou prístrojovou technikou a modernou IKT infraštruktúrou

- výskum a posilnenie medzinárodnej spolupráce v oblasti progresívnej keramiky, skla, a silikátových materiálov