Aktuality

Dňa 29.5.2013 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie spoločného pracoviska Centra excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály. 

Za prítomnosti partnerov projektu, pozvaných hostí a zamestnancov univerzity bolo 29. mája 2013 na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne slávnostne otvorené jedno z najlepšie vybavených centier materiálového výskumu na Slovensku. Vedecko-výskumné pracovisko „Centrum excelentnosti pre keramiku sklo a silikátové materiály“, vybudované vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj, je spoločným pracoviskom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Ústavu anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Vybudované laboratóriá elektrónovej mikroskopie, röntgenovej difrakcie, termickej analýzy, keramografické a pecné laboratóriá a laboratórium spektrometrie budú slúžiť na excelentný výskum v oblasti keramiky, skla a silikátových materiálov, ako aj na školenie doktorandov.