Aktivity

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Aktivita 1.1 Zriadenie Centra excelentnosti a zadefinovanie interných pravidiel činnosti Centra

Cieľom tejto aktivity je zriadenie centra excelentnosti, vytvorenie funkčných väzieb medzi jednotlivými pracoviskami tak, aby centrum fungovalo ako jeden celok po vzore najlepšej praxe zo zahraničných centier excelentnosti. Uvedené je potrebné z dôvodu uľahčenia začleňovania sa centra do medzinárodných sieti ako aj realizácie projektov pre prax.

Aktivita 1.2 Príprava výskumných, pedagogických a inovačných stratégií a výskumných zámerov pre prax

Cieľom tejto aktivity bude v súlade so špecifickým cieľom 2 a 3 vecne a metodicky pripraviť stratégiu vedeckého, vzdelávacieho a inovačného zamerania centra. Prioritou žiadateľa a partnerov je prostredníctvom zriadenia Centra excelentnosti efektívne prepojiť všetky časti znalostného trojuholníka – kvalitné vzdelávanie, špičkový výskum a inovačné a komercializačné aktivity smerom k odberateľskej praxi.

Ďalším cieľom aktivity je zabezpečiť plnú informovanosť na všetkých úrovniach odborností súvisiacich s výskumnými aktivitami žiadateľa a partnera v projekte a aktívnu prezentáciu projektových aktivít a výsledkov na výstavách, veľtrhoch, konferenciách a účasť na podujatiach, kde je predpoklad vytvárania nových partnerstiev pre výskumné projekty, semináre a stretnutia technologických platforiem. Súčasne za jednu z našich priorít považujeme prezentáciu a disemináciu výsledkov Centra aj k smerom k laickej verejnosti.

Aktivita 2.1 Zvýšenie kvality technického vybavenia Centra excelentnosti

Dotváranie komplexnej prístrojovej infraštruktúry experimentálnych laboratórií VILA a ÚMV SAV a zefektívnenie ich vedecko-vzdelávacích činností, vrátane inštalácie IKT potrebných na operatívnu komunikáciu jednotlivých súčastí Centra excelentnosti a vytvorenie jednotného operatívneho systému ochrany a zálohovania dát.

Náplňou aktivity je obstaranie experimentálneho vybavenia a rozšírenie existujúceho portfólia experimentálnych metodík a techník, ktoré zabezpečia rozšírenie možností centra v oblasti základného a aplikovaného výskumu, zvýšia kvalitu vedeckých výstupov centra a zatraktívnia centrum ako partnera pre medzinárodné konzorciá a spoluprácu s priemyslom.

Aktivita 3.1 Špičkový výskum v oblasti keramiky, skla, a silikátových materiálov

Cieľom aktivity je získanie súboru výsledkov špičkového výskumu v oblasti skúmania, prípravy a charakterizácie keramických materiálov, kompozitov, skiel a silikátových materiálov, ktoré znesú najprísnejšie kritériá hodnotenia v medzinárodnom kontexte, sú potenciálne využiteľné v praxi a povedú k etablovaniu Centra v medzinárodnom meradle a k vytvoreniu partnerstiev so špičkovými zahraničnými inštitúciami podobného zamerania.