Normes de règim intern

DRETS I DEURES DELS/ DE LES  ALUMNES.

 

Es consideren drets i deures dels/les alumnes d’aquest centre els exposats a les Normes de Règim Intern  del PEC i que estan regulats per la legislació vigent.

 

Per incompliment dels deures s’aplicaran les sancions corresponents segons l'esmentada normativa, i d’acord amb el nou pla de convivència.

 

El text íntegre de les Normes de Règim estarà exposat al tauler d’anuncis a l’entrada del edifici de Primària.

 

 

 

 

 

ORDRE I NETEJA

 

A l ‘hora  del pati,  l’alumnat gaudirà de la  llibertat  que  permeta el lloc  però no es permetran els jocs violents, embrutar el pati, fer malbé les plantes o qualsevol altra acció  que perjudique l’entorn.

 

 

Les aules, corredors, lavabos i espais exteriors deuran estar en perfecte estat de neteja, per tant , no es tiraran papers, restes de menjar, aigua  ni qualsevol altra cosa que els puga embrutar.

 

 

 

ENTRADES I EIXIDES

 

 Als/les pares/mares  i  tutors d'alumnes de VILAMAR:

 

Com reiteradament es produeixen retards d'alumnes, volem recordar les normes que regulen les entrades i eixides al Centre, que a vegades s'incompleixen. Tots/totes han de saber, ja que els/les tutors/res recorden en les reunions i circulars d'inici de curs, que:

 

 

v  Les portes del Col·legi es tancaran 10 minuts després que sone la sirena i en el parvulari, 10  minuts després del toc.

 

v  A partir d'aquest moment els/les alumnes d'infantil, només  podran portar-los o arreplegar-los al Centre, a l'hora del pati : des de les 11,30 fins a les 12,15.
 
v  Els/les alumnes de Primària també hauran d'esperar a incorporar-se al pati, d'11,45 a  12,15. Només en casos excepcionals i amb justificant es podran incorporar al Centre en horari diferent del pati i sempre prèvia consulta al tutor/a.

 

El reglament de Règim Intern del Centre, en l'apartat b) diu:

 

Els retards injustificats a l'hora d'incorporar-se a les activitats escolars es consideren faltes lleus, sempre que no siguen reiterades.

 

També demanem puntualitat a l'hora d'arreplegar als alumnes, especialment als més xicotets.

 

Finalment recordar-vos que, la porta d'entrada al recinte escolar és la xicoteta, la gran s'utilitza per a entrada de vehicles i accés a l'aparcament, que és  d'ús exclusiu del personal que treballa en el Centre.

 

Així està prohibit: aparcar, estacionar i tapar l'entrada a l'aparcament amb vehicles, així com l'accés de vianants per la porta gran.

 

 

 

 

 

De la mateixa manera, els demanem que respecten els horaris d’atenció que tenen tots els professionals que treballen en aquest centre, i que es troben exposats en el tauló informatiu i portes del centre, ja que fora de dites hores estan fent tasques docents o impartint classe.

 

 

De la vostra col·laboració depén el bon funcionament de la Comunitat Escolar.

 

Moltes gràcies.

 

 

 

                                                           LA DIRECCIÓ

 

Comments