kwartierstaat Feringa - Kolbeek

Generatie V
24. Albert Feringa, geb. Groningen 7 sept. 1876, letterzetter, kommies bij ’s Rijks Belastingen, † Rotterdam 25 juni 1952, begr. Rotterdam, Zuiderbegraafplaats 28 juni 1952, tr. Groningen 1 jan. 1905
25. Anna Kolbeek, geb. Groningen 2 aug. 1876, dienstbode, † Gouda 28 juli 1957, begr. Rotterdam, Zuiderbegraafplaats 31 juli 1957

Generatie VI
48. Berend Feringa, geb. Sauwerd 21 maart 1842, landbouwersknecht, tuinier, molenaarsknecht, † Groningen 28 maart 1895, tr. Groningen 15 maart 1874
49. Geertje van der Tuin, geb. Groningen 21 nov. 1845, † ald. 4 april 1931, begr. Groningen, Noorderbegraafplaats, 8 april 1931, tr. 1e Groningen 26 juli 1866 Hindrik Burema, geb. Appingedam 17 april 1840, barbier, † Groningen 20 maart 1872, zn. van Cornelis Hindriks en Sjouke van Heukelem.

50. Hendrik Kolbeek, geb. Groningen 5 okt. 1849, meesterknecht, pakhuismeester, pakhuisknecht, zolderknecht, † Groningen 4 april 1918, begr. Groningen, Noorderbegraafplaats, tr. Groningen 17 nov. 1872
51. Maria Smit, geb. Groningen 28 mei 1847, † ald. 26 mei 1924, begr. Groningen, Noorderbegraafplaats. 

Generatie VII
96. Albert Onnes Feringa, geb. 17 sept. 1805, ged. Niezijl 22 sept. 1805, boerenknecht, dagloner, † vóór 1874, tr. Adorp 25 maart 1839
97. Aafke Jans Mulder, geb. Zuidwolde 15 aug. 1820, dienstmeid 1839, dagloonster 1846, † Sauwerd 29 juni 1859.

98. Kornelis Harms van der Tuin, ged. Groningen 3 aug. 1809, tuinier, † Groningen 24 nov. 1867, tr. Groningen 18 mei 1845
99. Diewerke Scholma, geb. Wierum 4 dec. 1822, dienstmeid 1845-, † Groningen 9 dec. 1889.

100. Frans Johannes Kolbeek, geb. Middelstum 22 mei 1821, touwslager, milicien 8e Regiment Infanterie, zolderknecht, korenmeter, † Groningen 3 sept. 1859, tr. Groningen 18 jan. 1846
101. Anna Roelfsema, geb. Groningen 26 dec. 1822, † ald. 24 nov. 1863, tr. 2e Groningen 13 okt. 1861 Jan Theijen Bonsema, geb. Winschoten 15 juni 1824, broodbakker, lampvuller, (gas)stoker, † Groningen 28 febr. 1896, zn. van Teije Jans en Maria Zuidingh en wedr. van Hindertje Volders; hij hertr. Groningen 12 febr. 1865 Reina van Dijk.

102. Jan Smit, geb. Groningen 22 juni 1820, kleermaker, † Groningen 9 dec. 1894, tr. 2e Groningen 8 dec. 1867 Lammechien Kuilman, geb. Bellingwolde 2 juli 1827, winkelierse, † Groningen 28 jan. 1900, dr. van Marten Hindriks en Janna Christiaans Stadlander en wed. van Jakob Derks van Oosten; tr. 1e Groningen 27 dec. 1846
103. Trientien van der Wal, geb. Groningen 25 febr. 1819, † ald. 26 april 1863

Generatie VIII
192. Onne Berends Feringa, geb. Niehove 9 okt. 1757, landbouwer, dagloner, † Wetsinge 18 april 1825, tr. 1e Niekerk 9 okt. 1785 Trijntje Meinderts, ged. Niekerk 30 jan. 1763, † vóór 2 febr. 1803, dr. van Meindert Willems en Geertje Cornelis; tr. 2e Grijpskerk 13 maart 1803
193. Grietje Engberts van der Molen, geb. Hallum aug. 1783, ged. Wetsinge 22 febr. 1807, daglonerse, † Sauwerd 16 sept. 1850, tr. 2e Adorp 29 okt. 1827 Klaas Jans Zijlman, ged. Wetsinge 6 maart 1771, waarman bij de Wetsinger Zijl, dagloner, † Sauwerd 15 jan. 1848, zn. van Jan Jurjens en Jantje Klaassens en wedr. van 1e Martje Jans, 2e Anje Egberts en 3e Trijntje Klaassens.

194. Jan Berends Mulder, ged. Zuidwolde 25 nov. 1781, watermulder, landgebruiker, † Sauwerd 17 maart 1833, tr. 1e Zuidwolde 11 juni 1809 Anje Jans Datema, geb. omstr. 1790, † Zuidwolde 16 aug. 1813; tr. 2e Bedum 9 juli 1818
195. Grietje Hindriks Kuiper, geb. Sauwerd 19 okt. 1795, landgebruikster, † Sauwerd 20 maart 1827.

196. Harm Tonnis van der Tuin, ged. Groningen 19 sept. 1765, moesker, † Groningen 17 jan. 1828, tr. Groningen, Nieuwe Kerk 26 mei 1796
197. Bougien Jans Zuidhof, ged. Groningen, Martinikerk 19 dec. 1773, † Groningen 22 mei 1827.

198. Jakob Garmts Scholma, geb. Onderdendam 4 jan. 1783, ged. Menkeweer 12 jan. 1783, schoolonderwijzer, † Wierum 17 juni 1856, tr. 1e Winsum 21 mei 1809 Epke Egberts Pott, geb. Winsum 22 febr. 1785, schoolmeestersche, † Wierum 17 juli 1815, dr. van Egbert Freriks en Anje Menses; tr. 2e Adorp 17 mei 1817
199. Geertje Hindriks Bierling, ged. Noordwolde 1 nov. 1795, dienstmeid, † Groningen 8 febr. 1868.

200. Jan Franses Colbeek, ged. Bedum 8 jan. 1787, timmerman, † Groningen 15 nov. 1853, tr. 1e Middelstum 15 dec. 1813 Trijntje Derks Bik, ged. Leens 13 nov. 1785, dienstmeid, † Middelstum 2 april 1814, dr. van Derk Jans en Benjemientje Bouwes; tr. 2e Middelstum 8 sept. 1819
201. Barber Hindriks Winter, ged. Middelstum 22 april 1787, † Groningen 12 jan. 1856, tr. 1e Middelstum 14 mei 1809 Nicolaas Jurjens Rozeboom, geb. Middelstum 15 okt. 1777, † ald. 31 jan. 1811, zn. van Jurjen Heeres en Aaltien Klasen.

202. Hindrik Roelfs Roelsema, ged. Bellingwolde 24 nov. 1780, olieslagersknecht, zolderknecht, sjouwer 1826, † Groningen 4 dec. 1826, tr. Solwerd 12 mei 1811
203. Mettien Puts, ged. Groningen, A-kerk 21 juni 1786, werkvrouw, wasvrouw, † Groningen 17 juni 1878, tr. 2e Groningen 30 juni 1839 Pieter Kornelis Vos, ged. ’t Zandt 19 aug. 1792, smidsknecht, † ’t Zandt 9 jan. 1855, zn. van Kornelis Jans en Antje Hindriks en wedr. van Trijntje Klasens Lanting.

204. Jacob Hindriks Smit, ged. Groningen 16 aug. 1765, tapper, koopman, sjouwer, † Groningen 19 juni 1840, tr. Groningen 4 febr. 1810
205. Maria Pieters Riga, ged. Groningen, A-kerk 2 sept. 1791, baker, † Groningen 26 sept. 1858.

207. Elsien Pieters van der Wal, ged. Groningen, Nieuwe Kerk 6 april 1794, † Groningen 18 jan. 1847.

Generatie IX
384. Berend Alberts, landbouwer, tr.
385. Barbera Jacobs, landbouwerse, † Niehove.

386. Engbert Martinus, dagloner, † Hallum omstr. 1787, tr. 1e Leeuwarden, Westerkerk 26 mei 1765 Antje Teunis; tr. 2e Lettelbert 8 maart 1778
387. IJkje Lieuwes, ged. Midwolde 8 nov. 1748, daglonerse, † Niezijl 26 aug. 1807.

388. Berend Jans, ged. Onstwedde 5 maart 1745, landbouwer, † Zuidwolde 9 dec. 1807, tr. 1e Wetsinge 17 mei 1767 Trijntje Roelfs, † vóór 30 sept. 1777; tr. 2e Zuidwolde 30 sept. 1777
389. Antje Jurjens de Waaij, ged. Adorp 16 maart 1749, landbouwerse, † Zuidwolde 8 aug. 1826.

390. Hindrik Harms Kuiper, ged. Onstwedde 15 nov. 1761, kuiper, † Sauwerd 23 aug. 1820, tr.
391. Aafke Jans, ged. Garrelsweer 15 mei 1763, kuiperse, † Sauwerd 3 sept. 1835.

392. Tonnis Abels, geb. Tinallinger Meeden, ged. Tinallinge 3 dec. 1728, moesker, begr. Groningen 4 okt. 1783, tr. Groningen 3 juni 1762
393. Jantien Harms, ged. Ulrum 3 maart 1726, tr. 1e vóór 1762 Jan Alberts, † vóór 1762.

394. Jan Adams Zuidhof, geb. Westerbroek omstr. 1743, moesker, † Groningen 14 sept. 1815, tr. 1e Groningen 10 dec. 1765 Marrigje Lamberts, ged. Haren 23 jan. 1735, begr. Groningen 8 dec. 1769, dr. van Lammert Popkens en Hindrikjen Egbers en wed. van Hindrik Egberts; tr. 2e Groningen, Nieuwe Kerk 4 dec. 1770
395. Grietje Abrahams, ged. Groningen, Martinikerk 12 maart 1751, † Groningen 25 okt. 1796.

396. Garmt Derks Scholma, ged. Warffum 1 april 1745, commies, begr. Hardenberg 19 febr. 1810, tr. Bedum 28 nov. 1779
397. Trientje Jakobs Bakker, ged. Menkeweer 28 jan. 1753, † Bedum 18 maart 1818.

398. Hindrik Jans Bierling, geb. Westerhorn (DR), ged. Eelde 3 juni 1759, landbouwer, dagloner, † Sauwerd 7 juni 1824, tr. Wetsinge 13 aug. 1786
399. Anje Jans, ged. Wetsinge 12 okt. 1766, landbouwerse, † Sauwerd 5 febr. 1822.

400. Frans Harms Kolbeek, geb. Munsterland omstr. 1738, kleermaker, † Middelstum 29 juni 1820, tr. Bedum 29 dec. 1776
401. Helena Hendriks Niehof, geb. Munsterland omstr. 1748, † Bedum 25 nov. 1808.

402. Hindrik Derks Winter, ged. Middelstum 1 okt. 1758, stelmaker, wagenmaker, † Middelstum 13 febr. 1829, tr. 2e Middelstum 2 nov. 1806 Elizabeth Willems, ged. Thesinge 7 mei 1758, † Middestum 8 juni 1823, dr. van Willem Gerrits en Jantje Jans en wed. van Geert Egberts; tr. 1e Middelstum 12 okt. 1780
403. Trientje Tonnis, geb. Eppenhuizen 29 sept. 1759, † vóór 1806.

404. Roelf Hinderks, ged. Bellingwolde 30 juni 1737, † vóór juni 1791, tr.
405. Tielke Geerts, ged. Oudeschans 20 mei 1759, † Winschoten 5 april 1811, tr. 2e Bellingwolde 24 juni 1791 Pieter Hindriks Hazelhoff, ged. Bellingwolde 8 maart 1765, commissionair, † Winschoten 23 aug. 1830, zn. van Hindrik Nannes en Klaasje Heeres; hij hertr. Winschoten 19 april 1812 Lutke Klaassens Klatter.

406. Johannes Putz, soldaat, schoenmaker, † vóór 31 maart 1816, tr. Groningen, Nieuwe Kerk 17 april 1777
407. Louke Simens Schuring, geb. Groningen omstr. 1751, † ald. 20 aug. 1826.

408. Hendrik Smidt, ged. Groningen, Martinikerk 15 febr. 1722, grutter, tr. Groningen 1 mei 1755
409. Isabella Jans, ged. Groningen, Martinikerk 11 sept. 1731.

410. Pieter Daniels Riga, ged. Groningen, Martinikerk 15 juli 1757, schuitevoerder, † vóór nov. 1814, tr. Groningen, A-kerk 16 juni 1784
411. Elske Jans van Vechten, ged. Leeuwarden 2 febr. 1755, † Groningen 5 maart 1829.

414. Pieter Jans van der Wal, ged. Onderwierum 1 jan. 1761, dagloner, vuilnismenner, veeger, † Groningen 12 juni 1830, tr. Adorp 16 sept. 1792
415. Trientje Louwes van der Laan, geb. Adorp omstr. 1767, † Groningen 6 sept. 1834.

Generatie X 
772. Martinus Engberts, tr.
773. Grietje Alberts.

774. Luije Tijssens, geb. Midwolde 20 juli 1724, tr. Midwolde 11 jan. 1750
775. Eltje Jacobs.

776. Jan Berents, ged. Onstwedde 16 aug. 1722, tr. Onstwedde omstr. 1744
777. Engelke Jans.

778. Jurrien Hiddes, geb. Garnwerd 25 maart 1718, landbouwer, tr. Adorp 9 april 1741
779. Swaantien Jans de Waaij, ged. Adorp 30 maart 1721, landbouwerse, † Garnwerd 31 maart 1809.

780. Harm Alberts, kuiper, tr. Onstwedde omstr. 1750
781. Grietje Hindriks, kuiperse.

782. Jan Jelmers, landbouwer, tr. Garrelsweer 16 april 1759
783. Stientje Heikes, landbouwerse.

784. Abel Tonnis, tr. Baflo 19 aug. 1725
785. Grietje Cornelis, ged. Tinallinge 15 dec. 1695, tr. 1e Tinallinge 22 mei 1718 Willem Berents, † vóór aug. 1725.

786. Harm Hindricks, timmerman 1726, tr.
787. Grietje Jansen.

788. Adam Christiaens, ruiter onder de Friese repartitie, † omstr. 1749, tr.
789. Bouwechien Pieters.

790. Abraham Hindriks, tr. Groningen 22 aug. 1736
791. Grietje Jans.

792. Derk Simens, ged. Warffum 8 jan. 1713, schoenmaker, tr. Warffum 22 april 1742
793. Dieverke Garmts.

794. Jacob Jans, wedman, bakker, † Menkeweer 4 jan. 1782, tr. 1e Menkeweer 13 aug. 1741 Grietie Alberts, † Menkeweer 25 nov. 1744; tr. 2e Menkeweer 30 mei 1746
795. Anke Clasen, ged. Noordwolde 10 okt. 1723.

796. Jan Winde Beerling, ged. Eelde 11 juni 1724, dagloner, tr. (ondertr. Eelde 5 dec. 1745)
797. Geessien Jacobs de Boer, daglonerse.

798. Jan Berents, landbouwer, tr. Wetsinge 14 jan. 1759
799. Geertruit Jans, ged. Wetsinge 14 nov. 1728, landbouwerse.

802. Hendrik Niehof.

804. Derk Rieuwerts, ged. Zandeweer 14 maart 1721, tr.
805. Epke Hindriks, ged. Sauwerd 18 jan. 1728.

806. Tonnis Jacobs, geb. Onderwierum, ged. Westerdijkshorn 20 jan. 1726, tr. Middelstum 24 april 1757
807. Barber Mennes, ged. Middelstum 17 maart 1737.

808. Hinderk Derks, ged. Bellingwolde 1 nov. 1696, tr. Bellingwolde 20 aug. 1719
809. Antje Barelts, ged. Bellingwolde 18 sept. 1695.

810. Geert Joostens, tr. Oudeschans 25 april 1751
811. Johanna Christina Bijlevelt, ged. Oudeschans 4 nov. 1731.

814. Simen Fockes Schuijring, tr. Groningen 29 sept. 1744
815. Mettien Jurriens Snoekema.

816. Jan Smit, tr. Groningen, Martinikerk 9 nov. 1719
817. Aaltjen Hindriks.

818. Jan Gerrijts, tr. Groningen, A-kerk 22 juni 1729
819. Amelia Roelfs, ged. Groningen, A-kerk 4 dec. 1706.

820. Daniel Pieters, ged. Groningen, A-kerk 3 maart 1734, trekschipper, † Groningen 7 nov. 1812, tr. 2e Groningen 11 dec. 1781 Trijntje Leenderts Stoutenmeijer, ged. Sappemeer 10 aug. 1739, † Groningen 20 april 1809, dr. van Leendert Stoutmeijer en Cornelia Bontjes; tr. 1e Groningen, A-kerk 28 mei 1755
821. Annigjen Willems Vos, ged. Middelstum 29 okt. 1730, † vóór dec. 1781.

822. Jan Michiels van Vechten, commies, tr. Buitenpost 12 mei 1754
823. Marieke Jans.

828. Jan Leuchs, arbeider, tr.
829. Reinewe Jans.

830. Louwe Jans, arbeider, tr.
831. Elsien.

Generatie XI 
1548. Ties Martens, tr.
1549. Jantien Tonnis.

1552. Berend Jans, tr.
1553. Harmke Hansen.

1556. Hidde Jans, ged. Feerwerd 9 jan. 1687, tr. Garnwerd okt. 1707
1557. Bouckjen Jurriens, ged. Oostum 6 febr. 1687, † Garnwerd 11 aug. 1733.

1558. Jan Jans de Waij, tr. (ondertr. Noordbroek 4 maart) 1714
1559. Tonnijsien Peters, ged. Noordbroek 20 mei 1688.

1570. Cornelis Tonnis, ouderling, † vóór 1730, tr.
1571. Aefke Huiberts, tr. 2e Baflo 19 nov. 1730 Menno Melles, † Tinallinge 12 sept. 1748.

1584. Simon Luitjes, ged. Warffum 26 dec. 1672, schoenlapper, tr. Warffum 27 okt. 1695
1585. Aeltjen Geerts, ged. Warffum 8 dec. 1672.

1590. Claas Everts, ged. Noordwolde 27 jan. 1695, tr. Noordwolde 27 juli 1721
1591. Geertje Roelofs.

1592. Hindrik Bierling, geb. omstr. 1690, † vóór 1760, tr. 1e omstr. 1715 Aaltien Janssen, † vóór 1724; tr. 2e omstr. 1723
1593. Annegjen Jans, geb. Schelfhorst.

1598. Jan Willems, tr.
1599. Anje Luitjes.

1608. Riewert Louwerts, tr. Groningen, Martinikerk 6 sept. 1718
1609. Grietje Derks, ged. Uithuizermeeden 4 nov. 1694.

1610. Hindrik Derks, tr. Garnwerd 10 mei 1722
1611. Frouke Sijgers, ged. Leens 27 maart 1698, † Sauwerd dec. 1739.

1612. Jacob Tonnis, ged. Onderwierum 4 maart 1688, † ald. vóór april 1742, tr. Onderwierum 16 maart 1725
1613. Trijntje Luitjens, ged. Maarhuizen 31 maart 1695.

1614. Menno Wolters, geb. Westerwijtwerd, ged. Middelstum 16 april 1703, tr. 1e Middelstum 16 nov. 1727 Aaltje Arends; tr. 2e Middelstum 15 april 1736
1615. Jantjen Jans.

1616. Derk Hinderks, tr. Bellingwolde 13 okt. 1695
1617. Fenne Koens.

1618. Bartelt Roelfs, tr. Bellingwolde 18 dec. 1692
1619. Trijntje Harms.

1622. Jan Bijlevelt, sergeant 1729, tr. (ondertr. Groningen 1 okt.) 1729
1623. Christina Lomans.

1638. Roelef Jansen, tr. Groningen, Martinikerk 3 maart 1706
1639. Isabelle Gilhuijs.

1640. Pieter Geerts, ged. Hoogkerk 7 juni 1705, † na mei 1757, tr. (ondertr. Groningen 16 sept.) 1730
1641. Aaltjen Daniels.

1642. Willem Jans, tr.
1643. Corneliske Jans.

Generatie XII  
3112. Jan Luelefs, † Feerwerd 16 maart 1702, tr. 1e Aafke Elles, † Feerwerd 19 juli 1681; tr. 2e Feerwerd 20 aug. 1682
3113. Trijntien Hiddes, † Feerwerd 7 sept. 1710, tr. 1e Midwolde 11 juli 1680 Roelef Jans, † vóór aug. 1682.

3114. Jurjen Willems, tr. Oostum 16 mei 1686
3115. Lolke Bauckes.

3118. Peter Hindriks Coopslager, tr. Westerlee 16 juli 1679
3119. Antje Tijesen.

3168. Luijtjen Jans, ged. Warffum 18 dec. 1642, kremer, † vóór dec. 1690, tr. Warffum 5 okt. 1666
3169. Trijnje Simens, tr. 2e Warffum 7 dec. 1690 Claes Jans.

3170. Geert Eppes, schiller 1663, tr.
3171. Anne Alberts, ged. Warffum 1 jan. 1641.

3180. Evert Clasen, ged. Stedum 19 jan. 1667, tr. Noordwolde 11 maart 1694
3181. Trijntje Willems.

3218. Derk Jurriens, tr. Uithuizermeeden 22 april 1694
3219. Jantien Berents.

3222. Sijger Cornelijs, tr. Leens 18 juli 1697
3223. Anje Peters.

3224. Tonnis Dercks, tr. Onderwierum 13 febr. 1681
3225. Trijntje Jacobs, ged. Onderwierum 25 april 1661.

3226. Luyteyn Alberts, vermeld als huisman te Maarhuizen.

3228. Wolter Jans, tr. Warffum 13 febr. 1698
3229. Barber Mennes.

3278. N.N. Gilhuijs.

3280. Geert Pieters, tr. Hoogkerk 22 jan. 1702
3281. Hilligjen Samuels, ged. Hoogkerk 18 okt. 1674

Generatie XIII
6224. Luelef Geerts, † Feerwerd 21 juni 1675, tr.
6225. Fenne Jansen, † Feerwerd 16 mei 1667.

6226. Hidde Peters, † Feerwerd 30 april 1669, tr. na maart 1668
6227. Anne Geerts, † Feerwerd 20 maart 1670.

6336. Jan Onnes, tr. Warffum 9 dec. 1627
6337. Grietje Luitjens.

6342. Albert Geerts, tr.
6343. Griete (Berents).

6360. Claas Everts, ged. Bedum 23 dec. 1632, tr. Bedum 30 juli 1659
6361. Martje Cornelis, tr. 2e (ondertr. Stedum 9 dec. 1671) Hindrick Dercx.

6450. Jacob Hindrikx.

6562. Samuel Gerhardi, schoolmeester, † vóór maart 1695, tr.
6563. Grietien Battes, tr. 2e Hoogkerk 15 maart 1695 Hendrick Jans, geb. Hoogkerk.

Generatie XIV
12720. Evert Jansen, tr. Bedum 6 mei 1632
12721. Gartje Jacobs.