VĂN BẢN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

1. CV số 756/HDLS/SGDĐT-SNV ngày 01 tháng 10  năm 2012 V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục và Đào tạo
2. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn Tiền Giang.
3. Phát động thi đua " Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


 

 

  LĐLĐ HUYỆN CAI LẬY                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                                                              Độc lập- Tự do - hạnh phúc

------------- —v– -----------                                                                   ---------------------------------

   Số : 23 / TĐ.CĐGD                                                        Cai Lậy, ngày 09 tháng 04  năm 2012

 

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG THI ĐUA

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

—v–

 

          Căn cứ kế hoạch công tác Công đoàn cuối năm học 2011 – 2012 và kế hoạch Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn Tiền Giang và Đại hội VIII LĐLĐ huyện Cai Lậy

          Ban Thường Vụ CĐGD huyện Cai Lậy phát động toàn thể cán bộ, công đoàn viên thuộc CĐGD huyện Cai Lậy thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội công đoàn các cấp từ nay đến cuối Học kỳ I Năm học 2012 -2013 như sau :

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

          Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ- công đoàn viên ( CB-CĐV ), khắc phục khó khăn phát huy tiềm năng lao động sáng tạo với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác, học tập, lao động; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của địa phương.

 

II. NỘI DUNG THI ĐUA :

          - Đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, học tập ngoại ngữ, vi tính ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy.

          - Cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suất và chất lượng công tác, học tập, sinh hoạt và hoạt động đoàn thể.

          - Đẩy mạnh phong trào rèn luyện tay nghề, tham gia tích cực các hoạt động do ngành và công đoàn tổ chức

  - Xây dựng nề nếp, kỷ cương, chấp hành nội quy, quy định của đơn vị, của ngành. Tiếp tục thực hiện và phát huy cuộc vận động “ Hai không”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ;  kết hợp với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          - Củng cố, xây dựng nội dung hoạt động các Ban, Tổ, Công đoàn cơ sở. Tiến hành tốt các buớc chuẩn bị để tiến đến Đại hội CĐCS, CĐGD huyện nhiệm kỳ mới.

          - Tổ chức tốt Đại hội CĐCS. Đại hội trước giời gian quy định.

          - Có công trình chào mừng đại hội

 

III. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

          1. Phối hợp với chuyên môn cùng cấp phát động ý nghĩa và nội dung đợt thi đua.

          2. Xây dựng nội dung, tiêu chuẩn thi đua của đơn vị, phổ biến rộng rãi đến các Tổ và CĐV.

          3. Xây dựng các điển hình tiên tiến, nhân rộng các gương ngứơi tốt việc tốt.

          4. Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Hai tốt”, “ Hai giỏi” và các phong trào khác

          5. Đăng ký công trình sản phẩm chào mừng Đại hội công đoàn các cấp.

          6. Tổ chức tổng kết, đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

 

 

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM KHI TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

1. Thời gian tổ chức :

              Từ tháng 6/2012 đến 20/11/2012.

2. Xây dựng nội dung cụ thể, phát động phong trào và có theo dõi việc thực hiện để đánh giá và đề nghị khen thưởng đúng đối tượng.

3. Tỷ lệ và định mức khen :

          - CĐCS được khen thưởng : 10 % trên tổng số CĐV của đơn vị.

 Mức khen :

                      + Cá nhân = 80.000 đ/1 cá nhân.

                      + Tập thể  ( Tổ CĐ ) = 100.000 đ ( nếu có ).

          - CĐGD huyện khen thưởng :

                        + Cá nhân :  Đối tượng là CB và CĐV xuất sắc ( 8 %  tổng số CB-CĐV ).

                        + Đơn vị :  -  5 % CĐCS đạt thành tích xuất sắc.

                                           - 10 % CĐCS đạt thành tích tốt

Mức khen :    + 150.000 đ/1 cá nhân.

                      + 300.000 đ/1 đơn vị ( nếu có ).

 

          Thời gian tổng kết và đề nghị lên công đoàn cấp trên khen thưởng từ 12/11/2012 đến 16/11/2012. ( Để tổ chức khen thưởng vào dịp 20/11 ).

         

          Căn cứ vào nội dung trên, đề nghị các CĐCS cụ thể nội dung phù hợp với điều kiện của đơn vị và có kế hoạch phối hợp chặt chẽ cùng chuyên môn để tổ chức thực hiện tốt.

 

                                                                  TM.BTV CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN

                                                                                          CHỦ TỊCH

                                                                                             ( Đã ký )

                                                                                     Trần Ngọc Thanh
  LĐLĐ HUYỆN CAI LẬY                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC                                                                  Độc lập- Tự do - hạnh phúc

------------- —v– -----------                                                                       -----------------------------------

          Số : 66 / TĐ.CĐGD                                                         Cai Lậy,  ngày 10  tháng 10 năm 2011

 

Phát động phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

trong 2 năm học 2011-2012 và 2012-2013
 

Thực hiện CV số 759/TĐ-CĐGD ngày 03.10.2011 và những định hướng tại hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9 năm 2011 của  Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục huyện Cai Lậy phát động phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, phong cách, lối sống cho CBGV.LĐ, nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động “làm theo” một cách thiết thực, cụ thể và hiệu quả. Kết quả “làm theo” phải được đánh giá và động viên kịp thời; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục huyện Cai lậy lần thứ X.

- Thi đua tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nâng cao chất lượng trong hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở với tinh thần tích cực, tham gia của đoàn viên.

2. Yêu cầu

- Tổ chức hoạt động Công đoàn cơ sở, kết hợp với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn trong việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động phong trào thi đua trong ngành và nâng cao nhận thức, trách nhiệm về giai cấp công nhân Việt Nam, hoạt động của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Đề cao ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện của CB-GV.LĐ nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ Công đoàn các cấp, thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện nghiêm túc các qui định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội qui, qui định của cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Đối tượng

a) Đối với tập thể: Công đoàn cơ sở.

b) Đối với cá nhân: CB-GV.LĐ (CB, CĐV) trong các cơ quan, đơn vị.

2. Thời gian phát động

Hai năm học 2011-2012 và 2012-2013; bắt đầu từ ngày 01 tháng 08 năm 2011 và kết thúc vào ngày 01 tháng 06 năm 2013.

3. Nội dung, tiêu chuẩn thi đua

a) Đối với tập thể

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của ngành,  đơn vị.

- Tổ chức học tập cho 100% CB-GV-LĐ về chủ đề “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Có 100% CB-GV-LĐ đăng ký và hoàn thành tốt các phần việc, đầu việc “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Xây dựng chỉ tiêu thực hành tiết kiệm, thực hiện tốt việc phòng, chống tham nhũng; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí.

- Có kế họach kiểm tra việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổ chức sơ, tổng kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Thu chi tài chính đúng qui định, và công khai.

- Tổ chức thi đua xây dựng Công đoàn cơ sở đạt Vững mạnh xuất sắc.

b) Đối với cá nhân

- Gương mẫu chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành và địa phương.

- Tổ chức lao động, công tác, học tập đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả, hòan thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. (Được công đoàn cơ sở công nhận).

4. Khen thưởng

Công đoàn Giáo dục huyện khen thưởng đơn vị và cá nhân tiêu biểu  vào dịp tổng kết 2 năm như sau :

a) Đơn vị : Chọn 10 % / tổng số CĐCS.

b). Cá nhân :

- Đơn vị có số lượng từ 20 CB-GV-LĐ trở lên  : 5 % tổng số CB-GV-LĐ.

- Đơn vị có số lượng dưới 20 CB-GV-LĐ : Mỗi đơn vị 1 người.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn cùng cấp quán triệt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị và  Hướng dẫn số 179/LN-BTG-SNV của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang và phương hướng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho 100 % Công đoàn cơ sở và CB-GV-LĐ.

2. Xây dựng kế hoạch và phát động đăng ký thực hiện trong tất cả CB-GV-LĐ tại các đơn vị.

3. Theo dõi, giúp đỡ CB-GV-LĐ phấn đấu đạt các tiêu chuẩn thi đua; tham mưu với các cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn cơ quan, đơn vị khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

4. Kết quả thực hiện báo cáo chung với báo cáo thi đua của đơn vị trong báo cáo sơ kết học kỳ và tổng kết năm học. Tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng vào cuối năm học 2012-2013  ./.      

 

  NƠI NHẬN :                                                                                                    TM..BAN THƯỜNG VỤ

- LĐLĐ Huyện Cai Lậy  ( để  báo cáo )                                                                      CHỦ TỊCH

- Phòng GD & ĐT ( để  phối  hợp )                                                                                 ( Đã ký )

- UV. BCH CĐGD huyện,  các CĐCS  trực thuộc                                               Trần  Ngọc Thanh                                     

(để thực hiện)                                                                                                     

Lưu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                         


  .

 

 

 

ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
01:02, 18 thg 2, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
05:08, 13 thg 6, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
05:07, 13 thg 6, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
05:09, 13 thg 6, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
05:10, 13 thg 6, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
05:09, 13 thg 6, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
18:55, 13 thg 3, 2014
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
06:29, 13 thg 8, 2011
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
06:29, 13 thg 8, 2011
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
17:47, 14 thg 4, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
02:36, 23 thg 5, 2013
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
17:09, 2 thg 4, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
19:26, 19 thg 2, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
18:31, 17 thg 12, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
03:51, 17 thg 8, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
04:50, 20 thg 2, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
19:39, 13 thg 10, 2011
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
01:39, 15 thg 9, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
06:56, 10 thg 8, 2011
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
18:59, 22 thg 5, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
01:04, 4 thg 4, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
00:51, 18 thg 12, 2009
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
19:16, 4 thg 6, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
16:28, 2 thg 4, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
00:51, 18 thg 12, 2009
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
00:51, 18 thg 12, 2009
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
00:51, 18 thg 12, 2009
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
00:52, 18 thg 12, 2009
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
00:52, 18 thg 12, 2009
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
00:30, 27 thg 7, 2012
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
00:50, 18 thg 12, 2009
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
00:49, 18 thg 12, 2009
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
00:50, 18 thg 12, 2009
Comments