Hồ sơ UBKT Công đoàn

Đề nghị các đơn vị thực hiện mẫu Biên bản kiểm tra đồng cấp theo mẫu dưới đây.
Để giúp Các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra công đoàn, UBKT Công đoàn Giáo dục huyện hướng dẫn các biểu mẫu thực hiện như dưới đây.
Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và thực hiện tốt.
 
                                                             UBKT. CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CAI LẬY                         
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
19:41, 16 thg 11, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
19:41, 16 thg 11, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
19:41, 16 thg 11, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
19:41, 16 thg 11, 2010
ĉ
Công Đoàn Giáo dục Huyện Cai Lậy,
17:59, 13 thg 11, 2012
Comments